1.1 - Retningslinjer for frit skolevalg

 1. I henhold til folkeskolelovens § 36 er der frit skolevalg således, at forældrene har krav på at få deres barn optaget i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer Byrådet har fastsat for skolens kapacitet, herunder skolens omfang mht. klassetrin og spor samt de enkelte klassers maksimale elevtal.

  Retten til frit skolevalg eksisterer såvel ved skolestart som under skoleforløbet (skoleskift).

  Vælges en anden skole end distriktsskolen, yder Kolding Kommune ikke fri befordring i henhold til reglerne herom.

 2. Elever bosiddende i skoledistriktet har altid – uanset Byrådets rammer for kapacitet – krav på optagelse i distriktsskolen. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor en elev, der er bosiddende i distriktet, og som er optaget på en anden skole, ønsker at skifte skole til distriktsskolen. I sidstnævnte tilfælde følges bestemmelsen for frit skolevalg nævnt under pkt. 1.

 3. Såfremt skolens kapacitet, som er fastlagt af Byrådet, ikke muliggør optagelse af en elev, meddeler skolelederen afslag med begrundelse herom.

 4. Såfremt der er flere ansøgere end pladser på den enkelte skole, træffes afgørelsen om optagelse efter følgende kriterier:

  a. Børn bosiddende i Kolding Kommune går forud for børn bosiddende i andre kommuner.

  b. Herefter optages børn med søskende på skolen forud for andre børn ”Sammenbragte børn betragtes som søskende”.

  c. Herefter optages ud fra afstandsprincippet: dvs. nærmest-boende børn optages først. Ved beregning af afstand anvendes samme model som ved beregning af skolevej ifm. skolens befordringsforpligtigelse.

 5. Afgørelse efter nærværende retningslinjer om optagelse eller afslag på optagelse i en folkeskole træffes af skolelederen. Afgørelsen meddeles skriftligt. Afslag på ansøgning om optagelse i henhold til pkt. 3 og 4 skal begrundes skriftligt.

1.2 - Elevtal i Kolding Kommunes folkeskoler

Elevtallet i børnehaveklassen og i grundskolens klasser må i henhold til folkeskoleloven normalt ikke overstige 28.

Såfremt de 28 pladser i forbindelse med klassedannelsen i børnehaveklassen ikke er fuldt udnyttet af elever fra skolens eget distrikt, friholdes 3 pladser – eller det antal pladser op til 3, der er mulighed for efter at distriktets egne elever er sikret plads.

Hvis elevtallet er på 25 elever i klassen og yderligere en elev uden for distriktet ønskes indskrevet, kan skolelederen kontakte skolechefen vedrørende en mulig dispensation, der kommer eleven til gavn.

For Munkevængets Skole sættes elevtallet til 24, så længe skolen varetager opgaven med kommunens modtagelsesklasser.

 

1.3 - 10. Klasse

10. skoleår
Kolding Kommunes 10. klasser er fysisk placeret ved Brændkjærskolen.

I 10. klasse skal etableres tilbud, der opfylder elevbehov for fortsat træning og udvikling før overgang til ungdomsuddannelserne. Der sker en årlig indbyrdes koordinering i samarbejde mellem Brændkjærskolen, eventuelle 10. klassetilbud i regi af ungdomsuddannelser og Børne- og Uddannelsesforvaltningen om samarbejde og tilbud om særlige linjer eller retningsfag.

Der kan i samarbejde med erhvervsskolerne beliggende i Kolding Kommune etableres særlige 10. klassetilbud i regi af erhvervsskolerne. Pt. er der etableret 10. klasser på Hansenberg og IBC.

 

1.4 - Pædagogiske læringscentre

På alle skoler er der oprettet et pædagogisk læringscenter. Læringscenteret er kernen for skoleudvikling. De pædagogiske læringscentre er skrevet ind i Folkeskolelovens §19.

I bekendtgørelsen for de pædagogiske læringscentre fremgår det, at læringscenteret løser opgaver inden for følgende områder:

Aktuelle indsatsområder på skolen
Digitale medier
Pædagogisk praksis og læring
Samarbejde med eksterne parter om læring, udvikling og trivsel
Nyeste viden om målstyret undervisning, læringsaktiviteter og evaluering
I Kolding har vi defineret vores egen lokale funktionsbeskrivelse, som gør sig gældende på alle folkeskoler i Kolding.

Funktionsbeskrivelsen definerer en fireleddet opgavebeskrivelse for medarbejderne på de pædagogiske læringscentre. Medarbejderne løser opgaver inden for:

 • Skoleudvikling
 • Backoffice
 • Faglig vejledning og evaluering
 • Kulturformidling

Pædagogisk Center varetager netværksmøder for medarbejderne i de pædagogiske læringscentre. Det er også Pædagogisk Center, der koordinerer indkøb af materiale og supporterer brugen af disse sammen med brugen af digitale medier.

1.5 - Trin - og slutmål

Kolding Byråd har vedtaget at godkende Fælles mål og de vejledende læseplaner og de vejledende forslag til beskrivelser af udviklingen frem mod trin- og slutmål, som de enkelte skolers læseplaner og beskrivelser, som værende gældende ved Kolding Kommunale Skolevæsen.

 

1.6 - Ferieplan

Ferieplanen udarbejdes for det enkelte skoleår.
Ferieplanen vedtages som bilag til Styrelsesvedtægten.

 

1.7 - Folkeskolerne i Kolding Kommune

Ressourcetildelingen til normalundervisning til folkeskolerne i Kolding Kommune er fastsat som en tildeling pr. klasse under hensyntagen til ministeriets fastsatte minimumstimetal.
Der beregnes op til 28 elever pr. klasse, som er lovens maksimum.

Herudover er afsat en restpulje, der tildeles skolerne til anvendelse efter beslutning i skolebestyrelsen på den enkelte skole til at styrke bestemte fag, bestemte klasser eller klassetrin, holddeling m.v. Restpuljen fordeles efter en faktor, der defineres hvert år, som restpuljen divideret med antal elever. Der fordeles så klasserne får for 0-15 elever 5% af faktoren pr. elev, for elever i intervallet 16-21 10% af faktoren og for elever i klasserne ud over 21 100% af faktoren.

Skolebestyrelsen vedtager principper for fastlæggelse af den nærmere konkrete anvendelse af de tildelte timeressourcer efter indstilling fra skolens leder og efter høring af de ansatte og under hensyntagen til de rammer, der angives af bestemmelser i folkeskoleloven, herunder bestemmelserne vedr. minimumstimetal, med afledte bekendtgørelser og cirkulærer samt de af Kolding Byråd trufne beslutninger i form af styrelsesvedtægt og andre politiske beslutninger.

De tildelte timer er ikke bundet til bestemte klasser eller årgange, men kan fordeles frit jf. ovenstående principper.

1.8 – Faglig specialundervisning og AKT

Den samlede ressourcetildeling til faglig specialundervisning udgøres af et fast timetal på årsbasis til forholdsmæssig fordeling, samt til fordeling efter ansøgning.
Der tildeles efter ansøgning vedr. specifikke elever fra skoleårets start en timepulje.

For at sikre de mindste skoler en rimelig timetildeling fastsættes for det enkelte skoleår en mindste tildeling.

Den samlede timetildeling af specialundervisningsressourcer dækker både faglig specialundervisning og AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel), og da den fulde specialundervisningsressource ved skoleårets start således er fordelt på skolerne, skal opståede behov registreret i løbet af skoleåret dækkes af skolerne ved omlægning af skolens anvendelse af de tildelte ressourcer.

1.9 - Særligt tilrettelagt specialundervisning

Timetildelingen til specialcentre og specialklasser svarer til Undervisningsministeriets minimumstimetal pr. elev, som for skoleåret 2015/16 var følgende:

Ugentligt klokketimetal pr. elev

Fagopdelt undervisning

Understøttende undervisning

0. klasse:

18,75

7,05

1. klasse:

18,75

7,05

2. klasse:

18,75

7,05

3. klasse:

19,50

6,30

4. klasse:

22,50

5,88

5. klasse:

23,25

5,13

6. klasse:

23,25

5,13

7. klasse:

24,00

6,10

8. klasse:

24,00

6,10

9. klasse:

23,25

6,85

10. klasse:

21,00

0,00

 

Maks. gennemsnitlig klassekvotient for specialcentre: 7
Maks. klassekvotient for Specialcenter Karen Blixen Skolen: 10
Maks. gennemsnitlig klassekvotient for Specialcenter Munkevænget: 10
Når kvotienten for specialcenter Munkevængets Skole overstiger 8 elever,
sker drøftelse mellem forvaltning og skoleleder, forinden forvaltningen træffer afgørelse herom.
Maks klassekvotient for specialklasser: 10
Øvrige timer – som alene tildeles til specialcentre:

Der kan afsættes timer til følgende forhold:

 • Elever, der i et afgrænset tidsrum har brug for eneundervisning eller anden særlig undervisning.
 • Timer til individuel taleundervisning.
 • Skolepædagog i undervisningen.
 • Praktisk medhjælp i undervisningen.
 • Fysioterapi/ergoterapi.

Der skal være en skarp adskillelse mellem specialcentrenes økonomi og hovedskolens øvrige økonomi. Den økonomiske tildeling til specialcentre udmeldes i foråret på baggrund af elevvisitationen i december måned året før. Den økonomiske tildeling udmeldes som en 5/12 regulering af årets budget i forhold til perioden fra 1. aug. – 31. december og herudover ligger den til grund for det kommende års budgetlægning. Såfremt der visiteres yderligere elever til specialcenteret, tildeles der ikke yderligere ressourcer, udover de allerede udmeldte.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey