Hvis din ejendom ligger i landzone, kan det være nødvendigt med en landzonetilladelse.

Mere om

Retningslinjerne for administration af landzonebestemmelserne

Natur- og Miljøklagenævnet

Lovområder

Afgørelser

Tips:

  • Sådan finder du ud af om din ejendom ligger i by-eller landzone: www.ois.dk eller via kort
  • Søg om landzonetilladelse før du søger byggetilladelse.
  • Vedlæg kort og tegninger samt begrundelse.

Landzoneadministration

Hvis din ejendom ligger i landzone, skal du have landzonetilladelse til:

  • udstykning
  • byggeri
  • ændret anvendelse af bygninger eller ubebyggede arealer.

Planlovens § 36 indeholder dog en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse. Disse omhandler primært driftsmæssigt begrundede udstykninger og byggeri i forbindelse med landbrug, skovbrug og fiskeri.

Planlovens opdeling af Danmark i byzone, sommerhusområder og landzone - med særlige regler for byggeri i landzonen - er en af hjørnestenene i beskyttelsen af det åbne land. Målet er at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse og i landzone har jordbrugserhvervene en fortrinsstilling. Gennem zoneinddelingen skabes en klar grænse mellem by og det åbne land, der sikres rekreative og værdifulde landskaber, og jordbrugserhvervene får gode produktionsmuligheder.

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey