Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi løbende om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune.

On COVID-19, prevention and symptoms - in other languages

Der er krav om brug af mundbind, når du handler og et krav om delvis brug  af mundbind på uddannelsesinstitutioner. Der er begrænsning på salg af alkohol i detailhandel og kiosker efter kl. 22.00, og samtidigt er der en klar opfordring fra regeringens side til, at vi alle begrænser antallet personer, vi ses i sociale sammenhænge.

Der er loft ved arrangementer og forsamlinger på 5 personer, dog op til 50 personer ved begravelser.

Restriktionerne gælder i hele landet. Overblik over restriktionerne.

Eleverne i grundskolen er hjemsendte og skal modtage online undervisning. Dette gælder for alle klassetrin.

SFO og klubtilbud fortsat er lukkede.

Der vil være mulighed for nødpasning for elever i 0.-4. klasse, hvis forældrene har behov for dette for at kunne passe sit arbejde.

Restriktionerne er forlænget, så de som minimum varer til den 17. januar.

Eksamener og afsluttende prøver er foreløbigt aflyst indtil ultimo januar.

Aflysningen gælder ikke afsluttende prøver på erhvervsuddannelserne og afsluttende prøver på AMU.

Kolding Kommunes dagtilbud er ikke omfattet af nedlukningen i forbindelse med Covid-19. Både daginstitutioner og dagplejere holder fortsat åbent.

Børne- og Undervisningsministeriets særlige opfordring er, at forældre, der har mulighed for det, kan overveje at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode

Alle kommunale indendørs fritids- og idrætsfaciliteter lukkes. Det betyder bl.a. at:

Alle kommunale haller, gymnastiksale, fag- og klasselokaler m.v. lukkes.
Kolding Uddannelsescenter (KUC) lukkes.
Alle kommunale klubfaciliteter herunder omklædningsfaciliteter og toiletter lukkes.
Alle indendørs fritidsaktiviteter, som legelande, svømmehaller, fitnesscentre, spillehaller og foreningslokaler mv. lukker.

Kolding Kommune opfordrer til, at foreninger med udendørs fritids- og idrætsaktiviteter går på tidlig juleferie og lukker deres aktiviteter ned så hurtigt som muligt.

Kolding Kommuner afbooker tider booket i Foreningsportalen i de kommunale lokaler og indendørs idrætsfaciliteter.

Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden.

Aktivitetscentre og daghjem er lukket foreløbigt til og med den 20. januar.

De, der er visiteret til tilbud på daghjem og i aktivitetscentre, tilhører typisk den gruppe borgere, der tilbydes vaccination netop nu. Vi håber derfor snarest muligt, at vi kan vende tilbage til almindelige forhold igen.

Hjemmehjælpen vil være opmærksomme på, om den enkelte borger har særlige behov de dage, hvor han eller hun nu ikke kan komme i aktivitets- tilbud.

Samtlige cafeterier på Seniorområdet er lukket indtil videre pga. corona.

Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt et påbud om besøgsrestriktioner, der gælder alle plejehjem, midlertidige pladser og døgnrehabilitering i kommunen. Påbuddet omfatter også alle træningsaktiviteter, aflastnings- og genoptræningspladser, tilbud med frivillige og de caféer på plejehjemmene, der normalt er åbne for borgere i de omkringliggende boliger.

Per 17. december må hver beboer vælge tre nærmeste pårørende. Disse tre kan besøge indendørs i boligen, men der må maksimalt være to besøgende på besøg af gangen. Der kan ske undtagelser, hvis boligen ikke er stor nok til to besøgende - i såfald kan det være nødvendigt at benytte besøgsrum.

Derudover vil der for andre pårørende være mulighed for besøg på udendørs arealer. Plejehjemmenes udendørs faciliteter er ikke ens, og derfor kan der være mindre forskel på, hvordan det enkelte plejehjem kan tilbyde besøg under de nye restriktioner. Alle plejehjem kontakter de pårørende direkte, så de får besked om de begrænsede muligheder for besøg.

Restriktionerne indføres for at for at minimere smitten blandt ældre og sårbare og beskytte dem mest muligt.

Besøgsrestriktioner gælder ikke for visiterede borgere til daghjem, træning, aktivitetscenter og bad.

Social-og Indenrigsministeriet har indført et generelt forbud mod besøg på indendørs arealer på sociale botilbud i Kolding Kommune, hvilket også gælder i 38 andre kommuner herhjemme. Besøgsrestriktionerne indføres for at forebygge og inddæmme udbredelse af Covid-19 og for at beskytte borgere på sociale botilbud.

Udgangspunktet er, at barnet, den unge eller voksne beboer må have besøg af 1-2 faste besøgspersoner eller forældre indendørs. Øvrige besøg skal foregå på udendørs arealer. De sociale botilbuds udendørs faciliteter er ikke ens, og derfor kan der være mindre forskel på, hvordan det enkelte botilbud kan tilbyde besøg under de nye restriktioner. Alle de sociale botilbud kontakter de pårørende direkte, så de får besked om de begrænsede muligheder for besøg.

Da det er obligatorisk at anvende mundbind eller visir, udleverer Kolding Kommune gratis mundbind til udvalgte grupper af borgere.

Tilbuddet om gratis mundbind er udelukkende for de borgere, for hvem det vil være en væsentlig økonomisk byrde selv at anskaffe sig mundbind. Regeringen har defineret målgruppen for tilbuddet som blandt andet kontanthjælpsmodtagere, personer på integrationsydelse og socialt udsatte. Der vil blive udleveret op til 20 mundbind ad gangen.

Mundbind udleveres fra

 • kommunale og private væresteder
 • Jobcentret, Dieselvej, Kolding
 • Borgerservice, Bredgade, Kolding
 • Socialforvaltningen, Nicolaiplads, Kolding
 • Lunderskov Bibliotek
 • Christiansfeldcentret

By- og Udviklingsforvaltningen på Nytorv i Kolding er lukket for personlig henvendelse. Foreløbig til 28. februar 2021. Det er kun muligt at komme ind, hvis du har en aftale.

Lønmodtagere og selvstændige

Formålet med ordningen er at sikre forsørgelse til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved pasning af børn, der er smittet med covid-19, eller hjemsendt på grund af et eller flere konkrete smittetilfælde med covid-19 i dagtilbuddet, skolen eller institutionen m.v.
Med ordningen indføres en midlertidig ret til barsels dagpenge til lønmodtagere og selvstændige. Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, og lovens almindelige regler om f.eks. klageadgang gælder.
Ordningen er midlertidig og gælder fra den 29. september 2020 til og med den 31. december 2020.
Dette er nu forlænget til 28. februar 2021. Du kan passe dit barn på denne ordning i op til 10 dage.

Barnet skal

 • være hjemsendt som følge af et eller flere konkrete covid-19 smittetilfælde i dagtilbuddet, skolen eller institutionen m.v., eller
 • være konstateret smittet med covid-19.

Ordningen omfatter ikke generelle hjemsendelser på grund af en politisk beslutning om at lukke skoler ned.

Se hvordan du søger dagpenge ved pasning af børn pga covid-19

Ledige dagpengemodtagere

§ 4. Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet fraviges følgende forpligtelser for arbejdsløshedskasserne og deres medlemmer efter bekendtgørelse nr. 1172 af 25. november 2019 om rådighed:
Stk.1. Til og med den 31. december 2020 kan a-kasserne vælge, om samtaler med medlemmerne skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk.
Stk. 2. Et medlem kan få dagpenge, uanset medlemmet ikke kan overtage arbejde eller deltage i samtaler, aktiviteter eller tilbud, der forudsætter fysisk fremmøde, jf. §§ 7-12, hvis det skyldes, at medlemmet ikke har pasningsmulighed for et eller flere børn.
Dette er blevet forlænget frem til 28. februar 2021
Ledige dagpengemodtagere kan således få arbejdsløshedsdagpenge ved manglende pasningsmulighed.

Du kan forhøre dig nærmere hos din jobrådgiver.

Som coronasmittet kan du få stillet en isolationsbolig til rådighed. Kriterierne for, om du kan få en bolig, er følgende:

 1. Du skal være konstateret smittet med corona og have haft kontakt til din læge.
 2. Du skal kunne opholde dig alene og klare dig selv under din sygdom
 3. Dit behov skyldes, at du deler hustand med:
  • Mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse,
  • Én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved covid-19
  • Personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.
 4. Du skal have afsøgt andre muligheder for at du kan være isoleret fra de øvrige personer i din hustand.

Kan du svare ja til ovenstående, så ring på tlf. 79 79 80 20 mellem kl. 9 og 18 alle ugens dage.

Se i øvrigt Sundhedsstyrelsens pjece om information om frivilligt isolationsophold uden for hjemmet.

Bybus- og lokalrutekørslen køres som normalt. På visse skoleruter er kørslen nedlagt frem til 7. februar 2021. Flextur vil kunne benyttes som alternativ til de afgange, der ikke køres.

Det er et krav, at alle passagerer over 12 år skal bære mundbind eller visir i busser, tog og i flextrafikken. Kravet gælder døgnet rundt - også ved stoppesteder og på bus- og togstationer.

For at overholde afstandskravet på to meter anbefales man ikke at sidde ved siden af eller overfor hinanden - medmindre man er fra samme husstand. Desuden opfordres alle passagerer til at vise hensyn til chaufføren og så vidt muligt benytte midterdørene og bagdørene til både ind- og udstigning. Der lukkes for al indstigning via fordøren.

Fra torsdag d. 14. januar er det ikke muligt at købe sin billet med kontanter i bus eller betale med kontanter i flextrafikken. Det sker som en konsekvens af de ændrede afstandskrav og for at minimere risikoen for smitte af både passagerer og chauffører.

Hold dig orienteret og få nærmere info på Sydtrafiks hjemmeside - www.sydtrafik.dk/corona

Jobcentret er åbent for fysisk fremmøde. Her gives generel vejledning, ligesom der henvises til telefonisk kontakt til rådgiver.
Det betyder f.eks. at der tages imod ansøgninger og gives vejledning i forbindelse hermed og der udleveres telefonnumre i de tilfælde hvor borgeren har brug for direkte kontakt til rådgiver.
Alle planlagte samtaler foregår, så vidt det er muligt, telefonisk. Den virksomhedsrettede indsats opretholdes under fuld hensyntagen til virksomhederne.

Jobcentret kan kontaktes på tlf.: 79 79 86 86

Som følge af COVID-19 og de forøgede restriktioner er beskæftigelsesindsatsen fortsat delvist suspenderet til og med d. 31. januar 2021. Dette har betydning for blandt andet etablering af nye virksomhedspraktikker og løntilskud, samt hvordan man deltager i f.eks. samtaler.”

 1. Ændringerne som følge af nye coronarestriktioner gælder til og med d. 31. januar 2021
 2. Ledige kan ikke sendes ud i nye nyttejob, nye virksomhedspraktikker eller nye løntilskud
 3. Alle nuværende nyttejob lukkes ned
 4. Igangværende praktikker og løntilskud kan fortsætte, hvis den ledige selv ønsker der.
 5. Ledige skal fortsat stå til rådighed for jobsøgning og skal deltage i digitale samtaler
 6. Ledige kan fortsat deltage i opkvalificering, hvor undervisningen som udgangspunkt skal foregå digitalt.
 7. Forløb hos private udbydere (vejledning og opkvalificeringsforløb) videreføres og oprettes kun, hvis de kan foregå digitalt. Er der kurser, der er åbne for fysisk fremmøde, vil det dog være muligt at give den type kursus, hvis der er en arbejdsgivererklæring om, at den ledige ansættes ordinært efter opkvalificeringen.

Hvis du er blevet ledig, så er der hjælp at finde her.

Du skal som opsagt melde dig ledig.

Er du berettiget til dagpenge skal du melde dig ledig på jobnet.dk og kontakte din A-kasse.

Er du ikke berettiget til dagpenge, skal du søge om kontanthjælp.

Når vi har din ansøgning, vil du blive kontaktet telefonisk af en medarbejder der sammen med dig vil sørge for at al dokumentation er på plads. Denne medarbejder vil herefter behandle din ansøgning hurtigst samt svare på eventuelle spørgsmål.

Er du forhindret i at søge digitalt eller har du ikke NemID, kan du kontakte os på 79 79 86 86.

Har du ingen fast indtægt, skal du først søge om uddannelseshjælp eller kontanthjælp inden du søger om enkeltydelse.

Du kan søge om enkeltydelse når alle andre muligheder er prøvet. Det betyder at du skal have forsøgt at låne pengene andetsteds inden du søger om enkeltydelse.

Har du derfor mulighed for at optage et SU-lån, banklån eller lån i den nærmeste familie, skal dette forsøges først.

Hvis du som virksomhed har brug for råd og vejledning, kan du kontakte Jobcentret i Kolding på tlf. 79 79 74 00 eller via vservice@kolding.dk.

Se mere om Hjælp til virksomheder

om

 • Arbejdsfordeling som alternativ for afskedigelse
 • Udvidet ret til arbejdsgiverrefusion og sygedagpenge til selvstændige
 • Midlertidig lønkompensation
 • Kompensationsordninger for virksomheders faste udgifter og for selvstændige

Kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, biografer, aftenskoler, daghøjskoler, folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.

Koldingbibliotekerne har i et begrænset tidsrum åbent for afhentning af reserverede materialer og aflevering. Se mere på koldingbibliotekernes hjemmeside