Fyrværkerigrunden har stadigvæk spor efter tiden før den katastrofe, der ramte området i 2004, hvor en fyrværkerifabrik brød i brand med store eksplosioner til følge.

Det skrånende terræn er planet for at give plads til områdets erhvervsejendomme.

Landskabet skal i store træk fastholdes som i dets nuværende form. Det samlede terrænfald på grunden, målt fra syd mod nord, er for størstepartens vedkommende seks meter.

En væsentlig del af områdets vestlige del omfatter beskyttede naturtyper og må ikke ændres i sin tilstand (Naturbeskyttelseslovens § 3).

For at bevare en sammenhængende natur skal der oprettes såkaldte grønne og gerne blå (vand) kiler gennem bebyggelsen, eksempelvis fra den beskyttede natur og mod områdets afgrænsning mod øst eller syd.

Området er højtbeliggende og ligger yderligt i forhold til Koldings Spildevandssystem. Det er derfor naturligt at lade anvendelsen af regnvand indgå i bebyggelsens indretning, eksempelvis til vanding, til brug i husholdningen og som rekreativt element eller i multianvendelige anlæg.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey