Den nationale trivselsmåling tegner et positivt billede af elevernes trivsel.

Kvalitetsrapporten er en evaluering af kvaliteten i Kolding Kommunes folkeskoler. Kvalitetsrapporten er behandlet af Byrådet den 20. marts 2018.

I kvalitetsrapporten tegnes der et positivt billede af kvaliteten i kommunens folkeskoler. Oplysningerne om skolernes resultater viser, at eleverne har et højt udbytte af undervisningen, og at de trives.

Det faglige niveau vurderes som tilfredsstillende. Sammenlignet med landsgennemsnittet er det faglige niveau i kommunen højt. På langt de fleste faglige resultatoplysninger ligger Kolding Kommune på niveau med eller over landsgennemsnit i den femårige periode, som er i fokus i rapporten. I perioden er det faglige niveau desuden overvejende stigende. Det ses i resultaterne fra folkeskolens prøve og de nationale test.

Med hensyn til elevernes trivsel tegnes der i rapporten også et tilfredsstillende billede. Eleverne trives i højere grad end eleverne på landsplan, og trivslen er stigende.

Som i den forrige kvalitetsrapport fra 2016 er det indtrykket, at der arbejdes konstruktivt med de nationale mål for folkeskolen. Fire af de i alt syv mål for folkeskolen, som der følges op på i rapporten, er opfyldt set over en periode på 5 år. For de mål, som ikke er opfyldt, går det i perioden samlet set fremad med at opfylde målet.

Ifølge Folkeskoleloven skal der som en del af kvalitetsrapporten udarbejdes en handleplan, hvis niveauet i skolevæsenet som helhed eller på den enkelte skole ikke er tilfredsstillende. Handleplanen skal indeholde opfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet, jf. Folkeskoleloven § 40a.

Kvalitetsrapporten giver ikke anledning til at udarbejde handleplaner.

Forvaltningen følger op på kvalitetsrapporten ved afholdelse af workshops og dialogsamtaler med skolerne. Her drøftes den enkelte skoles udviklingsplan, hvori skolen beskriver mål og indsatser for sit strategiske arbejde med at indfri de nationale mål for folkeskolen.

Inden kvalitetsrapporten drøftes af kommunalbestyrelsen, indhentes der en udtalelse fra skolebestyrelserne om rapporten. Udtalelserne offentliggøres sammen med kvalitetsrapporten på Internettet, jf. Folkeskoleloven 40 a stk. 4.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey