Skip til hoved indholdet

Støtte i eget hjem (psykiatri)

Du kan få personlig og pædagogisk støtte i dagligdagen af en støttekontaktperson. Kolding Kommune har forskellige tilbud.

Det er støtte til opgaver, du ikke selv er i stand til at klare på grund af nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

For at få støtte skal du sammen med din sagsbehandler i Psykiatrirådgivningen finde ud af, hvor meget støtte, du har brug for. Det er behovet, som bestemmer, om du kan få støtte eller hvor meget og hvilken støtte, du kan få. Sagsbehandleren vil sammen med dig vurdere din funktionsevne.

Formålet med støtten er, at du får din hverdag til at fungere trods din funktionsnedsættelse.

Det er sagsbehandleren, som bevilger støtte, og støtten gives af uddannet personale.

Sammen med din sagsbehandler skal der laves en handleplan, som fortæller, hvad du skal have støtte til.

Din støttekontaktperson skal efterfølgende sammen med dig udarbejde en indsatsplan, som fortæller, hvordan I sammen skal arbejde for at nå handleplanens mål.

Kolding kommune har 5 forskellige tilbud, for støtte i eget hjem.

Hvad er ”Socialpsykiatri-Dagtilbud” - og hvad gør jeg, hvis jeg vil benytte tilbuddene?

Socialpsykiatri-Dagtilbud yder støtte til borgere i alderen 18-65 år, som har en ADHD diagnose, psykisk lidelse eller en psykisk sårbarhed. Tilbuddet består af et socialfagligt personale, en centerleder og en afdelingsleder.

Støtten gives dels i borgerens eget hjem, samt i Socialpsykiatri-Dagtilbuds lokaler. De forskellige tilbud gælder i dagtimerne på hverdage.

I Socialpsykiatri-Dagtilbud arbejder vi i teams. Som borger bliver du tilknyttet et fast team, og du har faste støttepersoner.


Vi kan tilbyde følgende:


Støtte i eget hjem

Støtten består af genoptræning og udvikling af dine færdigheder med henblik på at kunne opretholde en dagligdag, samt forbedre din livskvalitet. Støtten gives ud fra §85 i Serviceloven.

Via Psykiatrirådgivningen får du en handleplan, hvorefter du og din støtteperson udarbejder en plan for, hvordan indsatserne nås. Dette kan fx være i form af:

Samtaler/sparring

 • Gruppetilbud:
 • Klatregruppe

Naturgruppe

Social færdighedstræning i grupper ( SFT)

Åben Dialog

 • Mindfulness
 • NADA (øreakupunktur)

Støtte til netværksdannelse/ pårørende samtaler

Du skal rette henvendelse til Psykiatrirådgivningen. Hvis du er berettiget til støtte, vil rådgiveren sammen med dig udarbejde en handleplan med de indsatsområder, som du ønsker hjælp og støtte til.

Trappen
Dette er et tilbud til traumatiserede flygtninge og borgere af anden etnisk herkomst med en psykisk lidelse. De arbejder ud fra Servicelovens §99. Her kan du fx få:
• Samtaler/sparring
• NADA (øreakupunktur)
• Mindfullness
• Mulighed for ledsagelse
• Guidning og hjælp til at finde vej i det offentlige system

Hvis du har behov for støtte eller guidning ift. at begå dig i det offentlige system, kan du tale med din sagsbehandler om, at du ønsker hjælp til dette. Sagsbehandleren vil herefter rette henvendelse til en medarbejder i Trappen, der vil kontakte dig hurtigst muligt. Du kan også selv tage kontakt til Trappen.
Tilbuddet om støtte fra Trappen er ikke omfattet af notatpligt, og borgeren er derfor sikret anonymitet, når dette ønskes.

Tlf 29253074

Støttekontaktperson-ordning (SKP)

Støttekontaktpersonerne tager kontakt til socialt udsatte borgere, der kan være isolerede og uden særlig kontakt med omgivelserne, fordi de har psykiske lidelser, misbrugsproblemer eller særlige sociale problemer som hjemløshed. Læs mere i bjælken Støttekontaktpersonsordning foroven.

Kontakt
Socialpsykiatri - Dagtilbud
Nørregade 1, 3. etage
6000 Kolding
Tlf. 79 79 23 23
socialpsykdag@kolding.dk

Støttekontaktperson-ordning

Kolding Kommunes støttekontaktpersoner tilbyder personlig kontakt og støtte til de mest socialt udsatte borgere.
De mest socialt udsatte borgere er isolerede og uden særlig kontakt med omgivelserne, fordi de har psykiske lidelser, misbrugsproblemer eller særlige sociale problemer som hjemløshed.

Ordningens formål er at styrke borgerens mulighed for at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen ud fra egne ønsker og behov, så borgeren bliver i stand til at benytte samfundets muligheder og de øvrige etablerede tilbud.

Sådan kontaktes støttekontaktpersonerne?

Der er ingen fast træffetid, men det er muligt at ringe, evt. lægge en besked med ønske om at blive kontaktet på Socialpsykiatri-Dagtilbuds hovednummer (se kontaktboks).

Kolding Kommunes Psykiatrirådgivning kan også formidle kontakt til en støttekontaktperson, eller man kan selv tage kontakt.

Støttekontaktpersonerne opsøger borgere, når pårørende, naboer, viceværter, læger, kommunale sagsbehandlere mv. har henvendt sig med en bekymring for en borger.


Anonymitet

Tilbuddet om en støtte-kontaktperson er ikke omfattet af notatpligt, og borgeren er derfor sikret anonymitet, når dette ønskes.


Hvad kan en støttekontaktperson hjælpe med?

Støttekontaktpersoner yder borgeren hjælp og støtte på gadeplan og i borgerens egen bolig. Hjælpen til borgerne kan bl.a. bestå af:

at have kontakt med omgivelserne, sociale netværk, de sociale myndigheder mv.
at få struktur i hverdagen
at forklare og guide i forhold til breve fra offentlige myndigheder mv.
at yde støtte til lægebesøg, fritidsaktiviteter mv.

Støttecenteret er et tilbud til hjemmeboende sindslidende, der har behov for omfattende støtte for at kunne opretholde et liv i egen bolig.
Tilbuddet kan indeholde aftale om aktiviteter på Marielund, hjemmebesøg eller en kombination heraf.

Behandlingsprincipper

Indsatsen er præget af træning af de færdigheder, der vedrører almindelig daglig livsførelse (ADL). Udgangspunktet for personalets indsats er "hjælp til selvhjælp", og vil derfor blive tildelt individuelt.

Vi arbejder ud fra kognitive behandlingsprincipper (Den kognitive metode) med vægt på bl.a. miljøterapi, samtaler, aftaleskemaer m.v.. Desuden arbejdes med NADA (øreakupunktur, Nada-akupunktur), psykoedukation, medicinhåndtering, social træning o.a.

For at få et tilbud i støttecenteret skal du først kontakte Psykiatrirådgivningen.

Støttecentrets fysiske rammer

Støttecentret har eget lokale på Marielund, som anvendes til samtaler og hygge. Desuden anvendes en del af fællesarealerne til aktiviteter i åbningstiden.

Støttekontaktperson-ordningen er for de mest socialt udsatte borgere.

Kolding Kommunes støttekontaktpersoner tilbyder personlig kontakt og støtte til de mest socialt udsatte borgere, der på grund af psykiske lidelser, misbrugsproblemer eller særlige sociale problemer som hjemløshed er isolerede og uden særlig kontakt med omgivelserne.

I Kolding holder støtte-kontaktpersonerne til på Socialpsykiatri-Dagtilbud, Låsbyhøj, Nørregade 1, 6000 Kolding.

Team for spiseforstyrrelse giver støtte til din hverdag, hvis du er udfordret med en spiseforstyrrelse.
Team for spiseforstyrrelse støtter unge mennesker (16-40 årige) enten med mistanke om eller med en allerede diagnosticeret spiseforstyrrelse. Teamet er en del af Organisationen Tinghøj, som er beliggende i centralt Koldings by.

Hvordan får du støtte af team for spiseforstyrrelse?

For at du kan få tilbud om en støtte til at arbejde med din spiseforstyrrelse, skal du først kontakte Socialforvaltningen i Kolding Kommune.

Du vil blive tilbudt et møde, hvor der snakkes om, hvilke behov du har for støtte, og i hvilken kategori dit støttebehov ligger.
Sagsbehandleren skal sammen med dig udarbejde en handleplan, der fastlægger målet for den støtte, du har brug for.

Støtte og vejledning i Team for spiseforstyrrelse.

Du vil få tildelt en Tovholder som sammen med dig og eventuelt dine nærmeste aftaler, hvordan dit behov for støtte ud fra handleplanen kan sættes sammen.

Det kan eksempelvis være:

Støtte og udvikling gennem personlige samtaler og i gruppeforløb.
Støtte og vejledning i tilberedning af mad og handle til planlagte måltider
Vejledning og støtte til praktiske gøremål, overblik over økonomi samt guidning i forhold til breve fra offentlige myndigheder.
Støtte til netværks- og pårørende samarbejde.
Støtte til at kunne indgå i sociale relationer
Støtte og bindeled til uddannelse, beskæftigelse og fritid.
Fastholdelse af positiv udvikling efter indlæggelsesforløb.
Afklarende samtaler i forhold til hvor du er i din mestring af din spiseforstyrrelse.
Støtten tilrettelægges hverdage.

Åben Rådgivning

Tingvejen 6
6000 Kolding

Vi tilbyder ud over det visiterede tilbud en åben rådgivning omkring spiseforstyrrelse, symptomer m.m.
Tilbuddet er til borgere, pårørende eller netværk og til samarbejdspartnere.

Afdelingsleder for Team for spiseforstyrrelse
Steffen Skov Sønnichsen
Tlf. 4041 4750

Medarbejderne kan træffes i dagtimerne:
Erna Næss Gasbjerg
Socialfaglig medarbejder
Tlf. 51 27 20 59
erga@kolding.dk

Alice Jørgensen
Socialfaglig medarbejder
Tlf. 23 61 20 38
atsjo@kolding.dk


Hvem er team for spiseforstyrrelse?


Der er ansat 2 medarbejdere i team for spiseforstyrrelse.
Medarbejderne har en pædagogisk og sundhedsfaglig baggrund, samt stor erfaring og specialuddannelse inden for spiseforstyrrelse.
Vi arbejder ud fra en motiverende og anerkendende tilgang med respekt for den enkelte. Vi har fokus på det hele menneske og på de eksisterende ressourcer, hvorfra vi arbejder hen i mod de sunde valg, opbygger identitet og ansvaret for eget liv.

Åben rådgivning om spiseforstyrrelse/selvskade

Vi tilbyder ud over det visiterede tilbud, en åben rådgivning omkring spiseforstyrrelse, symptomer m.m.
Tilbuddet er til borgere, pårørende eller netværk og til samarbejdspartnere.


Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere i alderen 16 - 40 år med spise- eller selvskadeproblematikker
Pårørende eller netværk
Varighed samt kontakt
1-3 samtaler
Tilbuddet varetages af medarbejdere med speciale i spiseforstyrrelse/selvskade, og samtaler kan foregå telefonisk eller i tilbuddets lokaler på Nicolai Plads 6, indgang K, 5. etage, Kolding.


Medarbejderne kan træffes i dagtimerne:
Erna Næss Gasbjerg
Socialfaglig medarbejder
Tlf. 51 27 20 59
erga@kolding.dk

Alice Jørgensen
Socialfaglig medarbejder
Tlf. 23 61 20 38
atsjo@kolding.dk


Der kan lægges en besked på telefonsvareren eller sendes en mail.
Vi tilstræber svar hurtigst muligt dog inden for 2 hverdage.

Dagtilbud til borgere med spiseforstyrrelse/selvskade

Hvem kan modtage tilbuddet?

 • Borgere i alderen 12-60 år med en diagnosticeret spiseforstyrrelse eller borgere der endnu ikke helt er diagnosticeret, men har en kendt problematik i hverdagen.
 • Borgere i alderen 12-60 år med problematikker indeholdende selvskadende adfærd, kan også modtage et tilbud.
 • Borgere i alderen 12-60 år med et nedsat funktionsniveau i forhold til mestring af spiseforstyrrelsen/selvskade, egenomsorg, struktur og praktiske færdigheder, netværk og evne til at indgå i sociale relationer, beskæftigelse/uddannelse og fritid.

Hvilke opgaver kan indgå i tilbuddet?
Der arbejdes efter handleplan jf. serviceloven § 141, og Unge § 52

Eksempelvis:

 • Afklarende samtaler omkring motivation.
 • Individuelt tilrettelagt udviklings- og læringsforløb indeholdende: støttende samtaler, gruppeforløb, undervisning, psykoedukation, støtte til samtaler med eller sparring sammen med netværket, pårørendeundervisning og – samtaler, mulighed for aftale om sms-kontakt.
 • Støtte til at deltage, samt samarbejde med ex. Psykiater, diætist, jobcenter m.m.
 • Et individuelt udslusnings- og opfølgningsforløb.
 • Mentorfunktionen i forhold til job eller uddannelsesudredning.

Ydelserne varetages af medarbejdere med speciale i spiseforstyrrelse/selvskade, og foregår oftest i borgerens eget hjem. Det er også muligt at mødes i kommunes lokaler.

Varighed

 • Udviklings- og læringsforløb med varighed fra 1 år til 3 år.
 • Udslusnings og afslutningsforløb på 1-6 mdr. Dette forløb planlægges i samarbejde med visiterende myndighed. Der vil være løbende evaluering af forløbet.

Hvilke opgaver varetages ikke af tilbuddet?

 • Vejning og kontrol af vægt
 • Hjemmehjælp
 • Lægefaglig behandling
 • Fysiurgisk behandling
 • Psykologisk og psykiatrisk behandling

Visitation

 • Psykiatrirådgivningen
 • Familierådgivningen

Der er ikke sat en ramme for, hvor meget støtte man skal kunne modtage for at få visiteret støtten.