Jeres håndtering af arbejdsmiljøet har stor betydning for vores arbejdsmiljø.

Information til eksterne håndværkere, entreprenører, servicemedarbejdere, mv.

Kolding Kommune er arbejdsmiljøcertificeret. Dette betyder, at vi stiller høje krav på arbejdsmiljøområdet både til os selv men også til jer, der arbejder som håndværkere, entreprenører og servicemedarbejdere m.v. for Kolding Kommune. Jeres håndtering af arbejdsmiljøet har stor betydning for vores arbejdsmiljø.

Denne side informerer om vores generelle krav og arbejdsbetingelser. Inden opstart af arbejdet på det enkelte arbejdssted skal I efterspørge information om særlige betingelser og forhold hos kontaktpersonen.

Bemærk at By- og Udviklingsforvaltning i Kolding Kommune altid er involveret i anlægsarbejde og har faste retningslinjer og betingelser for byggeopgaver, der udføres for kommunen.

Rygning og alkohol

Kolding Kommune har særlige regler for rygning og alkohol. (Røg- og misbrugspolitik). Reglerne gælder både borgere, medarbejdere og politikere i kommunen. Bemærk:

 • Rygning er ikke tilladt på Kolding Kommunes matrikler. Dette gælder både indendørs og udendørs.
 • Regler for rygning gælder også E-cigaretter.
 • Man må ikke indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler under arbejdets udførelse.

Miljø

Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med regulativerne for erhvervsaffald og husholdningsaffald i Kolding Kommune, herunder sortering af affald.

Før arbejdet påbegyndes

 • Arbejdet skal planlægges så de arbejdsmiljø-, sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold lever op til arbejdsmiljølovgivningen og Kolding Kommunes krav herunder kravene i udbudsmaterialet og/eller den indgåede kontrakt.
 • Arbejdet må kun påbegyndes efter nærmere aftale med kontaktpersonen på det enkelte arbejdssted.
 • Hvis arbejdsstedet besøges i forbindelse med opmåling eller anden inspektion, så skal det ske efter aftale med kontaktperson på arbejdsstedet.

Under arbejdet

 • Gangarealer skal holdes ryddelige
 • Farligt værktøj, maskiner m.v. må ikke efterlades uden opsyn
 • Kemikalier m.v. må ikke efterlades uden opsyn 
 • Støvgener skal afgrænses til arbejdsområdet
 • Støj skal så vidt muligt afgrænses til arbejdsområdet, og støjende arbejde skal, efter aftale med kontaktpersonen på stedet, evt. ske på bestemte tider af dagen
 • Der skal altid træffes aftale om lukning af el og vand

Efter arbejdet

 • Der skal altid træffes aftale om rengøring og evt. bortskaffelse af affald fra arbejdsstedet
 • Der skal altid træffes aftale om aflåsning af bygninger eller byggeplads ved arbejdsdagens ophør
 • arbejdsmiljøloven og anden relevant lovgivning skal overholdes
 • kravene i udbudsmaterialet og/eller den indgåede kontrakt til arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed ved arbejdets udførelse skal overholdes
 • kravene i Kolding Kommunes Arbejdsmiljøhåndbog skal efterleves
 • leverandøren og dennes ansatte sætter sig grundigt ind i de særlige forhold på arbejdsstedet
 • det ikke er tilladt at foretage indgreb i faste installationer, uden forudgående aftale med rekvirenten
 • værktøj og andre tekniske hjælpemidler skal være godkendte og lovlige
 • der ikke må anvendes sundhedsskadelige eller ulovlige materialer. Ved opgaver af særlig karakter, der nødvendiggør brugen af farlige/sundhedsskadelige produkter, skal dette aftales forud med kontaktpersonen eller den tilsynsførende
 • anvendelse af godkendte produkter, der kan fremkalde allergi eller irritation fx isolering, maling, imprægnering mv. forudsætter også forudgående aftale med rekvirenten
 • brud på arbejdsmiljø- og sikkerhedsreglerne kan medføre udelukkelse som håndværker/entreprenør hos Kolding Kommune og erstatningsansvar.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey