Skip til hoved indholdet

Centerbyer, landsbyer og landsbysamarbejdet

Hjarup

Landsbysamarbejdet skal sikre, at de mindre byer i Kolding Kommune bliver hørt og får mulighed for at præge udviklingen.


Fra denne side kan du se, hvem der er involveret i landsbysamarbejdet, og hvem der sidder i de forskellige fora. Du har også adgang til udviklingsplanerne for de enkelte landsbyer, og du kan læse mere om den landsbypulje, der støtter udviklingsinitiativer i landsbyerne.

Centerbyer

Centerby

Forening, der udpeger repræsentant

Repræsentanter

Christiansfeld

Forum Christiansfeld

Hans Erik Bylling

Lunderskov

Lunderskov Lokalråd

Steen Sparvath

Vamdrup

Vamdrup Byforum

Helge Paulin

 

Kontaktperson : Camilla Høyer Horsted email: cahor@kolding.dk tlf. 79 79 43 40

Centerbypuljen er afsat af Byrådet til at støtte en række projekter og aktiviteter i Kolding Kommunes 3 centerbyer Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup. Centerbypuljens midler er fælles for de tre centerbyer, og fordeles med fokus på åbenhed, dialog og samarbejde på tværs.

Centerbypuljens midler fordeles 1 gang årligt, på baggrund af ansøgninger indsendt fra Forum Christiansfeld, Lunderskov Lokalråd og Vamdrup Byforum. På baggrund af anbefalinger fra Centerbygruppen, som består af 2 repræsentanter fra hver centerbys lokalråd, udarbejder forvaltningen en indstilling om fordeling, som drøftes i §17 stk. 4-udvalget Kolding Kommunes Centerbysamarbejde (KKC). Den endelige fordeling af midlerne i Centerbypuljen besluttes derefter i Lokaldemokratiudvalget.

Formål med Centerbypuljen

 • Understøtte bevaring og udvikling af det fysiske miljø i Kolding Kommunes tre centerbyer Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.
 • Understøtte fælles interesser for centerbyerne.
 • Udvikle rammer for aktivitet, fællesskab, sundhed og trivsel.
 • Skabe mødesteder for borgere på tværs af alder, kultur og behov.
 • Understøtte udmøntning borger-, udviklings- og helhedsplaner.
 • Bidrage til Kolding Kommunes arbejde med Cirkulær Økonomi og FN´s Verdensmål.
 • Engagere frivillige i at udvikle, etablere og/eller drifte de projekter der tildeles
  midler, for at skabe ejerskab og opnå merværdi.


Forudsætninger

I forbindelse med ansøgning til og prioritering af Centerbypuljen, gælder følgende forudsætninger:

 • Der er mulighed for at ansøge og få tilsagn om midler fra Centerbypuljen til det efterfølgende år (under forudsætning af budgettets politiske godkendelse) for at skabe tid til at fundraise egenfinansiering. Dog maksimalt 25% af den årlige pulje.
 • Der skal være opmærksomhed på projekter med reduceret, ingen eller begrænset afledt kommunal drift, eller hvor lokalområdet varetager den afledte drift, for ikke at udhule den fælles Centerbypulje over tid.
 • Afledt kommunal drift af de årlige projekter vil blive fraregnet i de efterfølgende års pulje.
 • Afledt kommunal drift skal opgøres mere konkret i takt med, at projektet beskrives mere konkret og etableres.
 • Der reserveres en fælles andel af puljen på 30.000 kr. pr. år i en småprojektpulje, til ønsker om aktiviteter og småprojekter som opstår i løbet af året. Forvaltningen administrerer frigivelsen af disse midler.
 • De frivillige i centerbyerne skal i samarbejde med forvaltningen, i forbindelse med realisering af projekterne, arbejde med hvordan projekterne kan understøtte FN´s
  Verdensmål og Cirkulær Økonomi.

 

 

Borgerplan for Lunderskov og Vamdrup.

Borgerplanerne bygger på en inddragende proces, og indeholder ønsker og visioner for byernes fremtidig udvikling.

Lokaldemokratiudvalget i Kolding Kommune arbejder for at udvikle hele Kolding Kommune, og her er borgerplaner et værktøj, hvor centerbyer kan afdække potentialer og ønsker til at udvikle det gode liv i centerbyerne.
Borgerplanen skal fungere som et fælles referencedokument for både borgerne i centerbyerne, politisk og administrativt i kommunen omkring borgernes ønsker og prioritering af centerbyerne.

Læs Vamdrup Borgerplan

Læs Lunderskov Borgerplan

Landsbyer

I nedenstående skema kan du se landsbyernes repræsentanter og de foreninger, der står for  udpegningen i de forskellige landsbyer.

Landsby

Forening, der udpeger repræsentant

Repræsentanter

Aller

Aller Borgerforening

Malene Skøtt

Almind

Almind Borgerforening

Lars Hemrich

Dons

Dons Forsamlingshus og Sportsforening

Susanne Frederiksen

Ejstrup

Ejstrup Borgerforening

Hans Chr. Pedersen

Eltang

Eltang/Vilstrup Gymnastik og Idrætsforening

Søren Harding

Harte

Kontaktgruppen for Harte området

Jesper Piihl

Hejls/Hejlsminde

Lokalrådet for Hejls og Hejlsminde 

Christian Krag, næstformand

Hjarup

Hjarup Sogneforening

Birgit Jørgensen

Jordrup

Jordrup Borgerforening

Hans E. Sørensen

Lilballe

Lilballe Borgerforening

Lasse Kokholm

Sdr. Bjert

Beboerforeningen i Sdr. Bjert

Anders Aamand

Sdr. Stenderup

Sdr. Stenderup Sogns Beboerforening

Jan Rothausen, formand

Sdr. Vilstrup

Sdr. Vilstrup og Omegns Borgerforening

Erik Justesen

Sjølund

Kolding Sjølund udvikling

Kaare Vind Thomsen

Skanderup

Skanderup Borgerforening 

Lennert Alslöw-Jensen

Stepping

 Stepping/Frørup Sogneforening

Anne Busch

Taps

Taps Landsbyudviklingsudvalg

Kai Eskelund

Vester Nebel

Vester Nebel Borgerforening 

Ole Dall-Jensen

Viuf

Viuf Medborgerforening

Anita Baagøe

Ødis Sogn

Sogneforeningen Ødis Sogn

Jens Søgaard Jørgensen

Organisering KKL

Politiske udvalg består af byrådspolitikere.

KKL er sammensat af medlemmerne af Miljøudvalget samt 20 repræsentanter fra Landsbyfoum (LF).

KKL er et samarbejds-, udviklings- og koordinationsforum for kommunens landsbyer. Hensigten med dette forum er, at:

 • drøfte kommunens initiativer og planer vedrørende bevaring og udvikling af kommunens landsbyer

 • skabe et kontaktforum for landsbyernes fælles interesser

Velkommen til Kolding Kommunes Landsbyforum (pdf-dokument)

LF består af én repræsentant fra hver af de 20 landsbyer.

se vedtægter og forretningsorden for LF  

LF's rolle er, at:

 • varetage emner af fælles interesse for landsbyerne og landdistrikterne i Kolding Kommune

 • arbejde for at udvikle og forbedre kommunens landsbyer og landdistrikter

 • gennemgå projektansøgninger til landsbypuljen og anbefale  en prioritering af projekterne.

 • fungere som kontakt og rådgiver i spørgsmål om landsbyforhold for Kolding Kommune

 • støtte den initiativer og værdier i landsbyerne.

Anne Birgitte Hallas
Landsbykoordinator

tlf. 79 79 05 50/20 55 83 54

ahall@kolding.dk

Nytorv 11, 6000 Kolding

Landsbypuljen

Procedure
Landsbyerne kan fremsende ansøgninger på nye projekter via deres landsbyrepræsentant.

Der kan ansøges en gang om året, normalt midt i januar måned.

Det er en forudsætning, at der ydes en frivillig indsats, hvor dette er muligt.

Kontaktforum vurderer efterfølgende alle ansøgninger, og fremsender herefter deres anbefaling videre til endelig afgørelse i Plan- og Miljøudvalget.

 

Overordnet er det et politisk mål at synlige forskønnelser af landsbyernes miljø er højt prioriteret, da det fremmer kvaliteten og kan fastholde interessen for fortsat bosætning i vores landsbyer.

 • Prioritet er projekter der forskønner lokalområdet som, forbedringer af torve og pladser, opholdsarealer, træplantninger
 • Prioritet er projekter der er udviklende for lokalområdet som, projekter der fremmer fællesskabet, etablering af rekreative stier, trafiksaneringer
 • Prioritet er nyindkøb og nyanskaffelser

Landsbyernes udviklingsplaner

Der er lavet en udviklingsplan for hver af de 20 landsbyer, der indgår i landsbysamarbejdet.

Disse planer fortæller, hvordan borgerne ønsker, at deres landsby skal udvikle sig. Planerne indgår i grundlaget for kommuneplanen. Udviklingsplanerne er udarbejdet af lokalt nedsatte arbejdsgrupper i samarbejde med Kolding Kommune og et konsulentfirma.

Mange af udviklingsplanerne er forældede og der er behov for en revision. I den forbindelse er der et ønske fra landsbyerne om at indgå i et klyngefællesskab, hvor to til tre landsbyer går sammen om at udvikle en fælles udviklingsplan. Det betyder fremadrettet, at antallet af udviklingsplaner reduceres fra tyve til otte.

Landsbyfællesskabsplanen for Vester Nebel, Dons, Alminde og Viuf

 

Nedenfor ses gældende udviklingsplanerne for de 20 landsbyer.

 

Landsbyfællesskabsplaner

På den baggrund er der prioriteret midler til at udvikle landsbysamarbejdet. Her er landsbyfællesskabsplaner et værktøj, hvor landsbyer med en geografisk sammenhæng kan gå sammen om at afdække fælles potentialer og ønsker til at udvikle det gode liv i landsbyerne.

Formålet og ønskerne med Landsbyfællesskabsplanen er, at den vil bidrage til at fremme fællesskab og bedre sammenhæng landsbyerne imellem. Landsbyfællesskabsplanen skal også rumme initiativer, der har fokus på det nære i den enkelte landsby. Planen skal fungere som et fælles referencedokument for både borgerne i landsbyerne, politisk og administrativt i kommunen omkring borgernes ønsker og prioritering af udvikling og fællesskaber i landsbyerne.

Kolding Kommunes vision, arkitekturstrategi, bæredygtighedsstrategi og outdoorstrategi udgør en baggrund for løsning af opgaven og indeholder mål, som kan inddrages i landsbyfællesskabsplanens forskellige dele.

Læs Landsbyfællesskabsplanen