Kvalitetsrapporten er en evaluering af kvaliteten i Kolding Kommunes folkeskoler. Kvalitetsrapporten er behandlet af Byrådet den 22. september 2020.

Kvalitetsrapporten er en evaluering af kvaliteten i Kolding Kommunes folkeskoler.

Evalueringen bygger på oplysninger om de resultater, skolerne opnår med hensyn til elevernes læring, trivsel, overgang til ungdomsuddannelse, bevægelse, kompetencedækning og inklusion. Skolernes resultater holdes op imod de nationale mål for folkeskolen for at vurdere om kvaliteten er tilfredsstillende.

I kvalitetsrapporten tegnes der – som i den forrige kvalitetsrapport fra 2018 – et positivt billede af kvaliteten i kommunens folkeskoler. Det faglige niveau og elevernes trivsel er tilfredsstillende.

Status for skolevæsenets arbejde med de nationale mål for folkeskolen vurderes som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende.

Ifølge Folkeskoleloven skal der som en del af kvalitetsrapporten udarbejdes en handleplan, hvis niveauet i skolevæsenet som helhed eller på den enkelte skole ikke er tilfredsstillende. Handleplanen skal indeholde opfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet, jf. Folkeskoleloven § 40 a.

Kvalitetsrapporten giver ikke anledning til at udarbejde handleplaner.

Inden kvalitetsrapporten drøftes af kommunalbestyrelsen, indhentes der en udtalelse fra skolebestyrelserne om rapporten. Udtalelserne offentliggøres sammen med kvalitetsrapporten på internettet, jf. Folkeskoleloven 40 a stk. 4.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey