Tidsplanen sigter mod, at den udvidede lystbådehavn i Marina City tages i brug i foråret 2020.

Fra denne side kan du læse svar på ofte stillede spørgsmål om Marina City.

Både

Hvad vil det koste at have sin båd liggende i Marina City?
Priserne i Marina City skal være konkurrencedygtige i forhold til priserne i nabohavnene. Bestyrelsen i Kolding Lystbådehavn har besluttet, at prisen for en bådplads i løbet af en 5-årig periode skal stige i alt godt 20 pct. i forhold til 2017-priserne. Og dette er vel at mærke inkl. den almindelige årlige prisregulering på ca. 2 pct. Hermed vil en bådplads i Marina City med dens faciliteter i topklasse fortsat være klart billigere end det prisniveau, som findes i nabohavnene.
Der skal ikke betales nyt indskud som følge af flytning fra Nord til Syd eller andre interne flytninger.

Hvornår flyttes bådene fra Nord til Syd?
Tidsplanen sigter mod, at den udvidede lystbådehavn i Marina City tages i brug i løbet af 2022. Her er tale om en stram tidsplan, og forskellige forhold kan fortsat påvirke den.

Hvad bliver der af plads til vinteroplag?
I dag er der sammenlagt plads til godt 400 både på land på de to havne. Målet er fremover at skaffe plads til mindst 500 vinteroplagte både. Disse fordeles på fire forskellige pladser i området. I en overgangsperiode kan det komme på tale fortsat at have ca. 100 både vinteroplagt på Lystbådehavn Nord. I sommerhalvåret kan oplagspladserne anvendes til sommerparkering, parkering af autocampere, camping i forbindelse med stævner og events.

Tænkes der på bådhuse?
På den vestlige bådoplagsplads er det hensigten at give mulighed for at opføre et antal bådhuse, som kan benyttes til opbevaring af sejl- og motorbåde. Bådhusene er i stil med dem, man kan se på Middelfart Marina og i Årøsund. Kolding Lystbådehavn har endnu ikke besluttet, hvordan disse bådhuse skal organiseres, ejes og finansieres.

Kan man beholde sin bådplads?
Flytningen fra Nord til Syd betyder naturligvis, at alle både fra Nord skal have nye pladser. Samtidigt skal der også ændres på de eksisterende broer i Syd, så alle må regne med at skulle flytte plads mindst én gang og måske et par gange. Det vil til sin tid også give mulighed for at samle f.eks. træbåde i ét område, særligt store både i et andet område, osv. Det betyder også, at de, der måske er bekymrede for naboskab til boliger eller skygge fra bygninger, kan få en plads længere væk fra boligerne.

Hvad med optagning, isætning og vask?
Der bliver to havnepladser. Den vestlige med kranen benyttes af havnens personale, mens den østlige benyttes af vognmænd udefra. Ved den vestlige havneplads etableres en stor, kontrolleret vaskeplads med plads og udstyr til samtidig bundvask af tre både. Havnens stativer skal fortsat benyttes, og det er havnens personale, som flytter bådene heri.

Er der tænkt på trailerbåde?
På den østlige havneplads etableres et dobbelt slæbested for trailerbåde og god plads til manøvrering. Her etableres adgangskontrol/betaling. Parkering i forbindelse hermed skal ske på bådoplagspladsen lige i nærheden.

Bliver der plads til husbåde i Marina City?
Ja, ambitionen er at give mulighed for placering af en gruppe på op til 29 husbåde. De placeres i den østlige del af den nye marina for at holde god afstand til erhvervshavnens aktiviteter og for at sikre god udsigt over fjorden.

Hvem er det, der udlejer pladserne?
Den selvejende institution Kolding Lystbådehavn (KLH) driver i dag både Lystbådehavn Nord og Marina Syd. Det er også KLH, som kommer til at drive marinaanlæggene i Marina City. Og det vil være KLH, som til sin tid skal stå for udlejningen af pladser til husbåde her.

Køber eller lejer man en plads?
Man lejer pladsen af KLH på en langvarig lejekontrakt. Pladsen vil være klargjort til tilslutning af el, vand, spildevand og kommunikation.

Kommer man med sin egen husbåd?
Ja, hver plads udlejes individuelt til en lejer, som typisk vil være en person eller en familie.

Hvornår kommer der kontrakt og priser?
KLH har nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde lejekontrakt, afklare pris på leje og indskud, hvordan udvælgelsen i forbindelse med pladstildeling finder sted, tilslutningsforhold m.v. Ambitionen er, at arbejdsgruppen har noget klart i fjerde kvartal af 2019.

Hvor mange står på interesselisten?
Kommunen har indtil nu fået henvendelse fra ca. 115 personer/familier, som ønsker at stå på interesselisten vedrørende husbåde i Marina City. Det skal understreges, at der ikke er tale om en venteliste, eller at man er skrevet op til en husbådsplads. Her er alene tale om en interesseliste.

Hvad er tidsplanen?
Planlægningsarbejdet (VVM-rapport, kommuneplantillæg, lokalplanforslag) er fortsat i fuld gang. Tidsplanen er noget usikker, da der er en række forhold under afklaring hos forskellige statslige instanser. Ambitionen er at kunne være klar med plads til husbådene i Marina City i 2022, men en mere sikker tidsplan vil først være klar i sommeren 2020.

Hvilken højde vil blive tilladt på husbådene?
Spørgsmålet om husbådenes tilladte højde er endnu uafklaret. Det er på tale at tillade 4,5 m højde langs den vestlige af broerne, og 7,5 m højde langs ydermolen. Dette er en del af lokalplanlægningen, og en mere sikker melding må afvente det tidspunkt, hvor de forskellige planer er endeligt på plads - formentligt i sommeren 2020.

Hvornår kan man få sig en bolig i området?
Tidsplanen sigter mod, at de første boliger kan tages i brug i løbet af 2022. Ambitionen er, at her både skal opføres ejerboliger, lejeboliger og almene boliger, så Marina City ikke kun bliver for folk, der har råd til at købe sig en dyr bolig.

Kan man blive skrevet op til en bolig?
Det vides endnu ikke, hvem der skal bygge boligerne, så det er for tidligt at henvende sig for at blive skrevet op. Byggemulighederne bliver først sat til salg i løbet af 2020.

Hvem skal stå for de almene boliger?
25% af boligerne, dvs. ca. 100 boliger skal være almene. Det bliver AAB, som kommer til at stå herfor.

Hvor kan jeg se, hvordan området kommer til at se ud?
Helhedsplanen for Marina City (maj 2017) viser den overordnede udformning af land- og havneområdet, havnepromenade, veje, parkering, bådoplag, grønne arealer osv. Helhedsplanen viser også eksempler på bebyggelser.

Projektforslaget og Designmanualen (september 2018) viser den mere detaljerede udformning af alle ubebyggede arealer.

Angående bygningernes udformning viser Helhedsplanen og Projektforslaget kun eksempler på, hvordan bygningerne evt. kunne se ud. Den endelige udformning kendes først senere, når de enkelte bebyggelser designes.

Helhedsplanen, Projektforslaget og Designmanualen danner på forskellig vis grundlaget for miljørapport, kommuneplantillæg og lokalplan, som nu er under udarbejdelse og ventes godkendt i sommeren 2020.

Du finder de omtalte dokumener i Marina Citys bibliotek.

Er der plads nok til parkering?
De to boligbebyggelser skal hver især sørge for parkering på egen grund – i alt ca. 400 reserverede pladser. Kommunen anlægger ca. 300 offentlige parkeringspladser til sejlere, gæster i restauranter, turister m.m. Oplagspladserne til både benyttes i sommerhalvåret til bilparkering. Her er plads til 500-800 biler. Da der planlægges transportveje mellem de vinteroplagte både, bliver der mulighed for at parkere nær sin båd, når den skal klargøres efterår og forår.

Er der ikke risiko for konflikter mellem både og boliger?
Jo, der kan opstå konflikter på grund af f.eks. støj, udsigtsgener eller risiko ved bådhåndtering. Disse risici forebygges på forskellig vis. Noget handler om, hvordan vi indretter området, mens andet handler om, hvordan vi organiserer os.

Gennem indretningen er boligerne koncentreret på ca. 20 pct. af området. Grænsezonen mellem boliger og både er minimeret til delstrækninger på havnepromenaden og mod oplagspladserne, og der holdes pæn afstand i begge situationer.

Nærmest boligerne vil der kun være mindre både og både uden mast, og bådoptagning og –transport tilrettelægges, så der er sikre og ordentlige forhold for både gående, cyklister, havnens medarbejdere og vognmændene.

I organiseringen handler det bl.a. om at skabe en kultur, hvor alle forstår, at de er naboer, og hvor man naturligt tager hensyn til hinanden. De, der flytter ind i Marina City ved naturligvis på forhånd, at de kommer til at bo ved en lystbådehavn. Og sejlerne ved, at godt sømandskab også gælder i en havn, så man f.eks. ikke efterlader fald, overtræk eller presenninger, som kan klapre og blafre i vinden. Endeligt etableres der et lokalråd af områdets brugere, som skal forebygge og tage fat på eventuelle konflikter.

Kan jeg etablere min maritime virksomhed i Marina City?
I Marina City er det intentionen at give mulighed for maritime erhverv af forskellig slags. Det kan f.eks. være butikker med proviant, båd- og sejlerudstyr, kajakker, surf osv. Spisemuligheder af forskellig art. Overnatningsmuligheder i form af vandrerhjem, sportel eller hotellejligheder. Wellness, motions- og badefaciliteter. Virksomheder med maritime ydelser som f.eks. reparation, bådservice, bådcharter, bådsalg, events på vandet, showroom etc.

I første omgang bliver der plads til maritime virksomheder i ’skovboligernes’ underetage ud mod havnepromenaden. Senere bliver der på de opfyldte arealer muligheder for langt flere af disse erhverv. Arealerne hertil udbydes til sin tid af Kolding Kommune til salg eller eventuel leje.

Kan vores klub flytte til Marina City?
I Kolding er der ca. 25 klubber og foreninger, som er aktive på, i og ved fjorden. Sejlklubberne er allerede på lystbådehavnen, men Marina City byder velkommen til alle de klubber og foreninger, som kunne have glæde af at lokalisere sig her ved fjorden. Nogle vil med fordel kunne blive en del af det planlagte vandsportscenter midt i området, mens andre vil ligge godt ude ved marinaparken mod øst.

Er der lyttet til erhvervshavnen i forbindelse med planlægningen?
Hele forudsætningen er, at både erhvervshavnen og Marina City skal kunne eksistere side om side. Derfor er hele projektet også organiseret med Kolding Havn, Kolding Lystbådehavn og Kolding Kommune som de tre partnere, der i fællesskab samarbejder om at finde de rette løsninger.
Byrådet har i slutningen af 2018 besluttet, at erhvervshavnen over en lang periode skal omdannes til byformål, men det ændrer ikke på, at der den første lange tid fortsat vil være aktive virksomheder på erhvervshavnen.

Er der lyttet til sejlerne i forbindelse med planlægningen?
Både Kolding Lystbådehavn og de fire sejlklubber, Kolding Bådelaug, Kolding Sejlklub, Kolding Motorbådsklub og Kolding og Omegns Strandjagtforening, er med i planlægningsarbejdet. Her er bl.a. holdt en række workshops om ønsker og behov, som i høj grad præger de planer, der arbejdes med. Fremadrettet vil der endvidere blive dannet en arbejdsgruppe om den konkrete udformning af marinaanlæggene.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey