Urørte kvas- og stenbunker giver gode overvintringsmuligheder for havens pindsvin.
Træer og buske med nødder, bær og stenfrugter kan forsyne mange fugle med føde.

10 trins-guide til at lave dit eget Vild Med Vilje areal:

www.vildmedvilje.dk/goerdetselv

 

Se Kolding Kommunes egne Vild Med Vilje-projekter

Du kan også selv være med

Du kan selv blive Vild Med Vilje og gøre noget godt for biodiversiteten på dine grønne arealer. Kolding Kommune vil gerne invitere private haveejere, grundejerforeninger og boligområder m.v. til at blive Vild Med Vilje.

Vild Med Vilje handler nemlig også om at give naturen bedre plads til at udfolde sig i haver og på andre private grønne områder.

Lad hele eller dele af græsplænen gro
Ved at klippe græsplænen lidt færre gange, bliver der plads til, at flere vilde blomster med tiden vokser frem. Du kan evt. hjælpe de vilde urter på vej ved at lave mindre områder med bar jord i plænen, hvor du sår frø ud fra vilde planter i nabolaget.

Fjern afklippet når du slår græs
Når du fjerner græsafklippet fra plænen, i stedet for at lade det ligge, kommer der mere lys ned til bunden. Det skaber plads til flere blomstrende urter. På sigt bliver jordbunden også mindre næringsrig, så flere vilde blomster kan stå sig i konkurrencen mod græsset. Flere vilde blomster betyder flere sommerfugle og andre bestøvende insekter i din have - og efterhånden som næringsindholdet i jorden falder, vil du også opleve, at græsvæksten bliver mindre.

Undgå at gøde og sprøjte
Brug ikke gødning eller gift, der hvor du ønsker at invitere naturen indenfor. De fleste hjemmehørende plantearter i Danmark er tilpasset næringsfattig jord, og du får derfor større variation og flere forskellige vilde blomster ved at undgå gødning.
Sprøjtemidler skader ikke kun de arter, der bekæmpes, men også f.eks. en række insekter som igen er fødekilder for fx fugle og pindsvin, ligesom der kan være risiko for forurening af vandløb, søer og grundvandet.

Sprøjtemidler skader insekter

 

Efterlad områder med bar bund og grus, sand eller lerjord
Ved at efterlade uforstyrrede områder med tør, sandet og solbeskinnet jordbund uden hyppig jordbearbejdning (gerne en sydvendt skråning), hjælper du bl.a. den store andel af havens vilde bier, som bor og yngler i huler i jorden.

Lad de gamle træer være i haven – også når de går ud
Gamle løvtræer er særligt værdifulde, da de er levested for mange insekter, svampe og fugle. Når træerne dør og går ud, fortsætter deres værdi som levested for en række arter, som er tilknyttet dødt ved – så hvis træet kan efterlades som høj stub eller som en liggende stamme, er det et plus.

Gamle løvtræer er værdifulde levesteder for mange dyr


Rede- og fødemuligheder for havens fugle
Tænk på redemuligheder for havens fugle – her er områder med tæt krat og buske gode. Du kan også hjælpe de mange småfugle, som yngler i hule træer og gamle spættehuller, ved at bevare døde træstammer eller ved at opsætte redekasser.

Blomstrende træer og buske
De fleste har blomstrende planter i haven, som i løbet af sommeren giver føde til en lang række insekter. Hjemmehørende Træer og buske med nødder, bær og stenfrugter kan forsyne mange fugle med føde om vinteren, og blomstrende træer og buske er vigtige fødekilder for insekter i foråret, før mange af havens blomster springer ud.

Efterlad kvas- og stenbunker
Urørte kvas- og stenbunker giver gode overvintringsmuligheder for havens pindsvin, fugle og insekter. Krybdyr og padder ynder også sådanne steder, da de tilbyder store variationer af temperatur og fugtighedsforhold inden for kort afstand, hvilket hjælper dyrene med regulering af kropstemperaturen.

Vand i haven
Der er intet som vand til at give liv i haven, og både fugle og insekter har brug for vand at drikke. Hvis du ikke har mulighed for at etablere en havedam i din have, kan et fuglebad også gøre det.

Med et eller flere skilte på dit vilde areal kan forbipasserende nemt fange ideen om, hvorfor arealet ser vildt ud. Skiltet fortæller historien om din vilde have og spreder biodiversitetens budskab.

Blomstrende planter giver føde til insekter

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey