Det frie skolevalg betyder, at du har krav på at få dit barn optaget i den folkeskole, som du selv ønsker.

Informationer om skolestart for elever i Kolding Kommune

Få overblik over skoledistrikter i kommunen


Hver skole har sit eget distrikt og børn, der bor i dette distrikt, har ret til at blive indskrevet i distriktsskolen. Folkeskoleloven giver dog mulighed for, at man kan vælge en anden skole end distriktsskolen – frit skolevalg. Når dit barn skal indskrives i skole, møder du op på den skole hvor du ønsker dit barn skal gå. Den ønskede skole kan give afslag, hvis skolen ikke har plads.

I slutningen af november vil forældrene til kommende skolebørn i deres E-boks modtage et brev fra distriktsskolen omkring indskrivning. Indskrivningen sker digitalt.

Du får endelig besked om optagelse i skolen i slutningen af marts.

I Kolding Kommune gælder følgende regler for optagelse i folkeskolen for skoleåret 2020/2021.

  • Børn, der er født i kalenderåret 2014, optages i børnehaveklassen i august 2020.
  • Børn, der fylder 5 år inden 1. oktober 2020, kan komme i børnehaveklasse i august 2020, hvis de må antages at kunne følge undervisningen i børnehaveklassen med henblik på at kunne gå i 1. klasse året efter.

Det frie skolevalg betyder, at du har krav på, at få dit barn optaget i den folkeskole, som du selv ønsker. Om skolen ligger i din egen kommune eller i en anden kommune, er ligegyldigt.

Skolen kan kun give afslag på optagelse, hvis skolen ikke har plads. Og det bestemmes af de rammer, som byrådet i skolekommunen har sat for skolen.

Hvis der er flere ansøgere end der er pladser på den enkelte skole, træffes afgørelsen om optagelse efter følgende kriterier:

1. Børn bosiddende i Kolding Kommune går forud for børn bosiddende i andre kommuner
2. Herefter optages børn med søskende på skolen forud for andre børn. "sammenbragte" børn betragtes som søskende.
3. Herefter optages ud fra afstandsprincippet, dvs. de børn der bor nærmest skolen optages først. Afstand måles på samme måde som ved befordning.

Dit barn har også ret til at blive optaget i skolefritidsordningen, hvis der en SFO på skolen.

Flytter du, har du stadig ret til at beholde dit barn i den gamle skole.

Bemærk at kommunens forpligtigelse til befordring ophører, såfremt der vælges en anden skole end distrikt skolen.

 

Børn, som er indskrevet i skolen, kan før skolestart tilbydes optagelse i glidende overgang i SFO pr. 1. april.

Ønskes der ikke glidende overgang er optagelsesdatoen den 1. august.

Indskrivning af børnehavebørn i en SFO sker i henhold til folkeskoleloven, og ordningen er omfattet af de bestemmelser der gælder for SFO. Betaling sker i henhold til de af kommunalbestyrelsen vedtagne takster og regler for SFO.

I perioden med glidende overgang er SFOen åben om formiddagen.

For det enkelte barn er glidende overgang starten på noget nyt, og det kan være et stort skridt for det enkelte barn, men også for barnets forældre. Det er derfor vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem børnehave, skole og forældre for at sikre en god og tryg overgang.

  

Glidende overgang betyder:

  • at børnene får ét skift af gangen
  • at børnene oplever en tryg og naturlig overgang fra børnehave til skole/SFO
  • at børnene får mulighed for at skabe nye relationer inden skolestart
  • at børnehave, SFO og børnehaveklassen samarbejder om overgangen
  • at børnene får tid til at blive fortrolige med skolen, skolens personale og med de andre børn i indskolingen
  • at børnene starter i børnehaveklassen med overskud til alt det nye som venter
  • at forældrene når at vænne sig til det nye kapitel i børnenes liv

   

Det er forældrene der endeligt afgør om de ønsker at tage mod tilbuddet om glidende overgang, eller om barnet skal fortsætte i børnehaven frem til skolestart. Fra skoleåret 2014/2015 tilbyder alle skoler glidende overgang pr. 1. april. Prisen for glidende overgang svarer til prisen for en fuldtidsplads i SFO. Juli måned er betalingsfri.

Undervisningspligten indtræder den 1. august det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.

Forældremyndighedsindehaverne kan anmode om, at barnets undervisning udsættes til et år efter under- visningspligtens indtræden, når dette er begrundet i barnets udvikling.

I Kolding Kommune er udsættelse af undervisningspligten betinget af, at barnet er optaget i en børnehave.

Er man som forældre usikker på om barnet er skoleklar, så få en snak med personalet i barnets børnehave.

 

pdfVejledning og ansøgningskema - udsættelse af skolestart449.33 KB

 

Alternativt kan du får den udleveret/tilsendt af Børne- og Uddannelsesforvaltningen eller børnehaven.

Sidste frist for ansøgning om udsættelse af skolestarten fremgår af ansøgningsskemaet

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey