Klager skal indgives via klageportalen.

Klage

Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort, kan du klage over den, men kun over formelle mangler - de såkaldte retlige spørgsmål. Du kan ikke klage over skønsmæssige afgørelser, det vil sige, hvis du for eksempel mener, at Byrådet skulle have truffet en anden afgørelse.

 

Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planen og eventuelt miljøvurderingen, hvis der er udarbejdet en miljørapport. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks

  • lovkrav til planens indhold,
  • lovkrav til miljørapportens indhold,
  • lovkrav til procedurer,
  • lovkrav til offentliggørelse.

 

%MCEPASTEBIN%

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Planklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk  og www.virk.dk.  På borger.dk   skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Beløbene reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey