For gyllebeholdere placeret inden for 100 m til åbne vandløb og søer større end 100 m2 er der følgende krav:

 • Et alarmsystem, der kan registrere pludselige fald af overfladen i beholderen til opbevaring af flydende husdyrgødning og meddele dette elektronisk til driftsherren.
 • En beholderbarriere, hvis beholderen også er beliggende i et risikoområde.


Der er følgende krav til beholderbarrieren jf. bilag 1 i husdyrgødningsbekendtgørelsen:

 • Der skal indsendes en forhåndsanmeldelse til kommunen jf. § 21, stk. 2 i husdyrgødningsbekendtgørelsen inden etableringen. 
 • Barrieren skal mindst kunne tilbageholde den del af beholderens indhold, der ligger over jorden.
 • Afstanden mellem beholderen og barrierens fod må højst være 20 meter.
 • Barrieren må ikke være højere end en 1 meter under den højde som svarer til beholderens højde over terræn.
 • Barrieren skal placeres mindst 30 meter fra naboskel.
 • Barrieren skal etableres som en jordvold eller en vold af samme materialer som den beholder den opføres omkring. Farverne skal være i samme farve som beholderen eller i jordfarve.
 • Senest den 31. december året efter etablering af barrieren, skal der være etableret afskærmende beplantning omkring barrieren eller på selve barrieren, hvis denne etableres ved jordvold. Den afskærmende beplantning skal bestå af naturligt hjemmehørende løvtræarter eller buske.

Beholdere, hvor det ikke er muligt at etablere en barriere, skal afvikles.

Afvikling skal senest ske:

 • når beholder er 20 år, dog tidligst d. 1. januar 2017.
 • når retsbeskyttelsesperioden i miljøgodkendelsen er udløbet, dog tidligst d. 1. januar 2017.

Der er desuden forbud mod etablering af nye gyllebeholdere inden for 100 m til åbne vandløb og søer over 100 m2 jf. husdyrbruglovens § 8, stk. 2.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey