Storparcel på Kløvkærgrunden i Seest i Kolding – til privat boligbebyggelse

kløvkærKolding Kommune udbyder en storparcel på Kløvkærgrunden i Seest til salg i offentligt udbud. Storparcellen sælges til privat boligbebyggelse, eksempelvis rækkehuse, klyngehuse eller etageboliger (maks. 2 etager).

Kløvkærgrunden ligger ca. 5 km fra Kolding bymidte.

På storparcellen, som har et samlet areal på 38765 m², forventes der at kunne opføres 80 boligenheder.

Vilkår for salg

Storparcellen udbydes til salg på betingelse af, at der som et led i en handel vedtages lokalplan, der fastlægger den nærmere planlægning.

Det er kommunens ønske, at Kløvkær skal danne ramme for en ny bydel – hvor der er lagt særlig vægt på bæredygtighed og arkitektonisk nytænkning.

Kommunen forestår og bekoster den overordnede byggemodning af Kløvkærgrunden. Køber forestår og bekoster den interne byggemodning på storparcellen.

Mindstepris

Storparcellen udbydes til salg ved tilbudsgivning til en mindstepris på 15.200.000 kr. ekskl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter (der er tidligere betalt tilslutningsbidrag til kloak).

Afgivelse af tilbud

Købstilbud skal være forvaltningen i hænde senest den 29. maj 2018, kl. 12.00 og sendes til:

By- og Udviklingsforvaltningen, Køb og Salg, Nytorv 11, 6000 Kolding – eller til kobogsalg@kolding.dk

Storparcellen udbydes til salg i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme. Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, ligesom kommunen frit kan forkaste samtlige tilbud. Hvis storparcellen ikke er solgt efter tilbudsfristens udløb, vil den fortsat være til salg.

Salgsmateriale kan ses nedenunder eller kan fås ved henvendelse til Lone Marie Kristensen 79 79 16 78 eller på mail: kobogsalg@kolding.dk  

 

Salgsmateriale

Salgsvilkår - delområde 2, 3 og 4 - til udbud af storparcel til boliger

Udbudsvilkår - salg af storparcel til boligbebyggelse på Kløvkærgrunden

Bilag

1. Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær

2. Arkitekturstrategi for Kolding Kommune

3. Foreløbigt udkast til Servitut vedr. spildevandsanlæg i terræn

4. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Kløvkær

Tingbogsattester:

5a. Tingbogsattest - matr.nr. 13 gz

5b. Tingbogsattest - matr.nr. 13 eø

5c. Tingbogsattest - matr.nr. 13 ii og 13 hv

5d. Tingbogsattest - matr.nr. 13 ht

Tinglyste servituttter:

6a. Dok.om færdslesret mv - tinglyst 15.5.1957 - vedr. matr.nr. 13 eø

6b. Dok.om master mv - tinglyst 14.10.1963 - vedr. matr.nr. 13 eø

6c. Dok.om forsynings-afløbsledninger mv - tinglyst 14.9.1968 - vedr. matr.nr. 13 gz

6d. Dok.om master mv - tinglyst 2.2.1972 - vedr. matr.nr. 13 eø 13 hv og 13 ii

6e. Dok.om forsynings-afløbsledninger mv - tinglyst 3.10.1978 - vedr. matr.nr. 13 hv 13 ii og 13ht

6f. Dok.om forsynings-afløbsledninger mv - tinglyst 27.11.1984 - vedr. matr.nr. 13 eø 13 hv og 13ii

6g. Dok. ang. lejekontrakt med Telia Mobile - tinglyst 30.8.2002 - vedr. matr.nr. 13 eø

6h. Lejekontrakt med Hi3G Denmark ApS - tinglyst 12.11.2008 - vedr. matr.nr. 13 eø

6i. Servitut om kloakanlæg i byområde - tinglyst 24.9.2013 - vedr. matr.nr. 13 hv 13 ii og 13 ht

Ejendomsdatarapporter:

7a. Ejendomsdatarapport - matr.nr. 13 gz Seest by Seest

7b. Ejendomsdatarapport - matr.nr. 13 eø Seest by Seest

7c. Ejendomsdatarapport - matr.nr. 13 hv og 13 ii Seest by Seest

7d. Ejendomsdatarapport - matr.nr. 13 ht Seest by Seest

Jordforureningsattester:

8a. Forureningsattest - matr.nr. 13 gz

8b. Forureningsattest - matr.nr. 13 eø

8c. Forureningsattest - matr.nr. 13 ii

8d. Forureningsattest - matr.nr. 13 hv

8e. Forureningsattest - matr.nr. 13 ht

Jordbunds- og miljøundersøgelser:

9a. Orienterende jordbundsundersøgelse - DMR - 13-9-2006

9b. Notat vedr. miljøteknisk vurdering af jordbundsundersøgelse på Kløvkærvej - DMR - 11-10-2006

9c. Miljøundersøgelse - Carl Bro - juni 2005 - Kløvkærvej 4

9d. Bilag til miljøundersøgelse - Carl Bro - juni 2005 - Kløvkærvej 4

9e. Jordhåndteringsplan - Carl Bro - januar 2006 - Kløvkærvej 4

9f. Tilsynsrapport - Grontmij-Carl Bro - 21-8-2007 - Kløvkærvej 4

9g. Tilsynsrapport - Grontmij-Carl Bro - 4-9-2007 - Kløvkærvej 4

9h. Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer - Grontmij-Carl Bro - april 2008

9i. Samlet redegørelse for oprensninger på kløvkærvej af Grontmij-Carl Bro - 22-4-2008

9j. Forureningsundersøgelse - opsummering - Grontmij - marts 2014 - Kløvkærvej 4

9k. Supplerende geoteknisk forundersøgelse fra DMR dateret 29. marts 2017 - Kløvkærgrunden østlig del

9l. Datarapport vedr. miljøundersøgelser fra DMR dateret 29. marts 2017 - på Kløvkærgrunden østlig del

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey