FN's 17 verdensmål

Kolding Kommune ønsker at sætte fokus på Cirkulær Økonomi og FN´s 17 Verdensmål.

Helt overordnet set, har kommunens fokus på ovennævnte begreber til formål, at få os til at passe bedre på vores jordklode og de ressourcer vi ved slipper op – før eller siden.

Lige nu arbejder vi i kommunen på at få implementeret Cirkulær Økonomi og FN's Verdensmål, så vi helt naturligt tænker begge dele ind i vores arbejde i alle forvaltninger.
For at vi for alvor kan rykke på de ambitiøse mål, har vi brug for jer borgere. Derfor vil I, der fremover søger midler fra Bydelspuljen, blive bedt om at forholde jer til, hvordan jeres projekt kan bidrage til at nå målene.

Det lyder måske lidt kompliceret, men med de eksempler vi har samlet herunder, håber vi det giver mening, og at I bliver inspirerede – og måske får nye idéer til - hvordan netop det projekt I drømmer om at få tilskud til, kan være med til at understøtte både Cirkulær Økonomi og FN’s Verdensmål.
Spørgsmålene i ansøgningsskemaet leder jer også på rette vej.

FN's verdensmål 11 hedder:

”Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige”

Eksempler på handlinger som understøtter målet:

 • Indrette områder så de understøtter sociale møder og har plads til flere brugergrupper.
 • Øget anvendelse af hjemmehørende arter, bevare eksisterende natur/træer, skabe sammenhæng mellem natur og biotoper.
 • Udnytte og videreudvikle de stedbundne kvaliteter, såsom bygninger, naturelementer, historier/fortællinger/sagn, historiske begivenheder osv.
 • Skabe uhindret adgang og bevægelsesfrihed for alle.
 • Planlægge og anlægge efter landskabets topografi. Begrænse terrænregulering.

FN's verdensmål 12 hedder:

”Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer”

Eksempler på handlinger som understøtter målet:

 • Deleordninger af f.eks. materialer, maskiner, udstyr, faciliteter
 • Benytte/indkøbe fornybare ressourcer (solenergi, mad, træ)
 • Benytte/bruge lokale produkter
 • Genbruge produkter og byggematerialer
 • Forlænge levetiden på jeres projekt, f.eks. ved at købe materialer af god kvalitet, som nemt kan vedligeholdes og repareres
 • Arbejde med symbioser: Noget der er affald et sted, kan være en ressource et andet sted, f.eks. sten, jord, sand, flis, overskuds-byggematerialer. 
 • Anvende miljøvenlige/miljøcertificerede materialer

FN's verdensmål 16 hedder:

”Støtte fredelige og inkluderende samfund. Giv alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer”

Eksempler på handlinger som understøtter målet:

 • Involvering af mange frivillige i lokalområdet i arbejdet med fx ansøgning, udvikling, etablering og drift/vedligehold
 • Demokratiske inddragelsesprocesser i lokalområdet. F.eks. via information, dialog, medinddragelse, samskabelse?
 • Gøre projektet tilgængeligt og attraktivt for mange forskellige målgrupper i lokalområdet, f.eks. unge, gamle, handicappede, stressramte, andre?

Hvis I er interesserede i mere baggrundsviden om FN's 17 verdensmål og Kolding Kommunes arbejde med cirkulær økonomi, så se her:

Cirkulær Økonomi i Kolding Kommune.

FN's 17 verdensmål

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey