Offentligheden omfatter enhver, der kan have interesse i sagen.

Forannoncering/idéhøring

Som hovedregel er det obligatorisk at inddrage offentligheden i sager om husdyrbrug efter lovens § 16.

Ansøgninger under denne grænse og ansøgninger om yderligere udvidelser eller ændringer over denne grænse, kan ligeledes være omfattet af proceduren. Det er en afgørelse som kommunalbestyrelsen skal træffe på baggrund af en vurdering af den enkelte ansøgning ud fra en række kriterier, der vil fremgå af bekendtgørelsen til husdyrbrugloven.

Offentligheden omfatter enhver, der kan have interesse i sagen. Den brede offentlighed nås for eksempel ved annoncering i egnede medier, der har en bred dækning af det aktuelle område.


Høring af udkast

Når kommunalbestyrelsen har udarbejdet et udkast til afgørelse og godkendelse, sendes det sammen med kommunalbestyrelsens samlede miljøvurdering i høring i to uger til naboer og andre berørte samt til personer, der har bedt om udkast til afgørelse.

På baggrund af de indkomne bemærkninger vil kommunen træffe den endelige afgørelse vedrørende godkendelse af projektet.


Offentliggørelse af afgørelse

Der er fire ugers klagefrist i sager, hvor kommunen har meddelt tilladelse/godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af erhvervsmæssige dyrehold.

Er du i tvivl om offentlighedsreglerne i en given sag, så kontakt Landbrugsafdelingen.

 

Når en afgørelse er truffet efter husdyrbrugloven, kan den findes på Miljøstyrelsens DigitalMiljøAdministration (DMA). DMA giver adgang til en række oplysninger om visse husdyrbrug heriblandt hvilke godkendelser, der er truffet på ejendommen, hvornår der sidst er foretaget et miljøtilsyn etc.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey