Procesplan (klik for at se stor udgave)

Foreløbig proces-, dialog- og tidsplan

Ovenstående hensigtserklæring danner rammen for en åben dialog med interessenter om udviklingen af Koldings havneområder. Processen gennemføres af Kolding Kommune i tæt samarbejde med Kolding Havn.

Proces-, dialog- og tidsplanen kan justeres efter behov.

Den nye politiske aftale vil indeholde beslutning om følgende punkter:

Overordnet politisk vision

Revideret procesplan

Organisering

Samarbejdsaftale mellem Kolding Havn og Kolding Kommune

Foreløbige overvejelser om dialog med interessenter

Foreløbige overvejelser om dialog med interessenter

Ovenstående diagram er udtryk for foreløbige overvejelser om involvering og dialog med en lang række borgere og interessenter. Der lægges op til forskellige typer af møder afhængig af interessegruppen.

Der lægges op til 1- 2 store åbne workshops med en bred inddragelse af borgere og interessenter. De 1- 2 workshops vil dels have til formål ’åbne op’ ift. mulighedsrummet, men også at dilemmaer og modsætningsforhold bliver genstand for dialogen.

Parallelt med afholdelsen af møder og workshops skal der løbende informeres via hjemmeside, nyhedsbrev, og dagspresse.

Temaer

Dialogen med interessenter tager udgangspunkt i to hovedtemaer, ’Mere by’ og ’Grønnere havn’ med reference til nærværende politiske hensigtserklæring.
Under hvert hovedtema, er der en lang række undertemaer, som kan være relevante. Ud over de undertemaer, der er listet op nedenfor er der plads til at evt. nye temaer, kan komme på dagsordenen ifm. med dialogen med interessenter.

Temaer for dialog om havneudvikling

Øvrige forhold, der skal afklares

Der pågår forskellige projekter og sagsbehandling, der kan blive påvirket af ovennævnte proces og hvor der er behov for en afklaring. Her er blandt andet tale om følgende projekter:

  • Klimatilpasningsprojekt vedrørende pumpe-sluse, hvor der planlægges en politisk behandling i marts med henblik på en retningsgivende beslutning vedrørende valg af scenarie
  • Forslag til kommuneplantillæg 19 vedrørende risikovirksomhed på Kolding Havn, der har været i offentlig høring i perioden 30. september 2019 - 25. november 2019
  • Diverse pågående udviklingsprojekter; Kolding Havn

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey