Skip til hoved indholdet

Alkohol

Få gratis hjælp og behandling hos Kolding Kommune

Til borgere med rusmiddelproblematikker er der gratis hjælp og behandling hos kommunen. Tilbuddet gælder også pårørende og børn.

Rusmiddelbehandling

Alkoholforbyggelse

På nationalt plan er det Sundhedsstyrelsen, der udstikker retningslinjer for alkoholrådgivning og forebyggelse - eksempelvis genstandsgrænserne på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd.

Kolding Kommune har udarbejdet en alkoholpolitik, som er rettesnor for alkoholforebyggelsesarbejdet i kommunen. Heri indgår handleplaner for områderne:

 • Børn i familier med alkoholproblemer
 • Unges indtagelse af alkohol
 • Voksnes forbrug af alkohol
 • Ældre borgeres forbrug af alkohol
 • Alkoholpolitik i idrætsforeninger


Skolen/daginstitutionen er ofte et 'helle' for børn i familier med alkoholproblemer

Alle børn har ret til en tryg opvækst og til at være børn - også børn i familier med alkoholproblemer.

Derfor har Kolding Kommune procedurer og handleplaner, der skal sikre tidlig identifikation og indsats til børn i familier med alkoholproblemer.

Handlevejledning for skoler og daginstitutioner

Skolen/daginstitutionen er ofte et 'helle' for børn i familier med alkoholproblemer; et sted hvor de oplever tryghed. Kommunen fordrer derfor, at ansatte i skoler og institutioner skal have en særlig bevågenhed i forhold til opsporing og formidling af støtte til de børn fra familier med alkoholproblemer.

Der er afholdt kurser for:

Dagplejerne, dagplejepædagogerne, sundhedsplejerskerne, pædagoger i daginstitutioner, lærere, SFO-personale, AKT-lærerne, SSP-lærerne, PPR.

Der er udarbejdet en handlevejledning, som er sendt ud til alle skoler, daginstitutioner m.v. i Kolding Kommune.

Alkohol ved forældrearrangementer

Kommunen ønsker endvidere, at skoler og daginstitutioner tager stilling til alkoholindtagelse ved forældrearrangementer. Der er udarbejdet en folder, som er sendt ud til alle skolebestyrelser og daginstitutionsbestyrelser.

Informationsmateriale om børn og alkohol

De kan bestilles ved henvendelse til Afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse på telefon 79 79 72 80 eller sundhedsfremme@kolding.dk


Udarbejd retningslinjer og handleplaner for unges omgang med alkohol

Kommunen opfordrer foreninger og uddannelsesinstitutioner til at udarbejde retningslinjer og handleplaner for unges omgang med alkohol.

I den forbindelse kan kommunen tilbyde ungdomsuddannelserne:

 • Hjælp til udarbejdelse og implementering af en alkoholpolitik
 • Opkvalificering af medarbejderne og oplæg
 • Informationsmaterialer om unge og alkohol

Læs mere om unge og alkohol:

Ungebehandlingen

alkoholdialog.dkAlkoholforbrug og genstandsgrænser pr. uge. Kilde: Sundhedsstyrelsen

Alkohol er en af de forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. I Kolding Kommune estimeres det, at 8.600 borgere viser tegn på alkoholafhængighed.
Kilde: Hvordan har du det? Region Syddanmark 2010.

Sundhedsstyrelsens 7 udmeldinger om alkohol

 • Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred
 • Drik ikke alkohol for din sundheds skyld
 • Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd
 • Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du drikker mere end 14/21 om ugen
 • Stop før 5 genstande ved samme lejlighed
 • Er du gravid – undgå alkohol
 • Prøver du at blive gravid – undgå alkohol for en sikkerheds skyld
 • Er du ældre – vær særlig forsigtig med alkohol


Læs mere om Alkoholbehandlingen


Ældre mennesker kan tåle mindre alkohol end yngre mennesker

Ældre mennesker reagerer anderledes på alkohol, og kan tåle mindre alkohol end yngre mennesker. Det betyder, at de har større risiko for at udvikle afhængighed selv ved overholdelse af genstandsgrænserne. Ligeledes har ældre mennesker større risiko for at udvikle skader ved et mindre forbrug end yngre mennesker.

Værd at vide om alkohol og ældre

Folderen ”Værd at vide om ældre og alkohol” kan downloades her fra siden eller bestilles ved henvendelse til Afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse på telefon 79 79 72 80 eller sundhedsfremme@kolding.dk.


Læs mere om ældre og alkohol:

Alkoholbehandlingen


Lav klare regler for, om der må drikkes alkohol i foreningsregi

Alkoholpolitikken skal være et resultat af en fælles debat og en fælles beslutning i foreningen. Alkoholpolitikken skal indeholde klare og entydige regler for, om der må drikkes alkohol i foreningsregi og i givet fald, ved hvilke lejligheder. Læs om retningslinjer og udarbejdelse af lokal alkoholpolitik via info-boksen.

Hvad siger loven om alkohol og udskænkning?

Når I diskuterer udarbejdelsen af en alkoholpolitik i jeres forening, er der en række lovkrav, man helt overordnet må følge. I langt de fleste tilfælde skal en forening søge om bevilling for at få lov til at udskænke alkohol til sine gæster.

Læs mere om foreninger og alkohol:

Restaurationsloven

Er du klar over...at du ikke er alene?

Alene i Kolding er der 2.000 børn i samme situation.
Det svarer til, at der sidder to børn i hver klasse, som har forældre, der drikker for meget. Og der tegner sig det samme billede for voksne pårørende. Så uanset hvor meget du føler dig alene, er det vigtigt at huske på, at der er mange andre børn, unge og voksne pårørende, der forstår, hvad du gennemgår – og sammen med os, kan I hjælpe hinanden.
Som tilskuer til én, der drikker for meget, kan man have følelser, der går i hver sin retning, uanset om man er barn eller voksen. Man kan næsten hade dem, men samtidig gøre alt for at beskytte, hjælpe og dække over dem. Den loyalitet kan være svær for andre at forstå.
I vores tilbud møder du andre, der står i samme situation som dig, og for de fleste er det en kæmpe lettelse at opleve - også selvom de første gange i en samtalegruppe kan være svære.

Vi ved, at vi kan hjælpe dig...

…Ikke fra den ene dag til den anden, men lidt efter lidt. For det hjælper at tale med andre, der er i samme situation og møde nogle, der forstår det liv, du står i. Med tiden hjælper vi hinanden til at blive stærkere, komme ud af dårlige reaktionsmønstre og forstå, at din plads i verden er lige så værdifuld som alle andres. Alle vores tilbud er gratis, og det er ikke et krav, at din far, mor eller ægtefælle er i behandling.

Kontakt

Alkoholbehandlingen

Tilbud til dig

Samtaler i gruppe med andre børn

Her møder du andre børn i alderen 7-12 år, som står i den samme situation som dig. Vi taler om dét, der er svært og støtter hinanden. Du får lært at sætte ord på dine følelser og sætte grænser. Der er altid to voksne behandlere med til møderne.

Samtaler i gruppe med andre unge

Sammen med andre unge i alderen 13-20 år snakker vi om oplevelser, bekymringer og håb, og vi støtter hinanden i alt det, der er svært. Du får lov at opleve, at andre forstår din situation og lærer, at dine reaktionsmønstre er helt normale. Der er altid to voksne behandlere med til møderne.

Samtaler i grupper med andre voksne

Gruppen er for voksne pårørende, der har en ægtefælle, voksne børn, nær ven eller søskende, der drikker for meget. Vi får mere viden om afhængighed og taler om, hvordan
man styrker relationen og familiemønstre. Sammen sætter vi ord på svære og modstridende følelserog støtter hinanden i den svære rolle som pårørende.

Individuelle / Familiesamtaler

Her taler du eller familien med en behandler og får hjælp til at sige alle de ting, der kan være svære at sætte ord på. Vi hjælper dig og jer videre og styrker jeres forhold til hinanden og taler om hvordan et misbrug påvirker en familie.