I ethvert udbud stilles der relevante bæredygtighedskrav.

Kolding Kommunens indkøbs- og udbudspolitik danner rammerne for kommunens indkøb af vare- og tjenesteydelser.

Det er Byrådet ønske, at der indkøbes varer og tjenesteydelser til den rigtige kvalitet til den rigtige pris. Til det formål indgås der rammeaftaler. Aftalerne skal sikre, at:

  • At der indkøbes bæredygtige produkter, og at kommunes bæredygtighedsstrategi efterleves.
  • At tilstrækkelighedsprincippet efterleves – dvs. at der ikke købes bedre og dyre produkter end nødvendigt til opgaveudførelsen.


I ethvert udbud stilles der relevante krav og forudsætninger om, at leverandøren og dennes underleverandør overholder konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO konventioner:

  • Intet tvangsarbejde (ILO nr. 29 og 105)
  • Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO nr. 100 og 111)
  • Mindstalder for adgang til beskæftigelse sat forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO nr. 138 og 182)
  • Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO nr. 87, 98 og 135), indenfor rammerne af lovgivningen.
  • Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO nr. 155)
  • Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter /ILO nr. 94) – anvendes ved udbud af tjeneste-ydelser og bygge- og anlægsarbejder.


Sociale klausuler indarbejdes i det omfang, der er proportionalt og hensigtsmæssigt i forhold til opgavens art og i respekt for gældende regler.

I ethvert udbud stilles der relevante bæredygtighedskrav, herunder miljø, sundhed, sociale og arbejdsmiljøkrav i henhold til kommunens øvrige politikker og strategier.

Herudover forudsættes det, at leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettighedsrettigheder, herunder lever op til FN´s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske menneskerettighedskonvention.

Kolding Kommune accepterer ikke løndumping.

Det er endvidere et krav, at leverandøren ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlig.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey