Fra denne side kan du få svar på nogle af de ofte stillede spørgsmål om udvidelsen af krydset Vestre Ringgade-Tøndervej-Seest Bakke i Kolding.

Beslutningen

Er projektet vedtaget politisk?
Ja, politikerne i byrådet vedtog udvidelsen af krydset på mødet 18. december 2018.

Hvor længe vil projektet vare?
Udbygningen vil ske i etaper. I 2020 ventes det færdige projekt at stå klart. Da der er tale om et stort og kompliceret projekt, skal tidsplanen tages med alle forbehold.

Bliver det nødvendigt at købe/ekspropriere ejendomme eller jord?
Både kommunen og private kommer til at afgive arealer til projektet.

Hvordan vil trafikken være påvirket under anlægsarbejdet?
I perioder kommer trafikken til at glide mærkbart langsommere end normalt, men projektet gennemføres i etaper for at mindske generne mest muligt. Vejarbejdet tilrettelægges også, så det påvirker myldretidstrafikken mindst muligt, og kommunen vil løbende informere, så trafikanterne bedre kan planlægge deres rejse.

Hvad vil udvidelsen af krydset betyde for trafikken?
Projektet vil øge fremkommeligheden, så færre trafikanter kommer til at holde i kø, og så trafikken vil glide bedre. Samtidig øges trafiksikkerheden med tunneller til cyklister og fodgængere, så de bløde trafikanter undgår at komme i kontakt med bilerne i krydset.

Hvor fremtidssikret er krydset, når prognoserne siger, at der kommer flere og flere biler?
Med en årlig vækst i trafikken på 1,5 pct. vil trafikken stadig kunne afvikles i 2035 med dette projekt. Det udvidede kryds har en kapacitet, så det også kan rumme trafikken fra en evt. fremtidig motorvejstilslutning ved Seest.

Hvorfor skal der laves tunneller til fodgængere og cyklister under Vestre Ringgade, Tøndervej og Seest Bakke?
Med tunnellerne opnås flere ting: Trafiksikkerheden øges, fordi de bløde og de hårde trafikanter adskilles. Samtidig slipper fodgængere og cyklister for at vente på grønt lys, og biltrafikken kommer til at glide bedre, når bilisterne ikke skal vente på, at cyklister og fodgængere krydser vejen.

Hvordan bliver tilgængeligheden for gangbesværede, kørestolsbrugere, m.m.?
Tunnellerne vil leve op til standarderne for tilgængelighed, så gangbesværede, kørestolsbrugere, osv. også kan benytte dem.

Vil cyklister og fodgængere være adskilte i tunnellerne? 
Ja, der bliver baner for hhv. cyklister og fodgængere.

Hvordan vil I få folk til at føle sig trygge ved at krydse vejen i en tunnel?
Der er forsket i, hvordan man designer tunneller, så folk føler sig trygge ved at færdes i dem. De resultater vil vi naturligvis tage udgangspunkt i. F.eks. har lyssætningen stor betydning for oplevelsen. Cyklistforbundet inddrages i arbejdet med at udforme tunnellerne, så de bliver rare at færdes i.

Vil tunnellerne ikke blive fyldt med vand ved skybryd, o.lgn.?
Ved ekstremt vejr vil der være en risiko for oversvømmelse. Men når vejret er så slemt, vil der næppe være mange cyklister og fodgængere på gaden, og den efterfølgende tømning af tunnellerne får selvfølgelig høj prioritet.

Hvorfor lukkes Olaf Ryes Gade i den sydlige ende?
Når Seest Bakke forlægges vestpå, løber Olaf Ryes Gade ikke længere ud i Seest Bakke.

Hvordan bliver adgangen til Olaf Ryes Gade for beboere og erhvervsdrivende?
Konstantin Hansens Vej opgraderes og bliver den primære adgangsvej til og fra Olaf Ryes Gade.

Hvilke ændringer vil der ske på Konstantin Hansens Vej, som nu bliver forbindelsesvej til/fra Olaf Ryes Gade?
I den nordlige side skal vejen afstives ind mod erhvervsejendommen Olaf Ryes Gade 7B. Langs vejens sydside etableres en parkeringslomme. Større indgreb på beboernes forhaver undgås.

Hvor meget vil trafikken vokse, når Konstantin Hansens Vej bliver den primære adgang til Olaf Ryes Gade?
Trafikken vokser til ca. 1.400 biler i døgnet, når Konstantin Hansens Vej opgraderes fra private fællesvej til offentlig vej og primær adgang for trafikanter til og fra Olaf Ryes Gade. Der ventes ikke deciderede køproblemer.

Konstantin Hansens Vej er en lille, smal vej. Hvorfor vælger man ikke en anden løsning? Adgang til/fra Olaf Ryes Gade kunne f.eks. foregå via Thorbjergvej, forlængelse af Saxovej eller omlægning af den sydlige ende af Olaf Ryes gade?
Alle disse muligheder er blevet overvejet og undersøgt. Opgraderingen af Konstantin Hansens Vej er den løsning, som samlet udgør det mindste indgreb i området og generer færrest beboere.

Hvordan skal beboere, erhvervsdrivende og besøgende komme til og fra Munkensdam, når tilslutningen i Tøndervej lukkes?
Der er forskellige muligheder for at justere afviklingen af trafikken i området syd for Munkensdam. Disse løsninger vil blive undersøgt grundigt, før Munkensdam lukkes.

Hvorfor overhovedet lukke Munkensdam, som er en lille vej i krydset med forholdsvis begrænset trafik?
Lukningen vil skabe en hurtigere og mere trafiksikker afvikling af trafikken, når krydset Vestre Ringgade-Tøndervej-Munkensdam går fra at have fire til tre ben. Statistikken viser, at en stor del af uheldene i krydset, som involverer bløde trafikanter, skyldes trafik til eller fra Munkensdam.

Hvad koster projektet?
Knap 28 mio. kr.

Hvordan skal beboere, erhvervsdrivende og besøgende komme til og fra Munkensdam, hvis tilslutningen ved krydset Tøndervej/Vestre Ringgade lukkes?
Der er forskellige muligheder, f.eks. genåbning af Stejlbjergalle og/eller Svinget eller etablering af ny vejforbindelse mellem Skydebanen og Tøndervej. De forskellige løsninger vil blive undersøgt grundigt, før der træffes en beslutning.

Hvorfor overhovedet lukke Munkensdam, som er en lille vej i krydset med forholdsvis begrænset trafik?
Afviklingen af den venstresvingende trafik fra Vestre Ringgade forbedres, bl.a. fordi signalanlæggene kan optimeres med kun tre i stedet for fire ”ben” i krydset.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey