Én af de otte automatiske cykeltællere, der er opstillet i kommunen

Trafiktal på kort

Kortet viser udførte trafiktællinger på vejnettet i Kolding Kommune, det være sig både tællinger på faste tællestationer såvel som ad-hoc tællinger. Faste tællestationer tælles for nogle få stationers vedkommende hele året mens andre tælles 5 – 7 uger om året, og ad-hoc tællinger er typisk af 1 uges varighed.

Primært vises Årsdøgntrafikken ”Antal køretøjer pr. døgn ”. Årsdøgntrafikken er den gennemsnitlige døgntrafik for alle dage, svarende til at man talte alle dage hele året og dividerede med 365. I det omfang, der er registreret data, kan følgende datatype også vises på kortet:

”Gns. Hastighed”
”Antal cykler pr. døgn”
”Antal lastbiler pr. døgn”

Mere om trafikregistreringer

Kolding er en cykelkommune.

Kolding Kommune har opstillet automatiske cykeltællere otte forskellige steder i kommunen. Tællerne registrerer, hvor mange cyklister og knallerter, der hver dag passerer det pågældende sted. Derudover foretager kommunen med jævne mellemrum manuelle optællinger af den tohjulede trafik.

Optællingen giver et præcist billede af, hvordan cykeltrafikken i kommunen udvikler sig. Statistikken bruges efterfølgende af politikere og embedsmænd, når der skal planlægges nye initiativer for kommunens cyklister.

Statistikkerne vil løbende blive offentliggjort på denne side.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey