Døgnrehabilitering Kolding - Kompleks rehabilitering og genoptræning på døgnplads

Lovgrundlag

 • Sundhedsloven §119, stk. 2 og §140
 • Lov om social service §84, stk. 2, §86 stk. 1 og §87


Begrebsdefinition

Kompleks rehabilitering og genoptræning på døgnplads er en målrettet og tidsbegrænset samarbejdsproces mellem en borger, evt. pårørende og fagfolk.


Formål

At borgeren

 • Opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv og kan klare sig i eget hjem
 • Får hjælp til at genvinde funktionsniveauet, som det var før sygdom og svækkelse eller på et så højt og ønsket niveau som muligt
 • Undgår udvikling af betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne
 • Får redskaber til en sund tilværelse og et aktivt liv, herunder viden om og indsigt i egne sundhedsrisici
 • Får hjælp til at erkende og acceptere eventuelt ændrede livsvilkår


Målgruppe

Voksne borgere bosat i Kolding Kommune, som er motiverede for et målrettet og tidsbegrænset rehabiliteringsforløb og som kan indgå i et samarbejde og profitere af et døgndækket tværfagligt forløb med henblik på at mestre tilværelsen i eget hjemBorgeren opfylder et eller flere af følgende kriterier:

 • Er i overhængende risiko for at få betydelige indskrænkninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne.
 • Har komplekse problemstillinger, og har brug for en rehabiliterende tværfaglig indsats
 • Har et lægefagligt vurderet kompleks rehabiliterings- og genoptræningsbehov, hvor et døgndækket tilbud er en forudsætning

Borgeren må ikke være terminalregistreret eller lide af psykisk sygdom, demens eller have misbrugsproblemer i en sådan grad, at det hindrer aktiv deltagelse og samarbejde i rehabiliteringsforløbet.


Anvendelsesområde

Døgnrehabilitering Kolding


Henvisning og sagsbehandling

 • Borgeren udfylder ansøgningsskema, og sender det til Myndighedsafdeling i seniorområdet.
 • Myndighedsafdelingen inddrager centrets forløbskoordinator eller leder til en faglig vurdering
 • Centrets forløbskoordinator eller leder udarbejder rehabiliteringsfaglig vurdering
 • Myndighedsafdelingen træffer afgørelse om kompleks rehabilitering eller genoptræning på døgnplads ud fra den faglige vurdering
 • Centrets forløbskoordinator eller leder koordinerer indflytning i centret ud fra borgerens behov, centrets aktuelle kapacitet samt eventuel venteliste
 • Centrets forløbskoordinator eller leder vejleder borgeren, evt. pårørende og samarbejdspartnere, hvis borgeren ikke hører til målgruppen, eller der ikke aktuelt er kapacitet
 • Centrets forløbskoordinator eller leder kontakter løbende borgere på venteliste


Kontakt

Døgnrehabilitering Kolding
Sygehusvej 6
6000 Kolding

Tlf. 79 79 84 00

Hjemmeside: www.kolding.dk/dognrehabilitering og 
www.sundhed.dk.


Sundhedsfaglig ydelse

Forløb på kompleks rehabiliteringsdøgnplads sker med udgangspunkt i et tværfagligt samarbejde med borgeren og evt. pårørende omkring

 • Borgerens helhedssituation, ressourcer, ønsker og behov samt mulighed for at klare sig i fremtiden
 • En rehabiliteringsplan ud fra ICF begrebsramme, der beskriver mål, vaner, livsstil og sundhedsrisici, handlinger og samarbejdsaftaler


Kompleks rehabilitering består af et eller flere af disse elementer:

 • Observation, vurdering og forebyggelse af sygdoms- og sundhedsrisici
 • Kontakt til andre sundhedspersoner og instanser
 • Specialiseret sygepleje med særligt fokus på rehabilitering ud fra aktuelle problemstilling og behov
 • Omsorg, hjælp og støtte
 • Træning af personlige færdigheder, daglige gøremål, forflytninger og mobilitet
 • Træning af kognitive og psykiske funktioner samt sociale færdigheder (dialog, aktiviteter og socialt samvær)
 • Sundhedssamtaler med råd og vejledning om forebyggelse og sundhedsfremme med udgangspunkt i individuelle sundhedsrisici
 • Vejledning og koordinering i.f.t. borgeren, pårørende og samarbejdspartnere
 • Etablering af indsats ved afslutning af rehabiliteringsopholdet


Serviceniveau

 • Centret har 23 døgnpladser til kompleks rehabilitering og genoptræningsforløb
 • Et ophold på en døgnplads til kompleks rehabilitering kan vare fra 1 uge til højst 2 måneder efter en individuel og faglig helhedsvurdering
 • En forløbskoordinator eller leder koordinerer det overordnede forløb fra ansøgning til fraflytning og vejleder borgeren, evt. pårørende og samarbejdspartnere
 • En sundhedsfaglig kontaktperson varetager og koordinerer den faglige ydelse under forløbet
 • Terapeutfaglig vurdering indgår i alle forløb. Træning tilrettelægges i henhold til genoptræningsplan og/eller terapeutfaglig vurdering


Betaling

Den komplekse rehabiliteringsydelse er gratis.

Borgeren betaler selv for:

 • Forplejning
 • Tøjvask

Ud fra gældende takster og retningslinjer i kommunen.Borgeren medbringer selv:

 • Medicin
 • Personlige hjælpemidler
 • Tøj
 • Toiletartikler


Kvalitetsmål, målopfyldelse og dokumentation

Borgerrettet

 • 85 % af borgerne kan efter et ophold klare sig i eget hjem
 • Borgere vurderer selvoplevet udbytte af rehabiliteringsforløb


Dokumentationsmetode:

Registrering af forløb


Fagligt

Sundhedspersonalet arbejder ud fra et individuelt, borgerinddragende, rehabiliterende, forebyggende og sundhedsfremmende sigte.


Dokumentationsmetode:
Faglig ydelse registreret i patientjournal


Organisatorisk

Koordineret helhed i rehabiliteringsforløb mellem faggrupper, afdelinger, forvaltninger og sektorer.


Dokumentationsmetode:
Kliniske og administrative retningslinjer med indikatorer.


Kompetencekrav til udførelsen

 • Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter og evt. andre fagpersoner med viden og erfaring inden for rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse
 • Fysio- og ergoterapeuter med symptom- eller diagnosespecifik terapeutfaglig ekspertise


Klagevejledning til borgere

 • Klage over kommunens afgørelse om tildeling af hjælp efter Lov om Social Service kan inden 4 uger indbringes for Det Sociale Nævn. Klagen sendes til Myndighedsafdelingen med henblik på en genvurdering
 • Klage over faglig virksomhed kan rettes til klagemyndig- heden, Patientombuddet


Referencer

Sundhedsloven, Serviceloven, Sundhedsaftaler, Rehabiliteringsforum Danmark, Sundhedspolitikken, Personalepolitikker og værdigrundlagOprettet den 15.10.09 af Leder Lisbet Enevoldsen, Døgnrehabilitering Kolding

Sidste revision den 10.06.16 af Leder Lisbet Enevoldsen, Døgnrehabilitering Kolding

Godkendt af Socialudvalget

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey