I forbindelse med lokale arrangementer kan der skiltes på veje inde i lokalområdet.

Regulativ for opsætning af plakater i Kolding Kommune

1.0 Indledning

1.1 Formål

Regulativets formål er at regulere opsætningen af plakater langs vejene i Kolding Kommune således, at der gives mulighed for at reklamere for enkeltstående arrangementer og samtidig sørge for, at byen fremstår præsentabelt.


1.2 Vedtagelse og ikrafttræden

Regulativet er vedtaget af Kolding Byråd 27. oktober 2014, og træder i kraft samme dato. Samtidig ophæves regulativ vedtaget af Kolding Byråd 23. maj 2011.


1.3 Regulativets anvendelsesområde

1. Regulativet omfatter opsætning af plakater langs kommunale veje og langs private fællesveje i bymæssig bebyggelse i Kolding Kommune.

2. Regulativet omfatter ikke klapskilte og lignende opsat ud for forretninger.

3. Regulativet omfatter ikke valgplakater. Her henvises til Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje.


1.4 Plakaters indhold

1. Plakater skal have et kulturelt eller alment oplysende formål. Det kan fx være: musikarrangementer, cirkus, byfester, idrætsarrangementer, trafiksikkerhedskampagner, andre kampagner af almen, offentlig interesse, åbent hus på uddannelsesinstitutioner, traktortræk eller lignende.

2. Plakater må ikke virke moralsk anstødelige eller krænke retsbevidstheden. Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af By og Udviklingsforvaltningen.


1.5 Lovgrundlag

  • Lov om offentlige veje §§ 102 og 103 (Vejbestyrelsen)
  • Lov om private fællesveje § 66 (Vejbestyrelsen)
  • Færdselslovens § 99 (Politiet)
  • Naturbeskyttelsesloven § 21


1.6 Tilladelser

1. Plakater må kun opsættes efter forudgående tilladelse fra By- og Udviklingsforvaltningen. Plakater opsat uden tilladelse, fjernes af Kolding Kommune for arrangørens regning. Dog må der på de plakatsøjler, som Kolding Kommune har opsat, placeres plakater uden forudgående tilladelse.

2. By- og Udviklingsdirektøren kan give dispensation fra retningslinjerne i regulativet.


Ansøgning om tilladelse til opsætning af plakater sendes til:

By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000 Kolding
Tlf.: 79 79 79 79
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

2.1 Generelle bestemmelser

1. Der gives ikke tilladelse til opsætning af plakater på indfaldsvejene, ringvejene, samt gågaderne i Kolding By. 
Det gælder følgende veje: Tankedalsvej, Vonsildvej, Haderslevvej, Sdr. Ringvej, Agtrupvej, Østerbrogade, Skamlingvejen, Jens Holms Vej, Fynsvej, Ndr. Ringvej, Skovvangen, Vejlevej, Esbjergvej, Ny Esbjergvej, Egtvedvej, Hylkedalvej, Tøndervej samt Ringveje.

2. Af historiske årsager tillades, at registrerede cirkus kan hænge plakater op de pågældende steder, dog ikke i gågaderne.

3. Der tillades opsætning af plakater i forbindelse med de offentlige trafiksikkerhedskampagner.

4. Opsætningen skal ske i overensstemmelse med reglerne i 3.0 ”Vejledning for opsætning”.


2.2 Lokale arrangementer, øvrige byer og lokalområder

I forbindelse med lokale arrangementer kan der skiltes på veje inde i lokalområdet. Ved lokale arrangementer forstås for eksempel sportsuge eller byfest i et lokalområde, centerby eller en landsby. 

Ved lokalområder forstås bydele som Seest, Bramdrupdam etc. Arrangørerne foreslår selv opstillingssteder, der skal godkendes af By- og Udviklingsforvaltningen. Skilte skal placeres i en afstand, så de ikke er synlige for den gennemkørende trafik.


2.3 Ophængning over vejarealet

1. Der må ikke ophænges bannere og plakater over vejarealet.

2. I gågader kan By- og Udviklingsforvaltningen dog efter en nærmere vurdering give tilladelse til ophæng af bannere over vejarealet.

3. I Kolding by gælder, at der højest gives tilladelse til ti bannere om samme arrangement. Arrangementet skal have et kulturelt formål og være knyttet til Kolding bymidte.


2.4 Plakatsøjler

Plakater må uden forudgående tilladelse opsættes på Kolding Kommunes plakatsøjler, forudsat at plakaterne overholder bestemmelserne i »1.4 Plakaters indhold«.


2.5 Antal, størrelse og tidsbegrænsning

1. Der gives maksimalt tilladelse til opsætning/ophængning af 50 dobbeltplakater for hvert arrangement.

2. Plakaterne må tidligst opsættes/ophænges 1 uge før arrangementets afholdelse.

3. Plakaterne må maks. være 0.8 m2, og skal opklæbes på en vejrbestandig plade.

4. Plakaterne skal fjernes umiddelbart efter, at arrangementet er afsluttet.


2.6 Plakater ved indfaldsvejene til Kolding by

Der gives ikke tilladelse til opsætning af plakater ved indfaldsvejene. I stedet henvises til de opstillede Digitale infostandere. 

Kontakt:
Kolding Kommune
Kommunikationsafdelingen
Akseltorv 2
6000 Kolding
Tlf. 79797 1741
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


2.7 Erstatning ved skader på vejudstyr 

Skader som følge af ophængningen skal straks anmeldes til By- og Udviklingsforvaltningen, og skaden udbedres for ophængers regning.

3.1 Her må ikke opsættes plakater

Plakater må ikke opsættes:

1. Uden for byzone

2. I midterrabatter

3. I gågaderne

4. Indfaldsvejene, ringvejene, i Kolding By.
Det er følgende veje: Tankedalsvej, Vonsildvej, Haderslevvej, Sdr. Ringvej, Agtrupvej, Østerbrogade, Skamlingvejen, Jens Holms Vej, Fynsvej, Ndr. Ringvej, Skovvangen, Vejlevej, Esbjergvej, Ny Esbjergvej, Egtvedvej, Hylkedalvej, Tøndervej samt Ringveje.

5. I el- og lysmaster, der samtidig fungerer som standere for autoriseret afmærkning herunder færdselstavler, vejvisningstavler, signalanlæg, højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende.


3.2 Afstandskrav

Plakater må ikke opsættes nærmere end:

1. 0,5 meter fra kørebanekant eller

2. 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af plakaten

3. Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af plakaten. Ved opsætning af plakater i el- og lysmaster gælder følgende: Plakater må ikke klæbes på standere/master, men skal bindes fast med almindelig snor, plastik eller lign. Der må ikke anvendes ståltråd, idet tråden fremkalder rust på masten.


3.3 Her må opsættes plakater

Der må opsættes plakater på:

1. El og lysmaster, der ikke bærer andre installationer

2. Plakatsøjler opsat af Kolding Kommune

3. Buslæskure der er godkendt af vejmyndigheden til opsætning af reklamer (reklamefinansierede) buslæskure. Opsætning i læskurene må kun ske efter aftale med ejeren.


3.4 Kommunen kan fjerne plakater

1. Vejbestyrelsen kan, jf. vejlovens § 102, stk. 2, uden forudgående varsel fjerne plakater på ophængers regning, hvis de er til ulempe for færdslen.

2. Plakater, der er opsat uden tilladelse, fjernes for ophængers regning, hvis ophænger ikke efterkommer et påbud om at fjerne plakaterne.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey