1 – Procedure for valg af forældrerepræsentanter

 1. Ansvar for gennemførelse af valget

  Skolelederen nedsætter en valgbestyrelse med mindst 1 medarbejderrepræsentant og 2 forældrerepræsentanter fra den nuværende skolebestyrelse. Skolelederen er formand for valgbestyrelsen.

 2. Valgtidspunkt

  Valgtidspunktet fastsættes til den 2. torsdag i maj måned.

 3. Afstemning herunder muligheden for elektronisk afstemning

  Der gives mulighed for elektronisk afstemning, såfremt skolen har tilkøbt et system til dette. Skolerne skal være opmærksomme på, at andre personer end indehavere af forældremyndigheden kan have stemmeret, jf. Bekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.

 4. Mulighed for fredsvalg ved ordinære og forskudte valg

  Der er mulighed for fredsvalg. Senest 3 uger før en eventuel afstemning skal være afsluttet, kan der mellem kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis: 1) Alle kandidaterne er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette, og 2) valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne.

  Ved fredsvalg betragtes det antal øverste i opstillingsrækkefølgen, der svarer til antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen, som valgt, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet. På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, skal det sidste mandat altid tilfalde den repræsentant for specialklasseforældregruppen, der står øverst i opstillingsrækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke giver mandat til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for specialklasseforældregruppen.

 5. Opgørelse af valget

  Opgørelse af valget foretages af valgbestyrelsen. Kandidater placeres i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. I tilfælde af stemmelighed afgøres placeringen i rækkefølgen ved lodtrækning. Som valgte betragtes det antal øverste i opstillingsrækkefølgen, der svarer til antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.

 6. Klager over valget

  Klager over valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, herunder om afslag på optagelse på valglisten, skal indgives skriftligt 10 dage efter valgets endelige opgørelse til Børne- og uddannelsesdirektøren. Ved omvalg kan kun de personer, der havde valgret ved det almindelige valg, deltage. Børne- og uddannelsesdirektøren fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning.

 7. Skolebestyrelsens konstituering og tiltrædenNår valgene er afsluttede, indkalder skolens leder den nye skolebestyrelse til konstituerende møde, herunder valg af formand. Indtil der er valgt en formand, ledes det konstituerende møde af skolelederen. De nye skolebestyrelser tiltræder hvervet den 1. august efter afslutningen af skolebestyrelsesvalgene, og de hidtidige forældrerepræsentanter fratræder hvervet den 31. juli ved udløbet af valgperioden. I tilfælde, hvor valget som følge af omvalg ikke er afsluttet på tiltrædelsestidspunktet, tiltræder de nye skolebestyrelser snarest muligt. Børne- og uddannelsesdirektøren fastsætter det nærmere tidspunkt. De hidtidige repræsentanters hverv ophører tilsvarende dagen før de nye forældrerepræsentanters tiltræden.

 8. Suppleringsvalg

  Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen eller dør, indtræder en stedfortræder for resten af valgperioden. Er der ved ledighed ingen stedfortrædere for skolebestyrelsens forældrerepræsentanter, holdes der snarest muligt suppleringsvalg efter samme regler som for ordinære valg med henblik på besættelse af den ledige plads i skolebestyrelsen for resten af valgperioden. Der kan eventuelt vælges yderligere stedfortrædere.

 9. Bekendtgørelse af valgets resultater

  Valgbestyrelsen underretter de valgte repræsentanter og stedfortrædere om valget. Afstemningens resultat meddeles snarest muligt forvaltningen, der bekendtgør resultatet på kolding.dk og i Budstikken.

 10. Forskudte valg

  Den enkelte skolebestyrelse beslutter, hvorvidt der skal afholdes forskudte valg. Forskudte valg afvikles efter samme procedure som ordinære valg.

3.2. – Oversigt over antallet af medlemmer

Alminde-Viuf Fællesskole
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Bakkeskolen
7 forældrerepræsentanter
3 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Bramdrup Skole
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter
1 repræsentant fra erhvervs-/foreningslivet

Brændkjærskolen
7 forældrerepræsentanter – heraf mindst 1 repræsentant fra Specialcenter Brændkjær
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Christiansfeld Skole
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Dalby Skole
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Eltang Skole og Børnehave (fællesbestyrelsen)
7 forældrerepræsentanter – heraf 3 fra børnehavedelen og 4 fra skoledelen
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Fynslundskolen og Børnehaven Spiren (fællesbestyrelse)
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Harte Skole
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Kongsbjergskolen
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Lyshøjskolen
9 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Munkevængets Skole
7 forældrerepræsentanter - heraf mindst 1 repræsentant fra Specialcenteret
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Karen Blixen Skolen
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Marielundskolen
5 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
0 elevrepræsentanter

Sdr. Bjert Centralskole
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter
Eventuelt 1-2 repræsentanter fra erhvervs-/foreningslivet udpeget af skolebestyrelsen.

Sdr. Vang Skole
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Sjølund-Hejls Skole
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Skanderup-Hjarup Forbundsskole
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Ådalsskolen
3 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
0 elevrepræsentanter

Vamdrup Skole
7 forældrerepræsentanter - heraf mindst 1 repræsentant fra specialområdet, samt 6 repræsentanter fra almenområdet med mindst 1 repræsentant fra hver af de to afdelinger Øst og Vest.
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Vester Nebel Skole
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Vonsild Skole
8 forældrerepræsentanter - heraf mindst 1 repræsentant fra Specialcenter Vonsild
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Ødis Skole
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Aalykkeskolen
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter
0 repræsentanter fra erhvervs- / foreningslivet
SFO-leder deltager uden stemmeret

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey