Undervisningssted:


Ådalsskolen

Helhedstilbuddet for Ådalsskolen er forankret i FNs standardregler for Lige Muligheder for Handicappede. Det overordnede formål med helhedstilbuddet er på den baggrund: at modvirke at elevernes forstyrrelse fører til handicap og dermed skabe forudsætning for ligebehandling af mennesker med funktionsforstyrrelse.

Det drejer sig med andre ord om, med udgangspunkt i lovgivningen og ud fra et helhedssyn, at udvikle livskompetencer hos den enkelte elev. Med det menes de handlekompetencer den enkelte elev mestrer ud fra sin sociale -, følelsesmæssige -, kundskabs- og færdigheds - samt kulturelle kompetence.
Udviklingen af disse kompetencer står som noget helt centralt i helhedstilbuddet, hvor tilegnelsen af større individuel kompetence ikke alene er noget, der læres indenfor Folkeskolens vejledende timetal, men muliggøres i et større og bredere læringsrum.
Med det udgangspunkt er Ådalsskolen defineret som et skoletilbud, hvor:

 • der er en samlet overordnet ledelse af tilbuddet
 • de forskellige personalegrupper indgår i det daglige arbejde på en måde som bestemmes af det overordnede formål
 • at eleverne i hele tilbuddet får en samlet plan som indeholder mulighed for læring og træning i forskelligartede færdigheder i forskellige læringsrum (- ikke nødvendigvis forstået som fysiske rammer)
 • at den enkelte elevs kompetencer er udgangspunktet for den individuelle elevplan
 • at fællesskabet, klassen og skolen er middel og mål til opnåelse af handlekompetence

På Ådalsskolen tilbydes et specialpædagogisk miljø, der er tilpasset elevernes kompetencer og funktionsmåder gennem hele dagen. Ved at tilpasse det pædagogiske miljø og kravene til elevernes færdigheder/kompetencer minimeres deres funktionsmæssige begrænsninger. Ved at træne, udvikle og sætte fokus på elevernes styrkeområder, udvikler de sig bedst – også indenfor de områder, hvor de har størst udfordringer.

Det ændrer selvfølgelig ikke ved, at eleverne har behov for målrettet træning indenfor færdighedsområder, der ellers kan blokere for deres fremtidige uddannelses-, arbejds- og, trivselsmæssige samt sociale muligheder. Ådalsskolen har derfor som mål at fokusere på ressourcer og potentialer uden at tabe problemerne af syne.

På Ådalsskolen er eleven altid i centrum.

 • der undervises med udgangspunkt i en neuropædagogisk tænkning
 • synlige øve- og læringsmål
 • visuel struktur og forudsigelighed støtter alle aktiviteter
 • læring og oplevelse planlægges og gennemføres i samarbejde mellem faggrupperne og i faste klasseteams
 • der udarbejdes elevplaner for hvert enkelt barn. Disse planer udarbejdes som en portefølje i MeeBook gennem skoleåret og laves i samarbejde mellem skolens to faggrupper
 • hver elev har en kontaktperson
 • alle klasser har et grundskema - eleverne har individuelle læringsmål
 • eleverne undervises i klasser, hvor der er også er indrettet individuelle elevpladser
 • læringen foregår som en vekselvirkning mellem stillesiddende og fysisk aktivt arbejde

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey