Mødedato: 12. juni 2019
Mødetidspunkt: 13:00
Mødelokale: Mødelokale K75
Fraværende:
Bemærkninger:
Sagsnr.

Sagsid.: 15/8097

Resumé

Udvalget får en mundtlig orientering om nyttejobindsatsen i beskæftigelsesprojektet Natur & Byg.


Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Sagen udsættes til næste møde.


Sagsfremstilling

Der vil blive givet en mundtlig orientering om beskæftigelsesprojektet Natur & Byg, Fabriksvej 17, Kolding.

 

Orienteringen bliver givet i et samarbejde mellem repræsentanter fra Jobcentret og Entreprenørafdelingen.

 

Orienteringen tager udgangspunkt i lovgivnings- og aftalemæssige rammer, herunder muligheder/begrænsninger af fagforeningspolitisk karakter, hvordan der arbejdes med nytteaktiveringen og hvilke opgaver, der løses.

Sagsid.: 17/7357

Resumé

Kolding Kommune og BlueKolding igangsatte i 2017 ”Kolding Å” klimatilpasningsprojektet, hvis overordnede formål er at sikre den fremtidige afledning af regnvand fra Kolding by.

 

Kolding Å projektet består af fire delprojekter – pumpe-/sluseprojektet ved havneområdet og tre vandtilbageholdelsesprojekter.

 

Formålet med pumpe-/sluseprojektet er at sikre den nødvendige kapacitet til tag- og overfladevand i Kolding Å, når der varsles skybrud. Endvidere skal pumpe-/sluseprojektet være med til at kontrollere vandstanden bag ved slusen i forbindelse med forhøjet vandstand i Kolding Fjord (stormflod), så der stadig er plads til tag- og overfladevand i Kolding Å.  Projektets udformning bevirker, at det samtidig kan være med til at klimatilpasse Kolding by og Kolding Havn i forhold til oversvømmelse fra havet.

 

Der er udarbejdet fire scenarier, der viser, hvordan Kolding by og Kolding Havn kan klimatilpasses.

 

Pumpe-/sluseprojektet præsenteres på udvalgsmøder for såvel Teknik- og Klimaudvalget og Plan-, Bolig og Miljøudvalget i juni 2019.

 

Projektet vedrørende opmagasinering af vand i oplandet til Kolding Å præsenteres for Teknik- og Klimaudvalget i august 2019 og for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget på det efterfølgende møde i september 2019.

 

Teknik- og Klimaudvalget skal først træffe en retningsgivende beslutning på et senere møde efter inddragelse af potentielt berørte lodsejere, samt høring hos Kolding Havn og Bluekolding.


Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Plan- Bolig- og Miljøudvalget.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at sagen drøftes,

 

at projektansøgningen ”Vind med vand” til Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet tages til efterretning.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

Et af fokusområderne i Teknik- og Klimaudvalget i 2019-22 er at ”beskytte vores værdier mod oversvømmelser”.

 

Kolding Kommune og BlueKolding igangsatte i 2017 ”Kolding Å” klimatilpasningsprojektet, hvis overordnede formål er at sikre den fremtidige afledning af regnvand fra Kolding by. Kolding Havn har deltaget i projektets administrative styregruppe.

 

Kolding Å projektet består af fire delprojekter – pumpe-/sluseprojektet ved havnen og tre vandtilbageholdelsesprojekter.

 

Økonomiudvalget pålagde den 18. april 2017 By- og Udviklingsforvaltningen at igangsætte arbejdet med en konceptbeskrivelse for klimatilpasning af området omkring Kolding Havn.

 

Det takstfinansierede pumpe-/sluseprojekt er centralt for klimatilpasning af områderne ind langs Kolding å. Klimatilpasning af Kolding Havn er derfor indtænkt i denne løsning til én samlet løsning i forhold til både havn og by.

 

Det indledende arbejde med skitseprojektering af pumpe-/sluseprojektet er nu tilendebragt, og det er resultaterne fra dette arbejde, der præsenteres på mødet. Der vil på mødet i Teknik- og Klimaudvalget i august 2019, og i mødet i september 2019 i Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, være en orientering i forhold til resultaterne fra den anden del af det samlede projekt, omhandlende vandtilbageholdelse i oplandet til Kolding Å.

 

Dernæst skal der efter møder og høring, træffes retningsgivende beslutninger i forhold til hvilke løsninger, der skal arbejdes videre med.

 

Projektets formål

Formålet med pumpe-/sluseprojektet er at sikre den nødvendige kapacitet til tag- og overfladevand i Kolding Å, når der varsles skybrud. Endvidere skal pumpe-/sluseprojektet være med til at kontrollere vandstanden bag ved slusen i forbindelse med forhøjet vandstand i Kolding Fjord, så der stadig er plads til tag- og overfladevand i Kolding Å. Projektets udformning bevirker, at det samtidig kan være med til at klimatilpasse Kolding by og (i forskelligt omfang) Kolding Havn i forhold til oversvømmelse fra havet.

 

Scenarierne

Kolding Kommune og BlueKolding har i samarbejde med Kolding Havn fået udarbejdet i alt 4 scenarier. To af scenarierne klimatilpasser udelukkende Kolding by og to af dem klimatilpasser Kolding by og Kolding Havn ved en helhedsorienteret løsning. Se figur 1 og bilag 1.

 

Scenarie 1 og 2 klimatilpasser udelukkende Kolding by, mens havneområdet oversvømmes ved forhøjet vandstand i Kolding fjord.

 

Scenarie 1 og 2 består begge af pumpe og sluse i Kolding Å samt højvandsmure langs Kolding Havn. Der er mobile elementer ved vej- og jernbaneoverskæringer. Forskellen på de to scenarier er placeringen af pumpe og sluse – dels ved udmundingen af Kolding Å, og dels omkring roklubben længere inde i Kolding Å. Scenarie 2 har desuden en højvandsmur langs Jens Holms Vej, hvis formål er at friholde vejen for vand.

 

Scenarierne 3 og 4 klimatilpasser både Kolding by og Kolding Havn.

 

Scenarier 3 klimatilpasser ved forhøjning af kajkanten samt ved opfyld og forhøjning ved ydermolen og Marina Nord, mens scenarie 4 i stedet for forhøjning af kajkanten har en sluseport ved indsejlingen, der lukker af.

 

Figur 1: Scenarierne 1-4.

 

Samfundsøkonomiske beregninger

De samfundsøkonomiske beregninger viser, at 91 % af de forventede skader ved stormflod over de næste 100 år skyldes hændelser, som er lavere end oversvømmelser til kote 2,45 m. Endvidere viser beregningerne, at skadesomkostningerne over 100 år vil beløbe sig til 1.573 mio. kr., hvis der ikke klimatilpasses. Beløbet falder til 807 mio. kr. over 100 år, hvis scenarie 1 vælges, til 776 mio. kr. over 100 år, hvis scenarie 2 vælges, og til 84 mio. kr. over 100 år, hvis scenarie 3 eller 4 vælges.  

 

Hvis pumpe og sluse havde været etableret på nuværende tidspunkt, ville anlægget have været taget i anvendelse 2 gange bare i januar 2019, hvor højeste vandstand nåede kote 1,59 m den 2. januar 2019, hvilket ca. svarer til en 25 års hændelse.

 

Sikringskote

Kommunens rådgiver anbefaler, at der sikres til kote 2,45 meter. Hertil skal lægges et bølgetillæg. Det betyder, at sikringsvæggene kommer op i kote 2,75 ved inderhavnen og Kolding Å. Koterne kan ses på bilag 1 for de enkelte scenarier. Kote 2,45 meter svarer ca. til en 100 års hændelse i 2050. Anbefalingen tager udgangspunkt i de samfundsøkonomiske betragtninger.

 

Anlægsoverslag og økonomi

Anlægsoverslagene for de 4 scenarier ses i tabel 1 og mere detaljerede i bilag 2. I anlægsoverslagene er der på nuværende tidspunkt stadig indregnet et usikkerheds-/robusthedstillæg på 50 %.

 

Scenarie

Pris i kr.

1

102.330.000

2

117.420.000

3

154.185.000

4

214.350.000

Tabel 1 Anlægsoverslag

 

Forsyningssekretariatet  

Kolding Kommune og BlueKolding indgik den 18. december 2015 aftale om det takstfinansierede projekt, der klimatilpasser Kolding by i forhold til tag- og overfladevand.

 

BlueKolding søgte den 24. juni 2016 Forsyningssekretariatet om tilsagn til det samlede Kolding Å projekt på baggrund af materiale udarbejdet af to rådgivere. Forsyningssekretariatet gav tilsagn til projektet den 19. januar 2017.

 

En mere detaljeret gennemgang af projektet viser, at det bliver dyrere end først estimeret – men fortsat væsentligt billigere end traditionel sikring af de lavereliggende dele af byen. Projektets økonomi skal derfor på ny forhåndsgodkendes af Forsyningssekretariatet. 

 

Fremtidsplaner for Kolding erhvervshavn

Byrådets hensigtserklæring om afvikling af Kolding erhvervshavn over en 25-års periode betyder, at scenarie 1 sandsynligvis vil være det mest fornuftige at arbejde videre med, eventuelt kombineret med en foreløbig sikring af Jens Holms Vej.

 

Afhængigt af, hvordan Kolding erhvervshavn fremadrettet omdannes og klimatilpasses, kan en del af højvandsvæggene i scenarie 1 blive overflødige med tiden. Det kan derfor være relevant at opføre nogle af væggene som midlertidige eller mobile løsninger.

 

Det skal derfor undersøges, hvor store skadesomkostninger, der kan forventes i perioden frem til afviklingen af erhvervshavnen (25 år) i forhold til anlægsudgifterne for højvandsvæggene.

 

Det skal ligeledes undersøges, om pumpe-/sluseprojektet kan anlægges i to tempi, så der i første omgang anlægges de højvandsmure samt pumpe/sluse, som der bliver behov for, uanset valg af løsning for erhvervshavnen, for dernæst at tage stilling til det øvrige, når der foreligger flere oplysninger om udbygning og klimatilpasning af erhvervshavnen.  

 

Ansøgning ”Vind med Vand” til Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet

Et partnerskab mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet har i foråret 2019 åbnet for ansøgninger inden for ”Byerne og det stigende havvand – Pilotprojekter”. Her gives mulighed for støtte til en række pilotprojekter, som viser nye veje til nytænkende og innovative klimaløsninger. Løsninger, der viser, hvordan bæredygtig byudvikling og klimasikring kan gå hånd i hånd. I første runde vil der blive fordelt 10 mio. kr. mellem ca. 10 projekter, og i anden runde forventes 40 mio. kr. fordelt mellem 2-3 projekter.

 

På denne baggrund har By- og Udviklingsforvaltningen udarbejdet ansøgning, som berører både pumpe-/sluseprojektet, Marina City og fremtidsplanerne for Koldings havneområder.

 

Det ansøgte projekt skal afdække om og hvordan, der kan ske en ”smart”, proaktiv og etapevis klimatilpasning af havneområderne, integreret med byudvikling her, samtidigt med en klimatilpasning af den eksisterende bymidte. Dvs. en sammentænkning af multifunktionel klimatilpasning og byudvikling.

 

Tidsplan og videre proces

Pumpe-/sluseprojektet præsenteres på udvalgsmøder for såvel Teknik- og Klimaudvalget og Plan-, Bolig og Miljøudvalget i juni 2019.

 

Projektet vedrørende opmagasinering af vand i oplandet præsenteres for Teknik- og Klimaudvalget i august 2019 og for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget på det efterfølgende møde i september 2019.

 

Teknik- og Klimaudvalget skal først træffe en retningsgivende beslutning på et senere møde.

 

Inden den retningsgivende beslutning træffes, vil sagen have været forbi henholdsvis BlueKolding og Kolding Havn, så der foreligger en tilkendegivelse derfra i forhold til det videre arbejde. Endvidere vil der være afholdt møde med direkte implicerede borgere forud for beslutningen – herunder lodsejerinformationsmøde i forhold til å-dalen.

 

Den endelige beslutning kan først træffes i byrådet, når projektet har været forbi Forsyningssekretariatet i forhold til at få godkendt den ændrede økonomiske ramme.

 

Sagsid.: 19/15384

Resumé

Kolding Kommune har udarbejdet et forslag til spildevandsplantillæg nr. 01 for et nyt boligområde ved Donsvej i Vester Nebel omfattet af lokalplan 0641-11, som p.t. er i offentlig høring.

 

Området ønskes ændret fra planlagt separatkloakeret til planlagt spildevandskloakeret således, at det kun er husspildevand, der tilsluttes kloak, mens regnvand håndteres lokalt i området.

 

Fremtidige grundejere skal således selv håndtere regnvand på matriklen med mulighed for afledning til et privatfælles regnvandssystem, som også skal kunne håndtere regnvand fra områdets veje, stier og fælles arealer.


Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at forslag til spildevandstillæg nr. 01 til Kolding Kommunes Spildevandsplan 2018-2025 godkendes til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 01 til Kolding Kommunes Spildevandsplan 2018-2025 er udarbejdet for at ændre et nyt boligområde ved Donsvej i Vester Nebel fra planlagt separatkloakeret til planlagt spildevandskloakeret.

 

Spildevandet fra boligerne ønskes håndteret på traditionel vis med BlueKolding som aktør, og regnvandsdelen fra stier og fællesarealer ønskes håndteret lokalt i et fælles privat system ejet og drevet af grundejerne. Grundejerne skal selv håndtere regnvand på egen matrikel, men der skal være mulighed for at aflede regnvand til det fælles private system ved ekstremhændelser.

 

Spildevandsplanen tager udgangspunkt i Kolding Kommunes målsætning om at klimatilpasse nye byudviklingsområder.

 

Regnvandshåndteringen vil ske i regnvandsbassiner og åbne render, som skal skabe naturprægede fællesarealer og samtidig tilbageholde nedbøren på fælles stier og arealer. Anlæggene vil blive etableret af en privat udstykker, og efterfølgende vil ansvaret for drift og vedligeholdelse af det fælles private regnvandssystem blive overdraget til et regnvandslaug.

 

Regnvand på egen grund håndteres særskilt.

 

Forslaget til spildevandsplantillægget vil blive fremlagt i 8 ugers offentlig høring fra uge 24 til uge 32-2019. Efter endt høringsperiode vil spildevandsplantillægget og eventuelle høringssvar blive forelagt Byrådet til endelig vedtagelse.

Sagsid.: 19/2488

Resumé

Årlig orientering om tilsynsarbejdet på miljøområdet samt de overtrædelser, det er nødvendigt at håndhæve. Ud af de 1.147 tilsynsbesøg, som Miljøområdet har gennemført i 2018, har der været håndhævelse i 113 tilfælde, og der er indgivet 1 politianmeldelse.


Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget og Teknik– og Klimaudvalget.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at redegørelsen tages til efterretning.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

Miljøområdet i By- og Udviklingsforvaltningen udfører tilsyn og håndhævelse inden for en lang

række lovgivninger, primært miljøbeskyttelsesloven, husdyrbrugsloven, vandforsyningsloven og naturbeskyttelsesloven. Plan-, Bolig- og Miljøudvalget og Teknik- og Klimaudvalget præsenteres for en oversigt over tilsyn og håndhævelser for 2015/16/17 og 2018.

 

Det fremgår af bilaget, hvordan tilsynene er fordelt på fagområder, og hvor

mange tilsyn, der er foretaget. Det fremgår desuden, hvor mange håndhævelser, det har

været nødvendigt at foretage.

 

Der er samlet for alle fagområder gennemført 1.147 tilsyn. Det er ca. 100 flere tilsyn i 2018 end i 2017. Stigningen skyldes, at der er kommet en ekstra, bunden opgave fra statens side på naturområdet i 2018 og 2019, som forpligter kommunerne til at foretage besigtigelser af ammoniakfølsom natur for at fremme en hurtigere sagsbehandling af sager vedrørende husdyrbrug.

 

Der er givet håndhævelser i 113 tilfælde. Sammenligner man antallet af håndhævelser for 2015/16/17 med 2018, er der fortsat en faldende tendens for alle fagområder i alt 113 håndhævelser i 2018 mod 142 i 2017, som især er tydelig for §3 natur, hvor der ud af 392 tilsyn kun er foretaget én håndhævelse mod 11 i 2017 ud af 211 tilsyn og 41 i 2016. Det tyder på, at tilsynsindsatsen har en positiv effekt.

 

Der er i 2018 indgivet 1 politianmeldelse for overtrædelse af §3 i naturbeskyttelsesloven, hvor der de foregående år har været indgivet 2 politianmeldelser.

Sagsid.: 12/1526

Resumé

Den 26. april 2019 blev Kolding ramt af lynnedslag, der medførte store skader på dele af kommunen gadebelysning.

 

Skaderne ramte i Bramdrupdamområdet og gik overvejende ud over den nye gadebelysning.

 

Skaderne er opgjort til 1.050.000 kr. Der er ikke uforbrugte midler inden for Vej og Parks driftsbudget til udbedring af skaderne. Såfremt der ikke tilføres flere midler til området, vil en udbedring af skaderne ske på bekostning af andre opgaver inden for Vej og Parks driftsområde og dermed en serviceforringelse.


Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

Fredag formiddag, den 26. april 2019, var der et kraftigt uvejr med lyn og torden over den nordlige del af Kolding. Dette fik konsekvenser for kommunes gadelys i området.

 

Nedenstående kort viser de berørte områder:

Lynnedslag 26. april 2019

 

Det kraftige uvejr med lyn har forårsaget en del skader på belysningsmateriel, enkelte skabe og master og kabler er ramt. Værst er skaderne på armaturer. Det er hovedsageligt de nye armaturer, og kun ganske få gamle armaturer, der er ramt af skader i et ret betydeligt omfang. Det drejer sig om skader på ca. 170 armaturer.

 

Strækninger med ødelagte armaturer

 

Sikring af armaturer i Kolding Kommune

Alle armaturer i Kolding er forsynet med 6 KV og 10 KV transient-beskyttelse i armaturerne. Det er vurderingen, at denne sikring er den rigtige.

 

I forhold til den aktuelle situation er det nok tvivlsomt, om en 10 KV transient-beskyttelse reelt har haft en effekt, idet nedslagene var ret voldsomme. Så voldsomme lynnedslag er noget, der yderst sjældent forekommer. Der har ikke tidligere været lynnedslag, der har forvoldt så store skader.

 

Det Kolding tidligere har oplevet, er mindre skader, hvor mellem 15-20 armaturer har været ødelagte. Disse mindre skader har ramt Kolding 1 gang årligt i 2014, 2015 og 2018. I 2016 og 2017 var Kolding ikke ramt overhovedet.

 

Da Kolding Kommune er selvforsikret, er der ingen forsikring, der dækker skaderne. Det vurderes, at det er den rigtige model at være selvforsikret på dette område af nedenstående årsager:

 • Det ikke er muligt at forsikre sig fuldstændigt mod denne typer skader.
 • Forsikringspræmier på det man kan forsikre, er uforholdsmæssigt høje.
 • Erfaringen er, at disse lynnedslag sjældent forekommer, hvor det er så store skader, der opleves.

 

Det er som nævnt ovenfor hovedsageligt armaturer fra den nyligt afsluttede gadelysrenovering, og enkelte gamle, der er ramt af uheldet. Det betyder, at en del af de nye LED armaturer skal genbestilles. Held i uheld har den teknologiske udvikling inden for LED armaturer de seneste 4-5 år gjort, at disse armaturer er faldet betydeligt i pris. I 2014, da Kolding Kommune indgik kontrakten på gadelysrenovering fase 1, indgik de kraftigste LED armaturer med en pris på ca. 7.000 kr. pr. stk. Et tilsvarende armatur kan i dag købes for ca. 3.500 kr. pr. stk. Armaturet har desuden en integreret to trins transientbeskyttelse, som betyder, at der ikke skal monteres transientbeskyttelse i masten.

 

I forbindelse med kontraktforhandling på Gadelysrenovering fase 1 valgte Kolding Kommune at trække ansvaret for skader ud af kontrakten. Det betød en årlig besparelse på ca. 650.000 kr., som Kolding Kommune har haft gavn af siden kontraktstart i 2014.  Der er altså i alt sparet ca. 2.6 mio. kr. alene siden kontraktindgåelse i 2014, denne sum er ikke opsparet i Vej og Parks drift- og vedligeholdelsesbudget, men ført tilbage i kassen ved kontraktindgåelse.

 

Efter tilsyn af skaderne fra lynnedslaget den 26. april 2019, er der regnet på udgiften til udbedring (ekskl. moms):

Udskiftning af 172 armaturer

956.000 kr.

Reparation af master og skab

12.500 kr.

Kabelskader

15.500 kr.

Fejlsøgning og dokumentation

41.000 kr.

Diverse ca.

26.000 kr.

I alt

1.051.000 kr.

 

Vedrørende kabelskader er det ikke muligt at lokalisere disse ved måling eller andet. Ikke alle skader vil vise sig, før der er gået noget tid, og der eventuelt kommer fugt i beskadigede kabler. Efterhånden som dette viser sig, vil skaderne blive udbedret. Af samme årsag er det ikke muligt at sige nøjagtig, hvad disse skader løber op i økonomisk. Det vurderes, at disse skader vil vise sig indenfor 1-2 år. Skaderne vil blive udbedret indenfor Vej og Parks budget i takt med at de viser sig. 

 

Leveringstid på nye armaturer:

Der er 8-10 ugers leveringstid på armaturerne til de store veje. Dvs. de forventes leveret til opsætning uge 32. Opsætning af alle nye armaturer forventes at kunne udføres på 3 uger. Gadelyset forventes derfor fuldt funktionsdygtigt igen i starten af og senest medio august 2019.

 

Såfremt der skulle opsættes midlertidige armaturer, er der yderligere en udgift på ca. 500.000 kr.

 

Det vurderes ikke at være nødvendigt at montere midlertidige armaturer, da det er den lyse del af året, skaden er sket på. Det bliver næsten ikke mørkt om natten i sommermånederne, hvorfor der ikke er indregnet opsætning af midlertidig belysning.

 

Udgiften til skader på ca. 1 mio. kr., er der som nævnt ikke afsat penge til i Vej og Parks driftsbudget. Såfremt der ikke tilføres yderligere midler til området, vil udbedring af skader betyde, at der er andre opgaver inden for Vej og Parkområdet, der ikke kan udføres og dermed medføre en serviceforringelse på området.

 

Billederne nedenfor viser eksempler på de skader, der er sket ved lynnedslaget den 26. april 2019.

 

 

Supplerende teknisk information:

Det har vist sig, at de skadede armaturer overvejende, ca. 65 %, er den type armaturer, hvor styringselektronikken er monteret direkte på den primære forsyning.

 

På den front har teknologien indhentet os, da alle armaturproducenter nu har styringselektronikken forsynet fra den sekundære forsyning, og samtidig opbygges armaturerne efter brancheorganisationen Zhaga´s retningslinjer.

 

Det betyder, at armaturet er bedre beskyttet, og hvis armaturet er bestilt med Zhaga sokkel, er der mulighed for senere at tilføje den ønskede styringsmetode af armaturet.

 

Det betyder, at disse armaturer er forberedt for, at der kan monteres en Zhaga node med LoRaWAN kommunikation, hvis Kolding Kommune på et tidspunkt vælger LoRaWan til at kommunikere med gadelys, skraldespande, vejtemperatur osv.

 

Vejdirektoratet har netop valgt, at belysningen på deres veje skal være udstyret med Zhaga sokkel.

 

Det betyder, at Kolding Kommunes armaturer på de store veje, derved vil være rimelig sikret i forhold til fremtidige ønsker.

Sagsid.: 16/4719

Resumé

Biblioteksparken blev etableret første gang i forbindelse med Kulturnatten i 2016.

 

Formålet var at iscenesætte nogle af mulighederne for at skabe liv og aktivitet, som beskrevet i den netop vedtagne ”Helhedsplan for bymidten”.

 

Byrådet afsatte efterfølgende i Budget 2017 beløb til at etablere den midlertidige park i 2017, 2018 og 2019. Parken har nu været etableret 3 gange.

 

Erfaringer fra 2018 blev behandlet på fællesmøde mellem Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Teknik- og Klimaudvalget og Kulturudvalget den 7. november 2018.

 

På baggrund af behandlingen har projektgruppen for parken, i samarbejde med en aktørgruppe (ambassadørgruppe), udarbejdet plan for Bibliotekspark 2019, som vil være afslutningen på den 4 års forsøgsperiode.


Sagen behandles i

Kulturudvalget, Teknik- og Klimaudvalget og Plan-, Bolig- og Miljøudvalget.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at planen for Biblioteksparkens indretning og aktiviteter i 2019 tages til efterretning.


Beslutning Kulturudvalget den 11-06-2019

Godkendt.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Hamlaoui Bahloul


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

På fællesmødet i november 2018 blev der opfordret til, at det videre arbejde ses i sammenhæng med en permanent løsning på udvikling af Banegårdspladsen.

 

På baggrund af de samlede erfaringer fra 2019 og forudgående 3 år, vil der i efteråret 2019 blive lagt op til en drøftelse af, hvordan erfaringerne fra de fire forsøgsperioder kan bringes i spil i forhold til at forfølge visionerne i ”Helhedsplan for bymidten”, herunder en eventuel fremtidig udviklingsplan og realisering for området ved Banegårdspladsen. Ligesom erfaringerne indgår i arbejdet i den nyligt nedsatte task force, som har til formål at styrke bylivet og understøtte detailhandel i Koldings handelscentre.

 

Biblioteksparken 2019

Projektgruppen bag parken har sat rammerne for biblioteksparkens udformning og indhold i 2019 i tæt samarbejde med aktørgruppen.

 

Periode

5. august til 15. september 2019. Perioden er i høj grad fastlagt ud fra, at det vejrmæssigt skal være en varm periode, den skal omfatte uddannelsesinstitutionernes studiestart samt Kulturnat og Trekantområdets festuge.

 

Område

Projektgruppen har i forbindelse med planlægningen af Bibliotekspark 2019 afsøgt, hvorledes Biblioteksparken kunne forskydes mod syd for at komme tæt på det nye busspor, der krydser hen over Banegårdspladsen. Tanken med dette var, at det skulle give mulighed for at arbejde med wayfinding elementer, som kunne lede fodgængere fra banegården til Koldings centrale strøggade Jernbanegade og samtidigt kunne forskydningen frigive ca. halvdelen af parkeringspladserne i Sneglens vestlige side.

 

Mulighederne for at udvide parkområdet mod syd med afsæt i ovenstående har været afprøvet i projektgruppen. Det har vist sig ikke at være hensigtsmæssigt. Aktørerne, som står for aktiviteterne, har i den forbindelse peget på, at de seneste års erfaringer viser, at Biblioteksparken fungerer bedst til aktiviteter, hvis det er området foran biblioteket (der hvor Sneglen ligger), som benyttes som park. Biblioteket er tæt tilknyttet de aktiviteter, der foregår i Biblioteksparken, og i mange tilfælde kan aktiviteten flyttes indendøre, hvis vejret er dårligt. Denne mulighed er afgørende for aktørerne.

 

Der er fra aktørernes side også ønske om, at aktiviteterne fortættes på et begrænset område og supplerer hinanden – og ikke spredes over et for stort område. Sneglen har med sin eksisterende høje beplantning, og skråningen op mod Fredericiagade, den fordel, at den opleves som et afgrænset rum, og dermed bidrager til fortætningen af det samlede aktivitetsområde.

 

Også udnyttelsesmønsteret af pladsen sidste år peger på, at det mest attraktive område at etablere aktiviteter på, er det lidt kuperede areal på selve Sneglen. Det er netop her følelsen af at befinde sig i et rum, der afgrænses af biblioteksbygningen, er størst – i modsætning til den store åbne plads mod syd.

 

Projektgruppen har afdækket, hvorvidt det er muligt, at kunne fastholde den vestlige side af Sneglen til parkering samtidigt med aktivering af Biblioteksparken. Fastholdelse af disse p-pladser kræver, at der skal etableres et kørespor op gennem den østlige side, for at komme rundt på parkeringspladsen. Det betyder, at der ville blive et meget stort kørebaneareal i forhold til at bevare ca. halvdelen af parkeringspladserne i forsøgsperioden.

 

Det er derfor By- og Udviklingsforvaltningens samlede konklusion, at områdeafgrænsningen af biblioteksparken bør fastholdes som i 2018.

 

Faciliteter i parken

I parkens åbningstid vil der være en række faciliteter til rådighed. Listen vokser løbende, men foreløbigt ligger det fast, at der vil være:

-                                          En tyvefodscontainer, som kan bruges til aktiviteter.

-                                          En tyvefodscontainer, som kan bruges til opbevaring, eksempelvis i forbindelse med koncert eller arrangementer, der strækker sig over flere dage.

-                                          Den lille scene, som fast er etableret på pladsen foran biblioteket.

-                                          Et større sceneområde med fast underlag.

-                                          Bålfad med siddepladser omkring.

-                                          Hængekøjer og diverse muligheder for at sidde.

-                                          Mulighed for at få ekstra haveborde- og stole ud.

-                                          Diverse udendørsspil, som kan lånes på biblioteket.

-                                          Mulighed for at få strøm til eksempelvis musikudstyr.

 

Design en loungezone

I år etableres 3 loungezoner, som forvaltningen inviterer eksterne aktører til at designe og bygge op. Det kan eksempelvis være studerende fra Designskolen, der vil prøve kræfter med et konkret projekt. Forvaltningen stiller ressourcepas til genbrugspladsen til rådighed, og kan være med til at formidle kontakt til samarbejdspartnere og leverandører af materialer. Forvaltningen stiller 5.000 kr. til rådighed pr. loungezone, som kan bruges til materialer og andet i forbindelse med projektet.

 

Markedsføring og koordinering

Der bliver lavet et samlet program for aktiviteter i Biblioteksparken. Programmet udgives digitalt og på tryk. Aktiviteter i parken bliver på den måde spredt gennem bibliotekets og kommunens kanaler. Desuden reklameres for blandt andet temadagene på biblioteks hjemmeside og Facebook, ligesom der er en gruppe på Facebook tilknyttet parken, som alle aktører er velkomne til at bruge: https://www.facebook.com/groups/biblioteksparken/

 

Organisering af aktiviteter i parken

Biblioteksparken er et samarbejde mellem en række afdelinger i kommunen. Plan og Vej og Park afdelingerne står for anlægsdelen, mens Biblioteket er tovholder på aktiviteter i parken.

 

Aktivitetsniveauet er øget for hvert år, og Biblioteksparken forventes også i 2019 at blive en stor succes, når der måles på, hvor meget byliv, der er skabt i parken. Det bekræfter, at indsatsen med at understøtte byliv og aktive mødesteder er lykkedes i Biblioteksparken.

 

Erfaringerne i Biblioteksparken med, hvordan man med succes kan aktivere ildsjæle og erhvervsdrivende til at skabe byliv, er videreført og brugt i forbindelse med processen omkring forskønnelsen af Jernbanegade. Se nærmere i dagsordenspunktet vedrørende forskønnelse af Jernbanegade.

 

I Biblioteksparken 2019 arbejdes der med en tematisering af ugerne, så forskellige interessenter kan komme i spil – både via internetsider – men også i høj grad via ambassadørgruppen og mund til mund metoden. Temaerne er valgt ud fra, at ambassadørgruppen har kontakt til aktører, som gerne vil i spil omkring de valgte temaer.

 

Erfaringen fra tidligere år siger, at udbredelse af informationer om program og aktiviteter er altoverskyggende afhængig af deling på sociale medier og bibliotekets hjemmeside. Det vil også blive sat i værk i år.

 

Hver lørdag i perioden 5. august til 15. september 2019 afholdes en temadag om et af de seks temaer: kreativitet/kunst, musik, litteratur, bevægelse/sund kost, natur/outdoor og bæredygtighed/upcycling. Det er naturligvis også muligt at lave arrangementer, som ligger uden for temadagene, ligesom det er muligt at lave events, som strækker sig over flere dage eller gentages dagligt/flere gange i løbet af parkens åbningstid. Programmet med aktiviteter suppleres løbende.

 

Der planlægges desuden et åbningsarrangement i starten af august 2019 og et afslutningsarrangement i midten af september 2019.

 

 

Fire år med Biblioteksparken og den forestående forskønnelse af Jernbanegade – to skridt på vej mod en udviklingsplan for området ved Banegårdspladsen

Jernbanegade er den centrale gade i bymidten, der leder fodgængere fra banegården og biblioteket i øst mod Låsbygade i vest. Derimellem ligger kulturinstitutionerne som perler på en snor, og forvaltningen kalder derfor forbindelsen for kulturaksen i daglig tale.

 

Den del af Jernbanegade, som står over for en forskønnelse, er til daglig en transitpassage, hvor rigtigt mange passerer på vejen til og fra banegården.

 

Biblioteket og Biblioteksparken ligger, hvor kulturaksen har sit udspring, og inviterer til længere ophold og aktiviteter. Biblioteket har gennem de sidste par år haft 500.000 årlige besøgende, og tallet er voksende. Dermed er Biblioteket en særdeles vigtig destination i bymidten.

 

De to byrum har helt forskellig karakter, og sammen med Banegårdspladsen, er der potentiale til, at de tilsammen kan blive et attraktivt knudepunkt i bymidten med masser af byliv.

 

Projektgruppen har søgt at koordinere planen for Biblioteksparken 2019 med den forestående renovering af Jernbanegade mellem Banegårdspladsen og Buen, hvor den nyligt vedtagne Bydesignguide omsættes i praksis. Gruppen har ligeledes haft for øje, at man på fællesmødet opfordrede til, at man igennem Biblioteksparken 2019 så på sammenhænge med en permanent løsning på udviklingen af Banegårdspladsen.

 

Erfaringerne med at skabe byliv i biblioteksparken er et særdeles stort aktiv, som vil kunne bruges og have afgørende betydning for en eventuel kommende udviklingsplan for området ved Banegårdspladsen. En sådan udviklingsplan er for nuværende ikke en del af budgettet.

 

Ved fællesmødet i november 2018 var der fokus på at synliggøre sammenhængen mellem Biblioteksparken/Banegårdspladsen og Jernbanegade.

 

For at italesætte sammenhænge imellem de to initiativer, arbejdes der i Biblioteksparken 2019 med følgende elementer:

-          Der vil blive informeret om og lagt op til drøftelser af forskønnelsen af Jernbanegade.

-          En del af parken vil få forskellige prøvebelægninger, som er identiske med Jernbanegades fremtidige forskellige belægningsmønstre.

-          Om muligt suppleres med byudstyr som bænke, skiltning og belysning, som er identisk med byudstyret i Jernbanegade.

-          I Trekantområdets festuge, vil KOMtaineren fokusere på, hvordan en udviklingsplan for området ved Banegårdspladsen (inklusive bl.a. Biblioteksparken) med afsæt i helhedsplanen for Kolding bymidte kan sikre, at området bliver til et attraktivt ankomststed til Kolding og skabe afsættet for den fremtidige permanente indretning af selve Banegårdsforpladsen. 

 

Sagsid.: 19/3259

Resumé

Orientering om status for udviklingsprojekt i Jernbanegade, Kolding, som er første projekt efter vedtagelse af bydesign-guiden.


Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Kulturudvalget (til orientering) og Plan-, Bolig- og Miljøudvalget (til orientering).


Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orientering om forskønnelse af Jernbanegade tages til efterretning.


Beslutning Kulturudvalget den 11-06-2019

Godkendt.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Hamlaoui Bahloul


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

Teknik- og Klimaudvalget, Plan-, Bolig- og Miljøudvalget og Kulturudvalget vedtog på et fællesmøde i november 2018 en ny bydesign-guide for Kolding Bymidte.

 

Der har været positiv opbakning og input til guiden fra Kolding Byforum, interessenter og øvrige borgere. Der har samtidig været et stort ønske om at kunne se guiden omsat til praksis.

 

Byrådet bevilligede 3 mio kr. af udviklingspuljemidler til renovering af Jernbanegade mellem Banegårdspladsen og Buen. Jernbanegade er forbindelseslinjen mellem Banegården og gågaderne i midtbyen og giver i dag ikke fornemmelsen af, at man nærmer sig handelskvarteret.

 

De brede fortove lægger op til både udeservering og gode opholdsmuligheder. Rammerne for forskønnelsen hentes i guidens forslag til ”Handelsområdet”, hvor emner som ”tilgængelighed for alle”, ”belægninger”, ”belysning”, ”det grønne”, ”ophold”, ”klimasikring” m.v. alle vil indgå i projektet.

 

Der er blevet opsat prøveinventar i form af belysning og skiltning i Jernbanegade. Det er efterfølgende blevet vurderet af Kolding Byforum, og kommentarerne bliver taget med i den endelige udformning.

 

 

Kolding Kommune samarbejder med Land+ Landskabsarkitekter og Schulze+Grassov Arkitekter om designproces og udformning.

 

Der er afholdt 3 workshops med deltagelse af ejere og lejere i Jernbanegade. Der har været mange gode input og interessen for at gøre Jernbanegade til et spændende byrum er meget stor.

 

Deltagerne har haft direkte indflydelse på det endelige forslag. Ud over anlægsprojektet udarbejdes en ”pixibog” til alle butikker og caféer i bymidten om, hvordan de kan blive mere synlige i gadebilledet under rammerne for bydesign-guiden.

 

 

I uge 21/2019 har projektgruppen været i Jernbanegade, hvor der med base i ”KOMtaineren” (dialogcontainer) har været dialog med borgerne om den kommende gaderenovering.

 

Interessen har været positiv og projektet er blevet hilst velkommen fra alle sider. De mest debatterede emner var opholdsmuligheder, det grønne og trafikmønstre. Der var generelt stor opbakning til forskønnelsesprojektet, som mange allerede havde hørt om.

 

”Biblioteksparken” opføres midlertidigt for fjerde gang i eftersommeren 2019. I den forbindelse vil ”KOMtaineren” være et fælles samlingspunkt for både aktiviteter i Biblioteksparken og det kommende anlægsprojekt for Jernbanegade. Der vil blive anvendt testelementer fra anlægsprojektet til midlertidigt brug i parken.

 

Proces indtil anlægsudførelse er følgende:

 

 • 21. februar 2019 - Opstart: Etablering af projektgruppe, detailbudget, aftale med rådgiver, prøveopsætning af skilte og belysning.
 • 11.-15. marts 2019 - Forundersøgelser, opmåling
 • 8.-11. april 2019 - Fodgængertællinger og trafikanalyse
 • 11. april 2019 - Workshop 1 (Idéfase) med ejere og lejere
 • 6. maj 2019 - Workshop 2 (Skitseforslag) med ejere og lejere
 • 22.-24. maj 2019 - Komtaineren i Jernbanegade. Dialog med borgerne.
 • 29. maj 2019 - Workshop 3 (Endelig dispositionsplan) med ejere og lejere
 • 11. juni 2019 - Orientering til Kulturudvalget
 • 12. juni 2019 - Orientering til Teknik- og Klimaudvalget
 • 17. juni 2019 - Orientering til Plan-, Bolig og Miljøudvalget
 • 5. juli 2019 - Hovedprojekt klar til udbud
 • 5. august 2019 - Komtaineren på Banegårdspladsen i 3 uger. Testfelter i samarbejde med Biblioteksparken.
 • 9. august 2019 - Licitation og kontrahering
 • 17. august 2019 - Anlægsstart
 • 12. december 2019 - Aflevering
Sagsid.: 19/7094

Resumé

For at sikre en eventuel fremtidig vejudvidelse, påtænker Kolding Kommune at tinglyse vejbyggelinjer langs Skovvangen på begge sider af vejen samt en mindre del af Vejlevej i den østlige vejside.

 

Vejbyggelinjerne pålægges alle ejendomme beliggende langs Skovvangen. Vejbyggelinjen langs Vejlevej berører en enkelt ejendom – ejendommen matr.nr. 45g, Kolding Markjorder 2. Afd. – der tillige har facade mod Skovvangen og dermed får pålagt to vejbyggelinjer.


Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at vejbyggelinjepålægget godkendes og tinglyses på ejendommene langs Skovvangen og langs Vejlevej for så vidt angår en enkelt ejendom.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

For at sikre en eventuel fremtidig vejudvidelse påtænker Kolding Kommune at tinglyse vejbyggelinjer langs Skovvangen på begge sider af vejen samt en mindre del af Vejlevej i den østlige vejside.

 

Vejbyggelinjerne pålægges alle ejendomme beliggende langs Skovvangen. Vejbyggelinjen langs Vejlevej berører en enkelt ejendom – ejendommen matr.nr. 45g, Kolding Markjorder 2. Afd. – der tillige har facade mod Skovvangen og dermed får pålagt to vejbyggelinjer.

 

Vejbyggelinjepålægget har hjemmel i § 40 i lov nr. 1520 af 27-12-2014 om offentlige veje (Vejloven). Bestemmelserne om pålæg af vejbyggelinjer findes i lovens kapitel 5, §§ 40-47.

 

Vejbyggelinjerne placeres som vist på kortbilag 1-5.

 

Vejbyggelinjepålæggets omfang

Vejbyggelinjen pålægges 10 meter fra bagkant fortov på den offentlige vej Skovvangen på alle ejendommene langs Skovvangen.

 

Dog indskrænkes vejbyggelinjen på en del af ejendommen matr.nr. 185ay, Kolding Markjorder 4. Afd., til 5 meter fra bagkant fortov på Skovvangen som følge af bebyggelse tættere på bagkant fortov end 10 meter. Desuden fraviges højde- og passagetillægget. By- og Udviklingsforvaltningen har konkret vurderet, at en vejbyggelinje på 5 meter fra bagkant fortov uden højde- og passagetillæg er tilstrækkelig til at undgå overtagelsespligt.

 

På ejendommen matr.nr. 45g, Kolding Markjorder 2. Afd., pålægges vejbyggelinjen op til 10 meter fra bagkant fortov på den offentlige vej Skovvangen. På samme ejendom pålægges også vejbyggelinje op til 8 meter fra bagkant fortov langs den offentlige vej Vejlevej. Det vil sige, at vejbyggelinjens faktiske udstrækning på ejendommen er varierende.

 

Dette skyldes, at vejbyggelinjerne langs Skovvangen maksimalt må have en indbyrdes afstand på 50 meter. Det samme gør sig gældende for vejbyggelinjen i den østlige vejside på Vejlevej, idet der i modsatte vejside på ejendommen matr.nr. 35f, Kolding Markjorder 2. Afd., allerede forefindes en tinglyst vejbyggelinje. Forholdene vedrørende 50 meter-reglen er illustreret på kortbilag 1.

 

Højde- og passagetillæg

Ved niveauforskel mellem vejen og den tilgrænsende ejendom skal indregnes et højde- og passagetillæg svarende til to gange højdeforskellen i forhold til vejmidten plus 1,5 meter til passage. Det vil sige, at vejbyggelinjepålægget kan have en videre udstrækning end 10 meter, hvis der på en given lokalitet er væsentlige terrænspring mellem vejmidten og koten på det private areal, hvor vejbyggelinjen fastlægges.

 

Højde- og passagetillægget er gældende for vejbyggelinjerne, hvad enten de er fastlagt 5 meter fra bagkant fortov på Skovvangen, op til 10 meter fra bagkant fortov på Skovvangen, 10 meter fra bagkant fortov på Skovvangen eller op til 8 meter fra bagkant fortov på Vejlevej.

 

Dog indskrænkes passagetillægget til 1 meter på ejendommen matr.nr. 59f, Kolding Markjorder 2. Afd., idet der forud for beslutning om vejbyggelinjepålæg langs Skovvangen – og som led i udarbejdelse af lokalplan for arealet (Plantorama) – er besluttet at fastlægge et passagetillæg på 1 meter. Se mere under afsnittet ’Høringssvar og forvaltningens besvarelse af høringssvar’.

 

Som nævnt under afsnittet ’Vejbyggelinjepålæggets omfang’ fraviges højde- og passagetillægget helt på ejendommen matr.nr. 185ay, Kolding Markjorder 4. Afd., for at undgå overtagelsespligt.

 

Retsvirkningerne af vejbyggelinjepålæg

Retsvirkningen af vejbyggelinjepålægget er, at der på arealer inden for vejbyggelinjen ikke må opføres ny bebyggelse eller andre anlæg af blivende art, jævnfør vejlovens § 40, stk. 2. Der må således ikke opføres bygninger og ej heller indrettes eksempelvis sportspladser, udstillingsarealer, tankanlæg, eller andre anlæg af blivende art.

 

Samtidig må der ikke ske genopførelse af nedbrændt eller nedrevet bebyggelse, ligesom der heller ikke må foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse.

 

Pålæg af vejbyggelinjer medfører imidlertid ikke ændringer i forhold til eksisterende anvendelser af arealet, der er lovligt etableret på det tidspunkt, hvor vejbyggelinjerne pålægges.

 

Begæring om overtagelse

Der ydes ikke erstatning for pålæg af vejbyggelinjer, idet der er tale om en erstatningsfri regulering.

 

Når der er truffet endelig afgørelse om vejbyggelinjepålægget, kan arealet dog begæres overtaget af vejmyndigheden mod erstatning, hvis vejbyggelinjepålægget hindrer en udnyttelse af det berørte areal på en måde, der er økonomisk rimelig og forsvarlig i forhold til ejendommens beliggenhed og øvrige beskaffenhed, og som svarer til den udnyttelse, der finder sted af andre tilgrænsende eller omliggende ejendomme.

 

Hvis en vejbyggelinje berører arealet i et ikke uvæsentligt omfang, kan arealet tillige begæres overtaget, når vejbyggelinjen hindrer afhændelse af arealet, og der foreligger særlige personlige grunde til at begære arealet overtaget.

 

Tidsfristen for begæring om overtagelse af en ejendom er 6 måneder fra den dato, hvor beslutningen om vejbyggelinjepålægget er meddelt ejeren.

 

Hvis kommunen afslår eventuelle ønsker om overtagelse, eller hvis der ikke kan opnås enighed om erstatningens størrelse, skal en taksationskommission afgøre, om arealet skal overtages eller ej og i sidste ende fastsætte erstatningen for arealet.

 

Høringssvar og forvaltningens besvarelse af høringssvar

Forvaltningen har modtaget 5 høringssvar.

 

1 - AKU

Indehaveren af AKU ApS, som ejer ejendommen matr.nr. 59f, Kolding Markjorder 2. Afd., for hvilken der i øjeblikket udarbejdes lokalplan (Plantorama), har indgivet bemærkning om, at der var tale om en fejl i partshøringsbrevet, som ønskedes rettet. Indehaveren oplyste, at der i forbindelse med det pågåede arbejde med lokalplanen er oplyst et passagetillæg på 1 meter. Af parthøringsbrevet fremgår, at passagetillægget fastsættes til 1,5 meter.

 

Ad. 1

Forvaltningen har besluttet at fastholde det oprindelige passagetillæg på 1 meter, da det var en forudsætning i det forudgående lokalplanarbejde for arealet.

 

2 - Kolding Gymnasium

Høringsparten har meddelt, at vejbyggelinjen berører en del af gymnasiets parkeringspladser samt en mindre bebyggelse (garage), der anvendes til opbevaring af skolens maskinpark. Særligt parkeringspladserne er uundværlige for skolen.

 

Ad. 2

Høringsparten er blevet oplyst om, at der ikke foreligger konkrete, aktuelle planer om en vejudvidelse på Skovvangen. Der er alene tale om en arealreservation.

 

Forvaltningen har samtidig meddelt, at såfremt det bliver nødvendigt at udvide Skovvangen, og der i den forbindelse udarbejdes et konkret projekt for vejudvidelsen, vil forvaltningen søge at indgå frivillige aftaler med berørte lodsejere. Det vil i sidste ende være op til taksationsmyndighederne at tage stilling til arealerstatningens størrelse samt eventuel erstatning for eksisterende anlæg, som skal fjernes/flyttes i forbindelse med en vejudvidelse.

 

Parkeringspladser, der måtte blive inddraget i forbindelse med en eventuel vejudvidelse, skal, så vidt det er muligt, retableres på egne arealer ved en omdisponering af arealerne.

 

3 - Kolding Kirkegårde

Kolding Kirkegårde har meddelt, at der foreligger konkrete planer for en kirkegårdsudvidelse på kirkegårdens arealer langs skellet mod Skovvangen. Arealet er omfattet af vejbyggelinjepålægget.

 

Det er afgørende for Kolding Kirkegårde, som grundejer, at Ndr. Kirkegård bevarer den eksisterende arbejds- og fordelingsvej langs skellet mod Skovvangen, som både funktionelt og æstetisk afgrænser kirkegårdsanlægget, og at Kolding Kirkegård økonomisk holdes skadesløs, hvis Kolding Kommune som led i fremtidigt vejprojekt flytter terrænspringet fra egen grund til fællesskel med Kolding Kirkegårde. I så fald bør en ny terrænmur økonomisk blive dækket af det kommunale vejprojekt.

 

Ad. 3

Forvaltningen har sammen med repræsentanter fra Kolding Kirkegårde deltaget i en fysisk gennemgang af strækningen, hvor ovennævnte synspunkter blev fremlagt.

 

Under gennemgangen har forvaltningen påpeget, at vejbyggelinjens, herunder højde- og passagetillæggets, eksakte udstrækning på kirkegårdsarealerne alene kan fastsættes af en landinspektør. Væsentlige terrænforskelle på strækningen skaber en kraftig formodning for, at den eksisterende arbejds- og fordelingsvej langs skellet mod Skovvangen bliver berørt af selve vejbyggelinjen, som på den konkrete strækning ønskes fastlagt til 10 meter fra bagkant fortov, jævnfør kortbilag 4.

 

Baggrunden for at pålægge en vejbyggelinje på 10 meter fra bagkant fortov udspringer af forvaltningens ønske om at sikre arealreservationer til en udvidelse af Skovvangen fra nuværende to spor til fire spor inklusive fortove og cykelstier, svingbaner, midterrabatter m.v.

 

Forvaltningen har under gennemgangen understreget, at der ikke foreligger konkrete planer om udvidelse af Skovvangen, og at forvaltningen derfor ikke på nuværende tidspunkt kan udtale sig om, hvor omfattende en eventuel vejudvidelse vil blive. Vejudvidelsen kan blive mindre omfattende end selve vejbyggelinjen.

 

Bliver udfaldet af en eventuel vejudvidelse derimod, at vejmyndigheden skal disponere over hele det vejbyggelinjepålagte areal inklusive højde- og passagetillægget, vil den eksisterende arbejds- og fordelingsvej utvivlsomt blive inddraget. Et anlæg som dette, der er lovligt etableret inden vejbyggelinjepålægget, skal erstattes af vejmyndigheden med en tilsvarende funktion, som anlægget har i dag.

 

For at undgå inddragelse af eksisterende lovlige anlæg, kan vejmyndigheden efter en konkret vurdering give tilladelse til at fravige højde- og passagetillægget på en given strækning og undlade at anvende arealet til etablering af skråningsanlæg. Som betingelse for en eventuel tilladelse skal pågældende grundejere etablere nødvendige foranstaltninger på egne arealer (støttemur eller spuns), der sikrer arealerne mod udskridning mod vejen.

 

Det er forvaltningens vurdering, at forvaltningen ikke kan tilbyde andet og mere end en passende arealerstatning samt eventuel erstatning på lovligt etablerede anlæg. Som følge af væsentlige terrænforskelle på strækningen, kan det blive aktuelt at inddrage areal omfattet af højde- og passagetillægget. Forvaltningen anser sig ikke forpligtet til påtage sig forpligtelsen til at etablere støttemur under et eventuelt projekt for udvidelse af Skovvangen.

 

4 - Sygehus Lillebælt (på vegne af Region Syddanmark)

Sygehus Lillebælt har status af akutsygehus og modtager dagligt ca. 50 ambulancer. Sygehuset har meddelt, at det derfor ikke ønsker en forringelse af Ambulancevej. Sygehuset sigter hermed til, at Ambulancevej vil blive afkortet, hvis der sker en udvidelse i den østlige vejside på Skovvangen. Sygehus Lillebælt henstiller til, at Kolding Kommune tager hensyn til vigtigheden af ordnede forhold, idet pladsen er trang i forhold til svingbanerne på Ambulancevej.

 

Sygehus Lillebælt har endvidere meddelt, at flere af sygehusets parkeringspladser er placeret inden for vejbyggelinjen. Sygehuset anser det ikke for muligt at afgive parkeringspladser i forbindelse med en eventuel vejudvidelse på Skovvangen, da sygehuset ikke ønsker en forringelse af parkeringsforholdene og samtidig gerne vil bevare udformningen af parkeringspladserne (cirkelformede) af hensyn til helhedsindtrykket.

 

Ad. 4

Forvaltningen har meddelt, at Ambulancevej som udgangspunkt skal kunne anvendes, som den bliver det i dag, hvis vejen afkortes som følge af en vejudvidelse på Skovvangen. Det vil sige, at vejen skal kunne håndtere samme trafikmængde som i dag. Det bliver et konkret projekt for udvidelse af Skovvangen, der får betydning for, om der skal foretages tekniske ændringer på Ambulancevej.

 

Bliver det nødvendigt at udvide Skovvangen, vil Kolding Kommune søge at indgå frivillige aftaler med berørte lodsejere, både i forhold til selve arealerhvervelsen, men også i forhold til flytning af eksisterende anlæg, der er lovligt etableret inden vejbyggelinjepålægget. Parkeringspladserne ved Ambulancevej er et eksempel herpå.

 

Parkeringspladser, der måtte blive inddraget i forbindelse med en eventuel vejudvidelse, skal, så vidt det er muligt, retableres på egne arealer ved en omdisponering af arealerne.

 

Hvis det ikke lykkes at indgå frivillige aftaler om arealerhvervelse henholdsvis flytning af anlæg, vil det være op til taksationsmyndighederne at tage stilling til arealerstatningens størrelse samt eventuel erstatning for eksisterende anlæg.

 

5 – AAB (Arbejdernes Andelsboligforening)

Høringsparten har udtrykt bekymring for, om det med vejbyggelinjepålægget vil være muligt at efterleve krav om etablering af støjvold langs Skovvangen på ejendommene matr.nr. 56b og 57a, Kolding Markjorder 2. Afd., i overensstemmelse med lokalplan 0122-16 Ved Bertram Knudsens Vej – et boligområde. Derudover går bekymringen på, hvem udgiften til flytning af støjvolden tilfalder, såfremt en udvidelse af Skovvangen bliver aktuel.

 

Ad. 5

Forvaltningen har meddelt AAB, at Kolding Kommune – for så vidt angår etablering af støjvold i henhold til den gældende lokalplan – betragter støjvolden som et lovligt forhold på tidspunktet for vejbyggelinjepålægget trods den endnu manglende etablering. Lokalplanen er vedtaget i 2017, og der foreligger en endelig godkendelse af det planlagte byggeri som helhed. Etablering af støjvolden vil ikke være i strid med vejbyggelinjepålægget.

 

Forvaltningen har endvidere meddelt, at kommunen så vidt muligt vil søge at indgå frivillige aftaler med berørte lodsejere, både i forhold til selve arealerhvervelsen, men også i forhold til eventuel fjernelse/flytning af eksisterende anlæg, som eksempelvis den endnu ikke etablerede støjvold. Lykkes det ikke kommunen at indgå frivillige aftaler, vil det være op til taksationsmyndighederne at tage stilling til arealerstatningens størrelse samt eventuel erstatning for anlæg. Givet de ovennævnte forhold har forvaltningen ikke udtalt sig om, hvem pligten til at flytte støjvold påhviler, hvis en vejudvidelse bliver aktuel.

Sagsid.: 18/28589

Resumé

Der gives en halvårsstatus på planlægning og byggemodning af nye kommunale boligudstykninger.


Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Plan-, Bolig- og Miljøudvalget (til orientering), og Økonomiudvalget.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.


Sagsfremstilling

I januar 2019 igangsatte byrådet, på baggrund af prioriteringssagen, planer og boligudstykninger for ca. 58 mio. kr. Prioriteringen skete på fællesmødet mellem Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Teknik- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget den 20. november 2018.

 

Siden har By- og Udviklingsforvaltningen arbejdet intenst med lokalplaner og byggemodninger i forhold til den vedtagne prioritering. I forbindelse med arbejdet med såvel lokalplaner for arealerne og byggemodningerne, er der løbende sket tilpasninger i forhold til de konkrete løsninger og lokalplaner. Dette har påvirket tidsplanerne for nogle af de ønskede boligudstykninger. Status for hver enkelt udstykning ses nedenfor.

 

Storparceller

Alle storparceller udbydes efter den vedtagne prioritering.

 

I første halvår 2019 er der udbudt 2 storparceller ved Dollerup Sø i Lunderskov. En storparcel i Vester Nebel forventes udbudt i juni 2019. Øvrige storparceller i henholdsvis Eltang, Vester Nebel, Sdr. Bjert, Vamdrup og Hejls udbydes til salg i efteråret 2019.

 

Dertil kan nævnes, at ’Kolding Å’ forventes udbudt i sensommeren 2019.

 

Allervej, Christiansfeld:

Lokalplanen for Allervej i Christiansfeld blev godkendt i november 2018. Projektering af byggemodningen fulgte umiddelbart efter og selve byggemodningen er igangsat i foråret 2019. Grundene forventes sat til salg i efteråret 2019.

 

Westerbygård, Sdr. Bjert:

Lokalplan og projektering blev i første omgang udarbejdet sideløbende. I høringsperioden indkom der imidlertid høringssvar, der betød en omdisponering af området og ændring af lokalplan og skitseprojekt. Endelig lokalplan for Westerbygård blev godkendt i december 2018.

 

Projekteringen er færdiggjort primo 2019 og selve byggemodningen blev igangsat i foråret 2019. Grundene forventes sat til salg august/september 2019.

 

Ødis:

Lokalplanen blev sendt i høring i november 2017. Den blev påklaget af stiftet og revideret lokalplan blev godkendt november 2018. De 12 parcelhusgrunde byggemodnes p.t. og forventes klar til salg i september 2019.

 

Stepping:

Eksisterende vejadgang kan ikke udnyttes grundet uenighed om vejadgang. Forvaltningen er ved at undersøge alternativer. Lokalplan ikke igangsat – bliver igangsat efteråret 2019.

 

Hvidkærgårdsvej, Vamdrup:

Der er udarbejdet skitse til en udstykningsplan, som skal rettes til afhængig af konklusionen omkring regnvand. Der er fortsat fastholdt afstand til åen for at sikre et rekreativt område, og at flest mulige får adgang til området. Lokalplan forventes godkendt ved udgangen af 2019. Projektering og byggemodning forventes i 2020, og salg kan opstartes 4. kvartal 2020. Der pågår forhandlinger om køb af jorden, og tidsplanen er under forudsætning af at der opnås enighed om dette.

 

Vonsild:

Der arbejdes med overordnet disponering af området og opdeling i delområder, som vil kunne indrettes i samarbejde med de enkelte lodsejere. Der er tale om en kombination af kommunale og private udstykninger. Tidsplanen afhænger af, at de 3 lodsejere bliver enige om vejforhold. Endelig vedtagelse af lokalplan forventes tidligst at kunne ske i starten af 2020.

 

Skanderup:

Forslag til udstykning er udarbejdet, og synopsis forelægges Plan-, Bolig- og Miljøudvalget i juni 2019. Der er igangsat en dialog med stiftet, da der er interesser i forhold til indblik til kirken. Endelig vedtagelse af lokalplan ultimo 2019. Projektering og byggemodning forventes at starte umiddelbart efter godkendt lokalplan og vil vare ca. ½ år.

 

Sdr. Stenderup:

Forslag til udstykning er udarbejdet, og synopsis forelægges Plan-, Bolig- og Miljøudvalget i august 2019. Endelig vedtagelse af lokalplan ultimo 2019. Projektering og byggemodning forventes at starte umiddelbart efter godkendt lokalplan og vil vare ca. ½ år.

 

Vester Nebel:

Der er udarbejdet overordnet disponeringsplan, som er godkendt af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget i november 2018 med efterfølgende prioritering, som Plan-, Bolig- og Miljøudvalget blev orienteret om i marts 2019. Der er igangsat udarbejdelse af samlet argumentation i henhold til byvækstreglerne i planloven. Den forventede tidsplan er, at 2019 vil gå med denne afklaring og udarbejdelse af forslag til lokalplan. Forslag kan offentliggøres primo 2020.

 

Viuf:

Lokalplan ikke igangsat – bliver igangsat efteråret 2019.

 

Øvrige:

Harte, Taps, Bønstrup sø og Eltang bliver igangsat i 2020 eller 2021 afhængig af ønsket prioritering.

Ved Dollerup i Lunderskov, Vestervang i Viuf og Hvidkærgårdsparken i Vamdrup er der flere etaper, som kan prioriteres i de kommende år.

 

Kløvkær, Kolding:

Status juni 2019: Der pågår dialog med lodsejer i forhold til eventuel fjernelse af forurening. Vej og Park bistår med rådgivning i sagen.

 

Sagsid.: 19/12317

Resumé

Udkast til revision af den kommunal affaldsplan blev godkendt af Teknik- og Klimaudvalget den 6. februar 2019. Affaldsplanen har herefter været i offentlig høring i 8 uger frem til den 7. april 2019.

 

I høringsperioden har der været afholdt en række dialogmøder med borgere. Borgernes input er opsamlet i et idekatalog. Nu er Affaldsplanen blevet sammenskrevet og foreligger til politisk stillingtagen.


Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Affaldsplan 2019-2024 godkendes, idet igangsætningen af de enkelte aktiviteter sker efter forudgående politisk godkendelse, og

 

at de enkelte aktiviteter finansieres inden for de nuværende økonomiske rammer for forsyningspolitik, herunder anvendelse af det opsparede driftsoverskud fra 2017 og 2018.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.


Sagsfremstilling

Udkast til Affaldsplanen blev forelagt Teknik- og Klimaudvalget på møde den 6. februar 2019. Planen har været i offentlig høring i 8 uger frem til den 7. april 2019.

 

I høringsperioden blev der afholdt en række dialogmøder med borgere og andre interessenter både på genbrugspladserne, i det offentlige rum og til et afsluttende opsamlingsmøde på Kolding Hus. Input herfra er opsamlet i et idekatalog, som vil blive inddraget ved igangsætning af affaldsplanens aktiviteter.

 

Affaldsplanens handlingsplan indeholder 3 overordnede temaer med 9 konkrete aktiviteter. Det er aktiviteter, der først og fremmest tager udgangspunkt i Kolding Kommunes vision om ”Sammen designer vi livet” og ”Borgerens centrum”. Samtidig understøtter aktiviteterne de politiske fokusområder for affald og genbrug med en særskilt CØ strategi for affald-og genbrugsområdet og høj inddragelse af borgere i de løsninger, der udvikles.

 

De 3 temaer og 9 aktiviteter:

 

Affaldsforebyggelse og bæredygtigt forbrug

    1. Teknik- og Klimaudvalgets cirkulære økonomi-strategi; Zero Waste  

    2. Mere direkte genbrug; herunder etablering af genbrugsbutik

 

Borgerens centrum - samskabelse af løsninger

    3. Netværk af affaldsambassadører

    4. Affaldsekspert inden 7. klasse

 

Mere og bedre genanvendelse

    5. Udvikle storskraldsordningen

    6. Udvikle særlige løsninger i midtbyen

    7. Udvikle iglostationer i centerbyerne

    8. Farligt affald 24/7

    9. Styrket indsats for bygge- og anlægsaffald

 

Økonomi

De oplyste driftsudgifter og investeringsbeløb i handlingsplanen er skønnede omkostninger.

 

Forud for igangsætningen af de 9 aktiviteter, vil der ske en konkret politisk behandling og stillingtagen, herunder et mere detaljeret investeringsbudget og afledte driftsudgifter. By- og Udviklingsforvaltningen vurderer, at affaldsplanen ikke påvirker taksterne, og at de 9 aktiviteter kan afholdes inden for de eksisterende takster fra den nuværende Affaldsplan 2014-2024.

 

Baggrund

Ifølge Affaldsbekendtgørelsens § 13 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en affaldsplan hvert 12. år. Planen skal revideres hvert 6. år. Den affaldsplan, der foreligger her, er en revision af den affaldsplan, der blev vedtaget i 2014, og den bygger videre på en række af de tiltag, der blev vedtaget i de mellemliggende år.

 

En kommunal affaldsplan må ikke stride mod de nationale målsætninger. Den gældende nationale ressourcestrategi (med mål om 50 % genanvendelse i 2022) rækker imidlertid kun til 2022, og der kommer først en ny national plan tidligst i foråret 2020.

 

Denne kommunale affaldsplan sigter på at nå de mål, der er udmeldt fra EU om at genanvende 55 % af husholdningernes affald i 2025. Handlingsplanen beskriver, hvordan dette mål vil blive opfyldt. Evalueringsdelen beskriver, hvordan målet om 50 % genanvendelse også bliver nået inden 2022.

Sagsid.: 18/33666

Resumé

Forvaltningen fremlægger hermed forslag til Teknik- og Klimaudvalgets strategi for cirkulær økonomi på affald og genbrugsområdet.

 

Strategien skal sikre, at initiativer inden for den cirkulære dagsorden på affald- og genbrugsområdet igangsættes for at understøtte og bakke op om Kolding Kommunes omstilling til cirkulær økonomi kommune.


Sagen behandles i

Teknik og Klimaudvalget, Plan-, Bolig- og Miljøudvalget (til orientering).


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at strategi for cirkulær økonomi på affald- og genbrugsområdet godkendes.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Godkendt med den tilføjelse, at der ønskes en midtvejsevaluering med mulighed for justering af målene.


Sagsfremstilling

Teknik- og Klimaudvalget ønsker med godkendelsen af Zero Waste Kolding 2019-2022, en strategi for cirkulær økonomi (CØ) på affald- og genbrugsområdet at bakke op om og understøtte kommunens vision Sammen designer vi livet, herunder borgerens centrum og omstillingen til cirkulær økonomi kommune.

 

Strategien understøtter ligeledes Teknik- og Klimaudvalgets fokusområde om at være ”CØ-frontløber” inden for affald og genbrug, og i den helt store sammenhæng, spiller strategien ind i FNs Verdensmål nr. 11 og 12 (henholdsvis ’Bæredygtige byer og lokalsamfund’ og ’Ansvarligt forbrug og produktion’).

 

Strategien bygger på missionen om generel affaldsforebyggelse og det at minimere mængder til deponi og affaldsforbrænding, at prioritere genbrug (herunder direkte genbrug, reparation, istandsættelse mv.) og god genanvendelse, så ressourceværdierne holdes på et højt niveau. Derudover er det en yderligere forudsætning, at det økonomiske parameter i den cirkulære økonomi, tænkes ind i strategiens initiativer, således at forretningsmodellerne omkring initiativerne er ”bæredygtige”.

 

Opgaver og målsætninger er delt op i fem overordnede spor med tilhørende underspor og målsætninger:

 

Spor 1: EU og EU-projekter

 • Udvikle retningslinjer til at foretage mere cirkulære indkøb på renovationsområdet.
 • Udveksling af innovative løsninger på affaldsområdet mellem deltagerlandene og efterfølgende udvikling af nyskabende pilotforsøg.
 • Opsøge nye, relevante støttemuligheder i forlængelse af tidligere ansøgninger/projekter, der understøtter strategien og Affaldsplanen (op til 2 projektansøgninger).

 

Spor 2: Kolding Kommune som cirkulær virksomhed (i forhold til affald- og genbrugsområdet)

 • Renovation understøtter, at alle kommunens institutioner og arbejdspladser sorterer affald efter minimumskriterier før 1. januar 2022.
 • Udvikling af fremtidssikrede renovationsløsninger, der understøtter Zero Waste-udviklingen i alle kommende byudviklingsprojekter.

 

Spor 3: Renovationsafdelingen som cirkulær virksomhed

 • Udvikle adfærdsregulerende gebyrstruktur
 • Opbygge centralt datasystem til indsamling, systematisering og udnyttelse af udvalgte data til at understøtte potentialer og synliggøre udfordringer inden for cirkulær økonomi.
 • Sikre en højere samlet genanvendelsesprocent og bedre økonomi på den samlede plastfraktion.
 • Udvikling af løsning(er) for forøget indsamling af pap fra husholdninger.
 • Udvikling af løsning(er) for forøget indsamling af tekstiler.
 • Udvikle løsning til mere udsortering af genanvendelige ressourcer fra det brændbare affald.
 • Frasortere delfraktioner fra deponi til direkte genbrug.
 • Erfaringer fra EU-projekt indarbejdes i nuværende indkøbsprocedure.
 • Udvikle en model, der sikrer, at indkøb, udskiftning og vedligehold af maskiner, materiel og værktøj, lever op til den cirkulære økonomi.
 • Implementering af minimum ét grønt energialternativ (f.eks. i biler, maskiner, værktøj m.m.) i driften, der bidrager til reducering af afdelingens samlede CO2-udledning.

 

Spor 4: Direkte genbrug og Zero Waste-tilgangen

 • Minimum 500 tons ressourcer til genbrug, enten som direkte genbrug via butiksfunktion eller via forberedelse til genbrug, pr. år, før 2022.
 • ”Hallen” som unik CØ-platform for interne og eksterne aktiviteter.
 • RE:DIRECT ressourcepasset gøres til permanent ordning fra 1. august 2019 og opnår minimum 150 pasholdere inden 2023.
 • Renovation markerer kommunens og borgernes arbejde med affaldsminimering ved afholdelse af en årlig ’Zero Waste Festival’ med CØ- og affaldsrelaterede aktiviteter og events.

 

Spor 5: CØ-samarbejde i By- og Udviklingsforvaltningen

 • Minimum to tværgående CØ-projekter pr. år fra 2019-2022 i By- og Udviklingsforvaltningen.

 

Strategien indeholder et kommissorie og et notatark.

 

Kommissoriet giver et overblik over baggrund, formål, succeskriterier, projektorganisation, spor og målsætninger, samt budget og EU støttemidler.

 

Notatet uddyber de enkelte punkter under hvert af de fem overordnede arbejdsspor i kommissoriet. Sidst i notatet findes også en forklaring på sammenhængen mellem Affaldsplan 2019-2024 og denne strategi for CØ på affaldsområdet.

 

Økonomi

Der er afsat i alt 1 mio. kr. inkl. lønudgifter pr. år i den nye Affaldsplan 2019-2024 til cirkulær økonomi. Dette er en del af den eksisterende takst. Dertil kommer cirka 1 mio. kr. pr. år i EU-midler. I alt giver det et budget på cirka 2 mio. kr. pr. år (juli 2019-juli 2022) til gennemførsel af de fem arbejdsspor.

 

Udbetaling af EU-midlerne sker forskudt i forhold til opgaveudførelsen. Denne forskydning vil påvirke driftsresultatet for Renovation under Forsyningspolitik i de enkelte projektår 2019-2022.

 

Der afsættes 1,6 årsværk, som er indeholdt i den nuværende affaldsplan, til selve strategiens gennemførsel.

Sagsid.: 16/7945

Resumé

Med en vedtaget lokalplan og kommunalplantillæg i april 2019, er der nu udarbejdet et skitseprojekt for ombygningen af genbrugspladsen i Lunderskov.

 

Der lægges op til en daglig åbningstid fra 7-19, som et kompromisforslag på baggrund af en dialog med naboer og Lunderskov Lokalråd. Der er udarbejdet en støjberegning, der tager udgangspunkt i en mulig daglig åbningstid fra kl. 7-19.


Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at projektet med ombygning af genbrugspladsen i Lunderskov sættes i gang som beskrevet i det vedhæftede skitseforslag og med den angivne overordnede økonomiske ramme og tidsplan.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

Baggrund

I Affaldsplanen 2014-2024 blev det besluttet at fastholde 5 genbrugspladser i kommunen, og at opføre en ny i stedet for den eksisterende på Bronzevej.

 

For at yde den samme service vedrørende udvidede åbningstider på alle genbrugspladser, blev der i Lunderskov søgt om en ny miljøgodkendelse, der skulle give mulighed for det.

 

Det viste sig imidlertid, at der ikke var udarbejdet det fornødne plangrundlag for at søge om en ny miljøgodkendelse, og dette planarbejde blev derfor sat i gang.

 

Støjberegninger fra området gav anledning til at foreslå, at aktiviteterne på genbrugspladsen blev flyttet til den sydlige del af matriklen.

 

Det havde en række fordele;

-         Bedre adgangsforhold

-         Større areal til selve genbrugspladsen

-         Mere åbningstid

-         Bedre mulighed for aflevering af farligt affald

 

Plangrundlag vedtaget

Byrådet godkendte den 30. april 2019 Lokalplan 1113-1 Ved Slugten – et erhvervsområde, med tilhørende kommunalplantillæg 17.

 

Dette plangrundlag var forudsætningen for at komme videre med ombygningen af genbrugspladsen og ny ansøgning om miljøgodkendelse.

 

Skitseprojekt med økonomisk overslag

Ansøgning om miljøgodkendelse er indsendt, og der foreligger her udarbejdet skitseforslag med et økonomisk overslag for ombygningen af genbrugspladsen i Lunderskov.

 

Der er endvidere udarbejdet en ny støjberegning med baggrund i den tilrettede indretning af pladsen. Støjberegningen danner grundlag for ansøgning om miljøgodkendelse og er udarbejdet med udgangspunkt i en daglig åbningstid med automatisk adgang (Genbrug 24/7)  til genbrugspladsen fra kl. 7-19.

 

Den foreslåede åbningstid er fremkommet som et kompromisforslag på baggrund af en længere dialogproces med naboer og Lokalrådet i Lunderskov. De nærmeste naboer har dog ønsket en kortere åbningstid. Referat fra seneste møde med nærmeste naboer og Lokalrådet er vedlagt som bilag.

 

Der er i projektet indregnet separering af regn- og spildevand, da der planlægges og projekteres med dette i efteråret 2019 i området omkring genbrugspladsen.

 

Det økonomiske overslag for ombygningen estimeres til samlet 3,8 mio. kr. Ombygningen i Lunderskov finansieres af den overordnede økonomiske ramme bevilget til Affaldsplanen 2014-2024, hvor der er afsat 3,9 mio. kr.

 

Med den angivne tidsplan i skitseprojektet (side 13) forventes det, at genbrugspladsen kan tages i brug i marts 2020.

Sagsid.: 19/12317

Resumé

Som en del af Teknik- og Klimaudvalgets cirkulær økonomi-strategi for affald- og genbrugsområdet, er det et delmål, at mængden af direkte genbrug stiger til minimum 500 tons før 2022.

 

For at nå dette mål foreslås det, at Kolding Kommune på forsøgsbasis etablerer en genbrugsbutik med direkte salg af genbrug, hvor der lægges op til, at genbrugsbutikken på sigt kan overgå til en privat aktør.

 

Etablering af butiksfunktion er også et forslag til en konkret aktivitet i den ny Affaldsplan 2019-2024.

 

Formålet med at etablere et forsøg med en genbrugsbutik er at få større mængder ind i værdikæden igen og genbrugt direkte. En butik, der bringer værdier tilbage i værdikæden, vil være et tydeligt cirkulært signal.


Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at der etableres en kommunalt drevet genbrugsbutik som et 3-årigt forsøgsprojekt i samarbejde med Loppeforeningerne, og som led i kommunens cirkulær økonomi-strategi,

 

at et areal i hallen, Bronzevej 3, indrettes med en basis butiksindretning med investering i kassefunktion mv. og at der ansættes 2 årsværk med butikserfaring i projektansættelser,

 

at forsøget evalueres årligt i forsøgsperioden og endeligt ultimo 2022,

 

at der parallelt med forsøgsprojektet afsøges interesserede private aktører.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Teknik- og Klimaudvalget besluttede, at By- og Udviklingsforvaltningen pålægges at afsøge alternative muligheder til at indfri potentialet for mere direkte genbrug end via en kommunalt drevet genbrugsbutik og fremlægge disse på et kommende udvalgsmøde.

 


Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Såvel den nye affaldsplan, som Teknik- og Klimaudvalgets strategi for cirkulær økonomi; ”Zero Waste”, er til politisk stillingtagen på møder i juni 2019.

 

Et af de konkrete tiltag, der er indeholdt i såvel affaldsplan, som i CØ strategien, er etablering af en genbrugsbutik på den nye genbrugsplads på Bronzevej.  

 

Målet er, at mængden til direkte genbrug skal udgøre minimum 500 tons inden 2022. Direkte genbrug ligger næsthøjest i Affaldshierakiet, kun overgået af affaldsforebyggelse.

 

Der har været stor borgeropbakning til ideen gennem hele høringsperioden, og mere direkte genbrug forlænger varernes levetid, afføder mindre affald og medvirker til reduktion af forbruget af råstoffer og energi til produktion af nye varer.

 

Forslaget er udarbejdet igennem dialog og samarbejde med Loppeforeningen. Der har i processen også indgået ideer til, hvordan Loppeforeningen kunne bidrage til driften af en kommunal genbrugsbutik mod at optjene økonomisk tilskud til deres sociale arbejde. Der er ikke udarbejdet en konkret model herfor, idet Loppeforeningen mangler ressourcer på nuværende tidspunkt. Loppeforeningen har givet positivt tilsagn om et samarbejde med kommunen om den nye genbrugsbutik.

 

Sideløbende med igangsætningen vil der blive arbejdet videre med at finde en interesseret privat aktør.

 

Mange kommuner i Danmark har etableret kommunale genbrugsbutikker, og får på den måde omdannet væsentlige mængder af ressourcer til direkte genbrug, der ellers ville have være blevet affald til genanvendelse.

 

Eksempler:

 

Aabenraa/Arwos

Silkeborg

Hjørring/AVV

Antal butikker

2

1

1

Årlig omsætning

4 mio. kr.

2,5 mio. kr.

6,5 mio. kr.

Antal ansatte

8 fuldtids

2 fuldtids + 3 nedsat tid

7 fuldtids +

5 flex

Antal ekspeditioner/år

62.600

29.605

73.000

Omsat mængder i tons

1.000

527

900-1.000

 

Arbejdsmarkedspolitik

Butikken kan anvendes som et arbejdsmarkedspolitisk redskab. Der kan ansættes praktikanter, flexjobbere og andre sociale ansættelser. Borgere på kontanthjælp i RE:USE kan udsluses i prøvejob i butiksfunktion for at hjælpe dem tættere på ordinære jobs. En del af forsøget er at afsøge, hvilke mulige samarbejder eller socialøkonomiske tiltag, der kan anvendes i at drive/drifte butikken.

 

Butik som formidlingsplatform

En butik med afsætning af brugte ting sender tydelige signaler til borgerne om genbrug og cirkulær økonomi. Signalværdien kan også bruges i forhold til skoletjenesten RE:LAB, så børn ser, at man f.eks. også kan købe brugt i stedet for nyt legetøj.

 

Vurdering af mængder

Hovedleverancer til en genbrugsbutik vil erfaringsmæssigt være indsamlede effekter fra Storskrald, direkte bidrag fra borgerne, overskud fra Loppemarkeder og returvarer fra de sociale organisationers butikker og loppemarkeder.

 

Loppeforeningens medlemmer tømmer fortsat loppecontainerne på 4 genbrugspladser. De effekter, de ikke mener at kunne sælge, eller det de får tilovers, kan eventuelt indgå i butikken. Hvor Loppeforeningernes butikker ofte er mest interesserede i specielle ting, skal flest mulige mængder omsættes i denne butik i en lavere prisklasse. Loppeforeningen er f.eks. ikke interesseret i møbler, som på genbrugspladserne indsamles som ”Stort brændbart til sortering”. Der indsamles mere end 1.000 tons årligt heraf til genanvendelse. Hvis der kunne sorteres bare nogle få hundrede tons fra til direkte genbrug, vil det være en markant cirkulær økonomisk gevinst. Samtidig kan både RE:USE og de forskellige Repair-aktiviteter tænkes ind, så der eventuelt kan sælges reparerede, istandsatte eller nydesignede effekter.

 

I storskraldsordningen og fra genbrugspladserne blev der indsamlet 152 tons genbrugsting i 2018, hvoraf RE:USE uddelte 36,5 tons til sociale formål.

 

Både Loppeforeningerne og andre sociale foreninger returnerer de varer, de ikke selv kan sælge. Denne mængde udgjorde i 2018 alene 200 tons, som i dag bliver til affald.

 

I Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV) har de mange års erfaring med at drive genbrugsbutik. Hvis man omregner omsætningstal fra AVV forholdsmæssigt efter Koldings indbyggertal, vurderes det, at der kan sælges ca. 700 tons som direkte genbrug om året.

 

Forvaltningen foreslår, at der som et 3 årigt forsøg etableres en genbrugsbutik i Hallen ved den ny genbrugsplads på Bronzevej 3 i samarbejde med Loppeforeningerne. Placering her vil understøtte de andre planlagte Repair aktiviteter i Hallen og muligvis give nye opgaver til RE:USE i form af reparation og istandsættelse. Det vil være oplagt at skabe småjobs til eksempelvis nogle af de borgere, som har været igennem et praktikforløb hos RE:USE

 

Undervejs udarbejdes en årlig evaluering og økonomisk opgørelse, så forsøget kan følges løbende. Ultimo 2022 foretages en endelig evaluering, inden der træffes beslutning om den videre drift.

 

Genbrugsbutik i samarbejde med det nuværende marked

En genbrugsbutik med placering i Kolding N vil ikke pt. være en direkte konkurrent i dette område. Det nærmeste tiltag er Kirppu, Albuen 19D, Kolding, som er en butik med private sælgere under samme tag.

 

Der er registreret 14 genbrugsbutikker i Kolding Kommune, heraf er de 9 medlem af Loppeforeningen.

 

De 14 butikker fordeler sig således i kommunen:

Christiansfeld

Lunderskov

Vamdrup

1

1

2

 

Kolding Midt

Kolding Nord

Kolding Syd

Kolding Vest

Kolding Øst

6

0

3

0

1

 

Til sammenligning er der 20 butikker i henholdsvis Viborg og Silkeborg kommuner, som minder om Kolding Kommune vedrørende indbyggertal.

 

Erfaringen fra andre kommuner viser, at laver man f.eks. en folder med information om alle kommunens genbrugsbutikker, åbningstider, adresser og varesortiment, giver det et øget boost til alle butikker. Her er et eksempel fra AVV: https://www.avv.dk/media/1489/genbrugsbutikker2017.pdf

 

Økonomi

I Affaldsplanen 2019-2024 er der som udgangspunkt ikke afsat midler til driftsudgifter og investeringer til etablering af en genbrugsbutik. Det forventes, at driften af genbrugsbutikken som minimum vil blive omkostningsneutral inden for forsøgsperioden, og at investeringerne i forsøgsperioden dækkes af indtægterne. Desuden medregnes en besparelse i forhold til en udgift på gennemsnitlig 200 kr./tons (ca. 100.000 kr. i 2021) til eksterne affaldsmodtagere for de affaldstyper, det koster noget at afhænde.

 

Der etableres et areal i Hallen, som indrettes med en basis butiksindretning for nuværende.

 

Overslag på økonomi de første drifts år:

 

4. kvartal 2019

2020

2021

Investeringer

-100.000 kr.

0 kr.

0 kr.

Driftsudgifter

-250.000 kr.

-1.000.000 kr.

-1.200.000 kr.

Bidrag til drift af hal

-25.000 kr.

- 100.000 kr.

-100.000 kr.

Indtægt – salg i butik

150.000 kr.

900.000 kr.

1.500.000 kr.

Besparelse/mindreudgift

20.000 kr.

70.000 kr.

100.000 kr.

I alt

-205.000 kr.

-130.000 kr.

300.000 kr.

 

 

 

 

Forventet salg i ton

100

350

500

 

Det vurderes, at en genbrugsbutik i løbet af forsøgsperioden vil kunne hvile i sig selv, og at et eventuelt overskud fra genbrugsbutikken vil dække nye investeringer, eventuelle ansættelser samt opstartsomkostninger til butiksindretning m.m.

 

Fremtidsscenarier – kommunen afstår driften efter indkøring

Mulighed 1 – Der kan udvikles et tættere samarbejde med Loppeforeningen om drift af butikken, måske en overtagelse på sigt, hvis ressourcerne er til stede.

 

Det kunne også være et samarbejde med/overtagelsen af andre private aktører, socialøkonomiske virksomheder mv.

 

Mulighed 2 - Når butikken er i god drift, og har et fornuftigt overskud, sendes butiksdriften i udbud.

Sagsid.: 19/14251

Resumé

Sluseordning til aflevering af farligt affald har kørt som forsøg på Vamdrup Genbrugsplads siden august 2018.

 

Afleveringen registreres via telefonnummer, og det farlige affald ruller automatisk væk på et transportbånd, og en ny tom problemaffaldskasse er tilgængelig til næste aflevering.

 

Forsøget er nu evalueret, og det foreslås implementeret på de øvrige genbrugspladser som en aktivitet i Affaldsplan 2019-2024.


Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at evalueringen tages til efterretning,

 

at det automatiske sluse-system til aflevering af farligt affald implementeres på de 4 øvrige genbrugspladser,

 

at investeringen på 1,6 mio. kr. finansieres inden for de vedtagne økonomiske rammer for Affaldsplanen for 2019-2024.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

Baggrund

Med indførelsen af 24-7 adgang til genbrugspladserne blev det en udfordring, at borgerne ikke kan aflevere farligt affald, når de besøger genbrugspladsen uden for den bemandede åbningstid.

 

Farligt affald er typisk; batterier, spraydåser med eller uden restindhold, malingsrester, olie- og benzinprodukter, visse rengøringsmidler, syrerester, kviksølvholdige lyskilder som f.eks. lysstofrør og energisparerpærer m.v., som kommer fra private husholdninger.

 

Det medfører, at flere borgere vælger at stille det farlige affald alligevel, og det henstillede farlige affald derved udgør en potentiel risiko for andre borgere. Ofte bliver det farlige affald også læsset af i andre containere og forurener de andre affaldstyper.

 

Med udgangspunkt i Borgerens centrum er der udviklet et automatisk slusesystem, der muliggør, at borgeren på en sikker måde kan aflevere sit farlige affald døgnet rundt, og at afleveringen samtidig bliver registreret.

 

Teknik- og Klimaudvalget besluttede den 9. maj 2018 at igangsætte et forsøg med en sluse til aflevering af farligt affald på Vamdrup Genbrugsplads 24-7 samt, at udvalget skulle præsenteres for en evaluering af ordningen. Denne evaluering foreligger nu.

 

I samarbejde med borgerne i Vamdrup er der udviklet et slusesystem, så borgerne via deres mobiltelefon kan åbne en lem og aflevere deres farlige affald i en rød affaldskasse. Efter aflevering lukker lemmen automatisk, og kassen transporteres væk fra åbningen på et transportbånd, og en ny tom kasse ruller frem, og er disponibel for den næste aflevering.

 

Foto af sluse og bagrummet:

 

 

Slusen blev etableret på Vamdrup Genbrugsplads og har været i drift siden 14. august 2018.

 

Teknikken

Slusen virker på samme måde, som 24-7 bommene virker. Når borgeren tilmelder sig, er borgerens telefonnummer lagret på en krypteret server. Hver gang borgeren enten sender en besked til det tilkoblede telefonnummer eller igennem App’en, får slusen et signal om, at telefonnummeret er godkendt, og lampen oven for slusen skifter farve, og borgeren kan aktivere knappen. Det er lavet sådan for, at borgeren ikke kan komme til at aktivere slusen hjemmefra. Efter aktivering går slusen op, og en rød affaldskasse er tilgængelig. Kassen er godkendt til at transportere farligt affald i. Borgeren kan enten aflevere sit farlige affald i kassen eller skifte den med sin egen røde kasse. Ønsker borgeren ikke at få en ny kasse med hjem, kan kassen med indhold sættes op i den nye, der står i slusen. Når afleveringen er foretaget, trykker borgeren på knappen, og slusen lukkes. På den anden side bliver den fyldte røde kasse ført væk, og der bliver stillet en ny tom kasse på plads.

 

Indførelsen af ordningen har ikke haft en effekt på de afleverede mængder af farligt affald. Mængden af aflevereret farligt affald er steget med 5 % i 2018 i forhold til 2017, men mængderne har også været i stigning på de andre genbrugspladser.

 

Borgernes evaluering af ordningen

Der er 2.953 borgere, der har benyttet sluseordningen siden idriftsættelsen.

 

De fleste har været positive. Det er blevet godt modtaget, at man kan pakke alt affald på traileren uanset, hvornår man ønsker at køre på genbrugspladsen. De borgere, der bruger genbrugspladsen uden for den bemandede åbningstid, udtrykker stor tilfredshed med denne nye mulighed. En række borgere, især den lidt ældre generation, syntes dog det er lidt vanskeligt og upersonligt at aflevere affaldet på denne måde. De vil hellere have personlig betjening og besøger også typisk genbrugspladsen i den bemandede åbningstid.

 

Medarbejdernes evaluering

Medarbejderne er glade for, at de ikke finder farligt affald rundt omkring i de andre containere. Det har dog vist sig at være en udfordring, hvis borgeren ikke har telefon med i åbningstiden. Det betyder, at medarbejderne må hjælpe med deres arbejdstelefon. Som en konsekvens heraf, prioriteres det at betjene borgerne personligt i den bemandede åbningstid.

 

Driftsmæssig vurdering og konklusion

Sluseordningen har medført en frihed for medarbejderne til at planlægge sorteringen af det farlige affald, når det passer ind i arbejdsdagen. Det foregår typisk i det tidsrum, hvor der erfaringsmæssigt kommer flest med farligt affald. Det har reduceret forurening med farligt affald i andre fraktioner, og der findes stort set ikke længere farligt affald i disse.

 

I løbet af forsøgsperioden er der udviklet en ny metode til styring af kasserne bag slusen, og transportbåndene er udvidet for at gøre plads til flere afleveringer uden for den bemandede åbningstid. Det har gjort, at hver sluseordning vil koste 400.000 kr. at etablere. Det er en meromkostning på 100.000–150.000 kr. i forhold til det oprindelige estimat.

 

Konklusionen på forsøget er, at sluseordningen for aflevering af farligt affald er en forudsætning for at kunne tilbyde borgerne døgnåben adgang til genbrugspladserne, så borgerne også kan komme af med farligt affald hele døgnet i henhold til reglerne.

I henhold til ”Vejledning nr. 6” fra Miljøstyrelsen (2002) må farligt affald ikke afleveres på

genbrugspladserne uden for bemandingstimerne, uden personlig registrering af det afleverede.

 

Økonomi

Implementeringen af en tilsvarende løsning på de fire øvrige genbrugspladser er en af de aktiviteter, der indgår i den nye Affaldsplan 2019-2024. Den tilpassede model vil koste 400.000 kr./stk. Det betyder en samlet investering på 1.600.000 kr. Investeringen vil blive finansieret via driftsoverskuddet fra 2017 og 2018.

 

Tidsplan for implementering

Tidsplan

Opstart

I brug

Bronzevej

1.juni 2019

1. oktober 2019

Christiansfeld

1.september 2019

1. december 2019

Gejlhavegård

1.november 2019

1. februar 2020

Lunderskov

1. januar 2020

1. april 2020

 

Sagsid.: 15/6867

Resumé

Katrine Stenum Mortensen fra Trapholt og Christian Mogensen fra Stupid Studio deltager i mødet den 12. juni 2019 og vil præsentere oplægget til den visuelle stil og den kunstner, der er valgt til at skabe den visuelle identitet til Genbrugscentret på Bronzevej.


Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Stupid Studios oplæg til indretning af Hallen på Bronzevej 3 godkendes,

 

at Kristine Mandsberg, der er uddannet på Kolding Designskole, vælges som kunstner til indretningsprojektet.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Teknik- og Klimaudvalget godkendte det overordnede koncept for skiltning og wayfinding og godkendte valg af kunstner.


Sagsfremstilling

Kolding Kommune understøtter kunst og arkitektur ved at sætte fokus på borgernes oplevelse, når de færdes i offentlige bygninger. Derfor afsættes 1½ % af anlægssummen, svarende til 340.000 kr. i dette projekt, ved alle offentlige byggerier til kunst og arkitektur.

 

Det nye genbrugscenter på Bronzevej er ingen undtagelse. Projektets kunstpanel, der består af stadsarkitekt Michael Pagaard Madsen, museumsinspektør og kunsthistoriker Katrine Stenum Mortensen og fire deltagere fra Renovation, har identificeret de retningsanvisende kriterier for kunstopgaven. Herefter indstillede de designbureauet Stupid Studio A/S til at skabe en visuel identitet til genbrugscentret.

 

Katrine Stenum Mortensen fra Trapholt og Christian Mogensen fra Stupid Studio deltager på mødet den 12. juni 2019, og vil præsentere oplægget til indretning og den visuelle stil, og den kunstner, der er valgt til projektet.

 

Valget faldt på Kristine Mandsberg, der er en lokal kunstner, uddannet bachelor i tekstil design fra Kolding Designskole og kandidat fra Royal College of art i London. Hun har baggrund som tekstil designer og illustrator og er inspireret af håndarbejde, teknikker, mønstre og teksturer.

Sagsid.: 19/47

Resumé

For at Kolding Kommune kan blive førende cirkulær økonomi kommune, foreslår forvaltningen, at der etableres en øget rådgivning af borgere, virksomheder og offentlige institutioner, og at der oprettes en målrettet modtagekontrol for forbrændingsegnet affald, så mest muligt genanvendeligt affald bliver frasorteret.


Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at der etableres en modtagekontrol og rådgivning af borgere, virksomheder og offentlige institutioner,

 

at Kolding Kommune som finansiering heraf opkræver 15 kr. pr. tons forbrændingsegnet affald, der modtages på Energnist I/S Kolding - og således at den planlagte reduktion i forbrændingsprisen bliver 45 kr. pr. ton i stedet for 60 kr. pr. ton.

 

at beslutning om finansieringen behandles i forbindelse med sag om takster for 2020.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

Baggrund

Som orienteret på Teknik- og Klimaudvalgsmøde i januar og marts 2019, vedtog Folketinget i december 2018 at afskaffe administrationsgebyret for virksomheder (erhvervsaffaldsgebyret).

 

Lovforslaget betyder, at kommunerne ikke længere må opkræve et generelt administrationsgebyr hos virksomhederne. I Kolding Kommune har erhvervsgebyret blandt andet finansieret rådgivningsindsatsen i forhold til virksomheder og offentlige institutioner.

 

Det er endnu ikke afklaret, om kommunerne vil blive kompenseret for den manglende indtægt gennem bloktilskuddet i 2019. Regeringen har meldt ud, at kommunerne fra 2020 vil blive tildelt en andel af bloktilskuddet til finansiering af generelle administrationsomkostninger, herunder:

• omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder,

• regulativfastsættelse,

• information til virksomheder,

• planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger,

• omkostninger til rådgivning fra advokater og konsulenter,

• ”kapacitetsgebyr” i forbindelse med pligten til at lave ordninger for farligt affald.

 

Regeringen har lagt op til, at bloktilskudsdelen kun vil udgøre halvdelen af kommunens omkostninger til rådgivningsindsatsen. KL forhandler i øjeblikket om at hæve andelen.

 

Hvis der ikke kompenseres fra centralt hold, vil udgifterne i 2019 blive finansieret af den almindelige drift i Renovation.

 

Fra 2020 vil afskaffelsen af erhvervsaffaldsgebyret indgå i det samlede budget og takstberegning for Renovation.

 

Konsekvenser fremadrettet

Kolding Kommune satser på en førende position i forhold til agere som cirkulær økonomi kommune. Derfor er det vigtigt at nedbringe de totale mængder af affald, der produceres i kommunen og genanvende mest muligt. Det er et af de politiske fokusområder for Teknik og Klimaudvalget ’At prioritere affaldsløsninger med stor frihed og højt serviceniveau for borgere og virksomheder’ er et andet politisk fokusområde. Derfor satses der på en målrettet rådgivningsindsats i forhold til rådgivning og modtagekontrol. 

 

Mængderne af erhvervsaffald til forbrænding er stigende. I 2016 udgjorde den totale mængde affald fra virksomhederne 325.000 tons og heraf udgjorde ca. 39.000 tons affald til forbrænding. Miljøstyrelsens prognoser forudser, at virksomhedernes forbrændingsegnede affald vil stige til 45.000 tons i 2030; en stigning på mere end 10 %. Til sammenligning falder husholdningers forbrændingsegnede affald i samme periode med næsten 20 %, bl.a. på grund af frasortering af madaffald.

 

Forvaltningen vurderer, at der fortsat er brug for rådgivning til alle kommunens virksomheder og offentlige institutioner. Der bør derfor opretholdes et øget fokus på det forbrændingsegnede affald samt rådgivning til såvel virksomhederne, som de offentlige institutioner, om øget affaldssortering.

 

Mindre fald i gebyr på forbrændingsegnet affald

I forbindelse med placeringen af forbrændingsanlægget i Kolding kommune, blev der lavet en kompensationsordning blandt TAS-kommunerne. Ordningen betød, at de kommuner, der skulle fragte affaldet kortest, i en overgangsperiode skulle betale en højere takst. Der er foreslået en harmonisering af forbrændingspriserne i Energnist I/S fra 2020. Det gør, at forbrændingsprisen for Kolding falder med ca. 60 kr. pr. ton. Denne mulighed kan anvendes til at skabe en finansiering af erhvervsindsatsen ved at lade forbrændingsprisen falde med et lidt mindre beløb, forventeligt med 45 kr. pr. ton, hvorved der skabes mulighed for at anvende 15. kr. pr. ton forbrændingsegnet affald til en erhvervs og institutionsindsats.

 

I 2017 blev der brændt knap 64.000 tons affald (fordelt på 25.000 tons husholdningsaffald og 39.000 tons erhvervsaffald). Det vil svare til en finansiering af erhvervsindsatsen på ca. 960.000 kr. og 1,2 årsværk.

 

For at bremse øgede mængder til forbrænding, og for at fremme affaldssorteringen, og hermed sikre, at anlægget kun modtager ikke-genbrugeligt affald, anbefaler forvaltningen, at såvel modtagekontrollen på Energnist, som rådgivningen af virksomhederne udbygges.

 

Derfor foreslår forvaltningen, at der indføres en takst på 15 kr. pr. ton affald ved at lade prisfaldet i forbrændingsprisen være lidt mindre. Gebyret skal finansiere dels en modtagekontrol og dels en ny affaldskonsulentordning, hvor en konsulent besøger virksomhederne og institutioner og hjælper dem med processen omkring sortering.

 

En tilsvarende ordning blev indført i Esbjerg Kommune for nogle år siden, også i forbindelse med et prisfald i forbrændingsprisen.

 

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 48 kan Kommunalbestyrelsen  fastsætte gebyrer til dækning af udgifter til planlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger.

Forvaltningen har haft dialog med Dansk affaldsforening og vurdere på den baggrund, at en øget modtagekontrol og en vejledning af virksomhederne er en affaldsordning. Den endelige juridiske vurdering vil forelægge samme med takssagen.

 

Den specifikke sagsfremstilling af denne takst vil blive fremlagt i forbindelse med sag om takster for 2020.

Sagsid.: 19/6194

Resumé

På Teknik- og Klimaudvalgsmøde den 13. marts 2019 besluttede udvalget at pålægge forvaltningen at forberede et konkret og ambitiøst forslag til en udrulningsplan for affaldssortering i hele kommunen som virksomhed.

 

Dette kan ske ved, at alle kommunale institutioner og arbejdspladser sorterer deres affald i de samme affaldstyper som de private husholdninger inden 1. januar 2022.

 

Forslaget indebærer frasortering af madaffald, papir, glas og plast i kommunale institutioner og arbejdspladser i Kolding Kommune.

 

Dette vil understøtte det politiske fokusområde, at ”øge andelen af affald, der genbruges, herunder udvikle Kolding som frontløber for cirkulær økonomi”.


Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at forslaget om indførelse af affaldssortering på alle kommunale institutioner og arbejdspladser inden 1. januar 2022 drøftes,

 

at en eventuel indsats vedrørende affaldssortering på alle kommunale institutioner og arbejdspladser finansieres ved, dels at institutioner fortsat betaler et affaldsgebyr pr. institution og dels ved, at der reguleres på taksten for affald til forbrænding. Beslutning om denne del af finansieringen behandles i forbindelse med sag om takster for 2020


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Sagen blev drøftet, og det pålægges By- og Udviklingsforvaltningen at arbejde videre med affaldssortering på alle kommunale institutioner og arbejdspladser.


Sagsfremstilling

Baggrund

Med baggrund i Teknik og Klimaudvalgets beslutning 13. marts 2019, om at forvaltningen skal komme med et ambitiøst forslag til affaldssortering i hele kommunen som virksomhed, har forvaltningen udarbejdet nedenstående forslag.

 

Som en del af affaldsplanen, og den underliggende strategi for cirkulær økonomi, foreslås, at der indføres affaldssortering ved alle kommunale institutioner og arbejdspladser. Ordningen implementeres over en 2-årig periode fra 1. januar 2020 til 1. januar 2022.

 

For nuværende er det et mindre antal kommunale institutioner og arbejdspladser, der sorterer affaldet.

 

Det er med baggrund i Kolding Kommunes cirkulære økonomistrategi forvaltningens vurdering, at den bedste effekt på genbrug af materialer og understøttelse af genbrug generelt, at der indføres affaldssortering på alle kommunale institutioner og arbejdspladser.

 

I perioden vil alle kommunale institutioner og arbejdspladser få tilbudt rådgivning og vejledning i, hvordan der indføres en god affaldssortering i den pågældende institution/arbejdsplads.

 

Antallet af affaldstyper vil i udgangspunktet være efter samme model, som den model, der er indført for de private husstande. Man opnår dermed, at der bliver stor genkendelighed i den affaldssortering, der gennemføres i husstanden, som i de kommunale institutioner og arbejdspladser.

 

Organisatorisk placeres projektledelsen i Renovation, som en del af kommunens overordnede CØ strategi, og der tilknyttes en 2-årig projektlederstilling, som er dedikeret til implementeringen.

 

Forsøgsprojektet Zero Waste

På mødet i Teknik- og Klimaudvalget i marts 2019 blev der orienteret om et forsøgsprojekt med affaldssortering på 3 folkeskoler (Eltang Skole, Brændkjærskolen og Alminde-Viuf Fællesskole). Projektet, der er funderet i den tværsektorielle programgruppe, skal understøtte Kolding Kommunes vision om at blive cirkulær økonomi kommune.

 

Forsøgsprojektet tager udgangspunkt i elevernes dagligdag, og er i tråd med kommunens vision: Sammen designer vi livet. Derudover er der nedsat en tværgående gruppe fra Skoleafdelingen og Renovation, som sammen med skolerne har udarbejdet et kommissorie for forsøgsprojektet, vedlagt som bilag.

 

Renovation tilbyder bred dialog, designproces og rådgivning til alle institutioner og forvaltninger.

 

Erfaringerne fra forsøget, samt erfaringer fra affaldskonsulentopgaver ved andre institutioner, viser, at god affaldssortering ved den enkelte institution kan indføres uden, at det betyder væsentlige merudgifter for den enkelte institution. Der vil dog formentlig på nogle institutioner og arbejdspladser skulle investeres i nye interne indsamlingsbeholdere for at matche opdelingen af affaldet.

 

Affaldsindsamlingen på de kommunale institutioner og arbejdspladser sker i dag ved privat renovatør og opgaven udbydes for en 4 årig periode. Udbudsopgaven er forankret i den kommunens indkøbsafdeling. Dialog med Indkøbsafdelingen i relation til den nuværende kontrakt har medført, at det er muligt at sortere på samme måde på institutionerne og arbejdspladserne, som i de ordninger, der tilbydes borgerne, også med sortering af madaffald.

 

Det foreslås, at implementeringen, og den fortsatte udvikling af ordningen, dels skattefinansieres ved at videreføre det beløb institutionerne og arbejdspladserne tidligere betalte som erhvervsaffaldsgebyr med tillæg af prisfremskrivningen pr. år. Ca. 400 kr.

 

Dels takstfinansieres ved, at der reguleres på taksten for affald til forbrænding i Kolding Kommune – se sag nr. 16.

 

De nærmere detaljer omkring takstfinansieringen, vil blive beskrevet i takstsagen, som er en del af budget 2020.

 

Der vil i efteråret 2019 såfremt at udvalget beslutter at arbejde videre med den skitserede model, blive fremlagt en mere detaljeret plan for, hvordan det forventes, at affaldssorteringen kan implementeres på alle kommunale institutioner og arbejdspladser frem til 2022.

Sagsid.: 17/19966

Resumé

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende p.nr. 4891 – Lyshøj Alle, omklædning og toilet ved badebro.


Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at bevillingsansøgningen imødekommes.


Sagsfremstilling

Projektet omfatter opførelse af omklædnings- og toiletfaciliteter for vinterbadere.

 

Projektforslag for omklædnings- og toiletfaciliteter blev præsenteret for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget på mødet den 30. januar 2019.

 

Projektet finansieres primært af foreningen ”Hop i fjorden” via midler tilvejebragt fra fonde.

 

Beløbet udbetales som et anlægstilskud til foreningen ”Hop i fjorden”.

 

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

 

Anlægsbevilling

800.000 kr.

 

 

Fordeling af rådighedsbeløb

 

2019

800.000 kr.

 

Ansøgningens finansiering:

Beløbet er i overensstemmelse med beløb på investeringsoversigten for 2019.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.


Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Sagsid.: 19/6968

Resumé

Der søges om en sammenhængende udgiftsneutral anlægsbevilling i 2019-2022.

 

Projektet omfatter et delvist takstfinansieret og EU-finansieret (15/85 fordeling) cirkulær økonomi-projekt omkring innovativ og cirkulær udvikling og implementering af politiske styringsinstrumenter og deres indhold. For Kolding Kommune drejer det sig helt konkret om nuværende og kommende affaldsplaner og indholdet (målsætningerne) heri.


Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at bevillingsansøgningerne imødekommes.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.


Sagsfremstilling

Projektet ligger inden for Teknik- og Klimaudvalgets fokusområde Cirkulær økonomi. Projektet medvirker til en højere grad af innovation og cirkulær økonomi i arbejdet med, og realiseringen af, indholdet i Affaldsplaner. Projektet understøtter samtidigt kommunens overordnede arbejde med at omstille Kolding Kommune til cirkulær økonomi kommune.

 

Det er en målsætning for projektet, at projektpartnerne:

1) udveksler viden og erfaringer inden for innovative løsninger på affaldsområdet som inspiration for de øvrige partnere, og

2) at implementere udvalgte tiltag baseret på erfaringsudvekslingen og sparringen med de øvrige projektpartnere og den rådgivende partner.

 

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

 

Udgift

Indtægt

Anlægsbevilling

2.329.000 kr.

1.980.000 kr.

 

 

 

Rådighedsbeløb fordeles således:

 Udgift

Indtægt

2019

466.000 kr.

0 kr.

2020

815.000 kr.

396.000 kr.

2021

815.000 kr.

693.000 kr.

2022

233.000 kr.

693.000 kr.

2023

0 kr.

198.000 kr.

 

 

 

Udgifterne til egenfinansieringen på 349.000 kr. tages af Renovations driftsbudget. 

 

Alle kommuner skal udarbejde en affaldsplan, der beskriver, hvordan kommunen ønsker at indsamle, sortere og håndtere affaldet i den kommende periode. Affaldsplanen kan ses som kommunernes strategi for at sikre mere genbrug og genanvendelse samt minimere mængden til forbrænding og deponi.

 

Affaldsplanen er et politisk styringsinstrument til at sikre, at kommunen realiserer målsætninger og lever op til visioner på affaldsområdet samt til at vise retning.

 

En affaldsplan udarbejdes af By- og Udviklingsforvaltningen og sendes herefter i borgerhøring, hvor borgerne får mulighed for at give holdninger og ønsker til kende. Således designes kommende affaldsplaner sammen med kommunens borgere.

 

Forvaltningen ønsker, at Kolding Kommunes affaldsplaner skal være så innovative og cirkulære som muligt. Denne ambition kræver, at forvaltningen hele tiden er med fremme på forskellige felter med relevans til affaldsområdet. Derfor har forvaltningen ambitioner om at deltage i EU-projekter, hvor der fra de øvrige projektpartnere og den tilkoblede rådgivende part kan læres af hverandres bedste praksisser og innovative tiltag.

 

Med SMART WASTE projektet (godkendt af EU i marts 2019) lykkedes det for By- og Udviklingsforvaltningen at realisere ambitionen om at deltage i et EU-projekt omkring innovative løsninger i affaldsplanen og den dertilhørende strategi for cirkulær økonomi på affaldsområdet.

 

Med projektet SMART WASTE, et Interreg Europe projekt, skal partnerne og det rådgivende organ (ACR+) hjælpe hinanden med at udvikle hver partners udvalgte politiske instrument (affaldsplanen for Kolding Kommunes vedkommende) i en mere innovativ og cirkulær retning.

 

Dette projekt understøtter således både løbende udvikling af måden, der udvikles og tænkes på, og i forbindelse med implementering af affaldsplaner (og herunder strategien for cirkulær økonomi på affaldsområdet).

 

Projektet er fireårigt (2019-2022) og støttes med EU-midler (85 %) via Interreg Europe programmet. Udover Danmark er partnere fra Italien, Litauen, Belgien, Bulgarien og Holland repræsenteret.


Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Sagsid.: 19/5140

Resumé

Ultimo april 2019 er forventningerne til Teknik- og Klimaudvalgets politikområder, som omfatter Vej- og Parkpolitik, Forsyningspolitik, en andel af Miljøpolitik og en andel af Administrationspolitik følgende:

 • Regnskabet for Vej- og Parkpolitik forventes at overføre 1 mio. kr.
 • Regnskabet for Forsyningspolitik forventes at balancere
 • Regnskabet for Klima og Bæredygtighed forventes at balancere
 • Regnskabet for Teknik- og Klimaudvalgets andel af Administrationspolitik forventes at balancere.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

Regnskabet for Vej- og Parkpolitik forventes at kunne overføre 1 mio. kr. til 2019.

 

De øvrige områder bestående af Forsyningspolitik, andel af Miljøpolitik samt andel af Administrationspolitik forventes alle at balancere i forhold til korrigeret budget.

 

Generelt kan forbrugsprocenten på enkelte budgetområder udvise store udsving. Det kan være på grund af et lille nettobudget, som eksempelvis under Entreprenørafdelingen, hvor udgifter og indtægter bogføres forskudt, og ligeledes under Forsyning, hvor størstedelen af indtægterne i form af renovationsbidrag opkræves 2 gange årligt, mens udgifterne afholdes løbende over året.

 

Bemærkning til Økonomiudvalget: Der forventes overførsel til 2020 på 1 mio. kr. Estimatet er usikkert, idet der kommer en ekstraregning på vejafvanding samt ekstraudgifter i forbindelse med lynnedslag i gadebelysning.

 

Nedenfor er skematisk oversigt over status pr. ultimo april 2019 for ovennævnte områder.

 

Vej- og Parkpolitik

 

 

 

 

Budgetområde

Korrigeret budget i kr.

Forbrug i kr.

Forbrugs-%

Note

Grønne områder inkl. skove, strande, kolonihaver og projekter

13.318.000

1.686.311

12,66

 

Tværgående vejformål

14.384.000

1.632.406

11,35

 

Entreprenørafdelingen (maskiner, lønninger, arbejde for andre, driftsbygninger)

218.000

1.907.392

874,95

1 

Administration (Anlæg og Drift området)

20.687.000

6.423.947

31,05

 

Parkering

-6.384.000

-1.217.392

19,07

2 

Vedligeholdelse af belægninger, broer, tunneller og p-arealer

16.974.000

5.245.445

30,90

 

Rabatter, afvanding, renhold og graffitifjernelse

29.394.000

5.345.289

18,18

 

Vejbelysning

5.985.000

1.793.649

29,97

 

Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger

5.564.000

868.084

15,60

 

Fornyelse af belægninger

29.435.000

4.202.969

14,28

 

Vinterdrift

14.100.000

4.767.293

33,81

3 

Busdrift

57.279.000

26.635.947

46,50

4 

Lufthavn og jernbane

2.959.000

3.522

0,12

 

I alt

203.913.000

59.294.862

29,08

 

 

Note 1:

Det lille nettobudget samt forskudt bogføring af udgifter og indtægter bevirker en svingende forbrugsprocent.

 

Note 2: Budgettet er ikke tilrettet endnu og afventer budgetmæssig tilpasning i bevillingskontrollen. Et mere retvisende budget forventes at være på plads efter bevillingskontrollen primo 2019.

 

Note 3:

Udgiften er udtryk for udgiften til glatførebekæmpelse samt vedligeholdelse af vintermateriel. På grund af forskydninger i faktureringen er saldoen ikke udtryk for den reelle aktivitet/udgift frem til ultimo april 2019.

 

Note 4:

Forbrugsprocenten er så høj, da der er betalt for årets første seks måneder. Området forventes over tid at komme under pres. Det endelige regnskab for 2018 viser, at der er betalt 2,018 mio. kr. for lidt aconto i 2018, som vil blive opkrævet i 2019. Der er afsat budget til dette i 2019.

 

Forsyningspolitik

 

 

 

 

Budgetområde

Korrigeret budget i kr.

Forbrug i kr.

Forbrugs-%

Note

Fælles formål

12.863.000

     -46.828.238

-364,05

 

Dagrenovation/restaffald

-2.937.000

      11.532.501

-392,66

 

Storskrald

-259.000

          529.659

-204,50

 

Glas, papir og pap

879.000

          891.330

101,40

 

Farligt affald

25.000

          665.305

2661,22

 

Genbrugsstationer

-1.498.000

        6.242.467

-416,72

 

Øvrige ordninger

478.000

          773.089

161,73

 

Tjenestemænd

1.815.000

          374.507

20,63

 

I alt

11.366.000

-25.819.379

-227,16

1 

 

Note 1:

Størstedelen af indtægterne i form af renovationsbidrag opkræves 2 gange årligt, mens udgifterne afholdes løbende over året. Derfor vil der være store procentuelle udsving hen over året.

 

Miljøpolitik

 

 

 

 

Budgetområde

Korrigeret budget i kr.

Forbrug i kr.

Forbrugs-%

Note

Klima og bæredygtighed

1.012.000

            35.507

3,51

 

 

Administrationspolitik

 

 

 

 

Budgetområde

Korrigeret budget i kr.

Forbrug i kr.

Forbrugs-%

Note

Teknik- og Klimaudvalget

40.000

             3.877

9,69

 

 

Sagsid.: 19/14855

Resumé

Forslag til takster for 2020 på Vej- og Parkpolitikkens områder.

 

Taksterne for Parkering og Kolonihaver foreslås uændrede i forhold til de gældende takster for 2019. Taksten på Brænde foreslås at følge Naturstyrelsens prisniveau.


Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at takster for Vej- og Parkpolitikkens områder godkendes med henblik på at indgå i budgetforslaget for 2020.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen foreslår følgende takster for 2020 for Vej- og Parkpolitikkens områder:

 

Brænde (inkl. moms)

 

 

2019

2020

 

 

Pris

Pris

Løvtræ, rundt 200-300 cm                  
Sanketræ/selvskovning:
  - Løvtræ                                          
  - Nåletræ                                        

Pr. rummeter

Pr. rummeter
Pr. rummeter

340,00 kr.

 

210,00 kr.

150,00 kr.

350,00 kr.

 

228,00 kr.

158,00 kr.

Taksten på brænde følger Naturstyrelsens prisniveau.

 

Parkering

 

2019

2020

 

Pris

Pris

P-pladser med betalt parkering, takst pr. time
1 døgns parkeringslicens
3 døgns parkeringslicens

7 døgns parkeringslicens

Parkeringslicens – månedskort, pris pr. måned

Parkeringslicens for beboere med adresse i Kolding bymidte i grøn zone. Licensen gælder kun på de parkeringspladser, hvor der er skiltet med grøn zone og ikke gadeparkering - Minimum 1 mdr. – maksimalt 1 år ad gangen, pris pr. måned
Parkeringslicens for beboere med adresse i Kolding bymidte og i orange zone, pris pr. år

15,00 kr.

35,00 kr.

70,00 kr.

150,00 kr.

500,00 kr.

 

 

 

 

100,00 kr.

 

200,00 kr.

15,00 kr.

35,00 kr.

70,00 kr.

150,00 kr.

500,00 kr.

 

 

 

 

100,00 kr.

 

200,00 kr.

 

Kolonihaver

 

 

2019

2020

 

 

Pris

Pris

Lejemål for haveforeninger
Lejemål for Kæmnerengen

kr./m2
kr./m2

1,00 kr.

2,00 kr.

1,00 kr.

2,00 kr.

 

Sagsid.: 19/15941

Resumé

Der er for Klimapolitik udarbejdet ændringsforslag, som er listet op nedenfor.

 

 • Regnvandshåndtering på egen grund
 • Nye kystopgaver overtaget fra kystdirektoratet
 • Klimatilpasningskoordinator (½ stilling)
 • Drikkevandsbeskyttelse – forebyggelse af forurening af drikkevandet ved anvendelse af pesticider tæt på drikkevandsboringer

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at ændringsforslagene medtages i kataloget over ændringsforslag til budgetlægningen 2020-2023.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

Nedenfor er en oversigt over ændringsforslagene for Klimapolitik.

 

Ændringsforslagene er udarbejdet under hensyntagen til Kolding Kommunes vision og de fokusområder, der er besluttet af Teknik- og Klimaudvalget.

 

Forslagsnr.

Tekst

Drift/Anlæg

(i 1.000 kr.)

2020

2021

2022

2023

KLI-S-01

Regnvandshåndtering på egen grund

Anlæg

 

 

 

 

 

 

Drift

500

500

500

500

KLI-S-02

Nye kystopgaver overtaget fra kystdirektoratet

Anlæg

 

 

 

 

 

 

Drift

300

300

300

300

KLI-S-03

Klimatilpasningskoordinator (½ stilling)

Anlæg

 

 

 

 

 

 

Drift

300

300

300

300

KLI-S-04

Drikkevandsbeskyttelse – forebyggelse af forurening af drikkevandet ved anvendelse af pesticider tæt på drikkevandsboringer

Anlæg

 

 

 

 

 

 

Drift

1.000

1.000

1.000

 

 

Total anlæg

 

0

0

0

0

 

Total drift

 

2.100

2.100

2.100

1.100

 

Samlet sum anlæg og drift

 

2.100

2.100

2.100

1.100

 

Klimapolitik:

 

KLI-S-01 - Regnvandshåndtering på egen grund

I henhold til Byrådets vedtagelse den 28. august 2017, kan borgere indenfor fælleskloakerede områder søge om selv at håndtere ejendommens regnvand. Omfanget af ansøgninger er stærkt stigende. For at undgå forsinkelser i kloakrenoveringsprojekter, lovliggørelser mv., er der brug for 1 årsværk til at håndtere ansøgninger.

 

KLI-S-02 - Nye kystopgaver overtaget fra kystdirektoratet

Kommunerne har pr. 1. september 2018 overtaget en række myndighedsopgaver fra Kystdirektoratet i tilknytning til arbejdet med at kystsikre og højvandssikre værdier i kystzonen. Reguleringen foretaget via bloktilskuddet afspejler ikke opgavens ressourcemæssige omfang.

 

KLI-S-03 - Klimatilpasningskoordinator (½ stilling)

Ressourcebehov til det generelle arbejde med klimatilpasning i Kolding kommune: klimatilpasningsstrategien, faglig sparring til øvrige projekter i såvel planlægnings-, som anlægsfasen, projektudvikling, arbejdet med at skabe merværdier m.m.

 

KLI-S-04 - Drikkevandsbeskyttelse – forebyggelse af forurening af drikkevandet ved anvendelse af pesticider tæt på drikkevandsboringer

Ressourcebehov til at løfte opgaven med at reducere risikoen for nedsivning af pesticider indenfor vandværkernes boringsnære indvindingsboringer (BNBO). Alle BNBO-arealer skal gennemgås, og hvor der er forureningsrisiko, skal den reduceres bl.a gennem frivillige aftaler med lodsejere, alternativt påbud og forbud.

Sagsid.: 19/14855

Resumé

Der er for Vej- og Parkpolitik udarbejdet ændringsforslag, som er listet op nedenfor.

 

 • Udskiftning til intelligent inventar i Kolding
 • Nye krav i forbindelse med ny Lov om Ledningsejerregistrering (LER-lov)
 • Afledt drift Bypark Øst – Klimatilpasningsprojekt
 • Kapitalværdi af broer og bygværker
 • Udvikling af området mellem I.P. Jensen Plads og værestedet Regnbuen
 • Samkørsel – ”Brug bilen”
 • Udvidelse af ramme til kollektiv trafik
 • Indledende forundersøgelse af forbindelse under Kolding Fjord
 • Udstykningsforslag - Udvidelse af Vestergade/Hedevej i Almind i forbindelse med udstykningsforslag for et område henholdsvis nord og syd for Vestergade
 • Renovering af Storegade i Lunderskov, etape ll
 • Parkeringsanlæg ved Campus
 • Renovering af Borchs Gård
 • Ny stibro ved Christiansfeld
 • Udskiftning af P-automater på grund af nye servicekrav fra Nets
 • Cykelrute via Kirkevejen til Kongsbjergskolen i Lunderskov
 • Ndr. Ringvej og Fynsvej – krydsombygning
 • Omfartsvej nord om Nr. Bjert
 • Hævet flade i krydset Sjølundvej/Åstorpvej i Sjølund
 • Mobilitetspulje 2020–2027
 • Krydsombygning Tankedalsvej/Vonsildvej og Industrivej
 • Cykelstier på Skolebakken i Nr. Bjert

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at ændringsforslagene medtages i kataloget over ændringsforslag til budgetlægningen 2020-2023.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

Nedenfor er en oversigt over ændringsforslagene for Vej- og Parkpolitik.

 

Ændringsforslagene er udarbejdet under hensyntagen til Kolding Kommunes vision og de fokusområder, der er besluttet af Teknik- og Klimaudvalget.

 

Forslagsnr.

Tekst

Drift/Anlæg

(i 1.000 kr.)

2020

2021

2022

2023

VEJ-S-01

Udskiftning til intelligent inventar i Kolding

Anlæg

 

 

 

 

 

 

Drift

750

725

-50

-50

VEJ-S-02

Nye krav i forbindelse med ny Lov om Ledningsejerregistrering (LER-lov)

Anlæg

 

 

 

 

 

 

Drift

1.950

2.275

2.925

600

VEJ-S-03

Afledt drift Bypark Øst - Klimatilpasningsprojekt

Anlæg

 

 

 

 

 

 

Drift

60

60

60

60

VEJ-S-04

Kapitalværdi af broer og bygværker

Anlæg

 

 

 

 

 

 

Drift

1.500

1.850

1.900

1.900

VEJ-S-05

Udvikling af området mellem I.P. Jensen Plads og værestedet Regnbuen

Anlæg

 

 

 

 

 

 

Drift

300

 

 

 

VEJ-S-06

Samkørsel – ”Brug bilen”

Anlæg

 

 

 

 

 

 

Drift

600

600

600

600

VEJ-S-07

Udvidelse af ramme til kollektiv trafik

Anlæg

 

 

 

 

 

 

Drift

1.500

1.500

2.500

2.500

VEJ-S-08

Indledende forundersøgelse af forbindelse under Kolding Fjord

Anlæg

 

 

 

 

 

 

Drift

400

100

 

 

VEJ-A-02

Udstykningsforslag - Udvidelse af Vestergade/Hedevej i Alminde i forbindelse med udstykningsforslag for et område henholdsvis nord og syd for Vestergade

Anlæg

2.350

 

 

 

 

 

Drift

 

22

22

22

VEJ-A-03

Renovering af Storegade i Lunderskov, etape ll

Anlæg

5.000

 

 

 

 

 

Drift

 

150

150

150

VEJ-A-04

Parkeringsanlæg ved Campus

Anlæg

 

60.000

 

 

 

 

Drift

 

 

750

750

VEJ-A-05

Renovering af Borchs Gård

Anlæg

10.000

5.765

 

 

 

 

Drift

 

2.250

-20

-20

VEJ-A-06

Ny stibro ved Christiansfeld

Anlæg

1.100

 

 

 

 

 

Drift

 

 

 

 

VEJ-A-07

Udskiftning af P-automater pga. nye servicekrav fra Nets

Anlæg

650

 

 

 

 

 

Drift

 

 

 

 

VEJ-A-08

Cykelrute via Kirkevejen til Kongsbjergskolen i Lunderskov

Anlæg

13.500

 

 

 

 

 

Drift

 

550

550

550

VEJ-A-09

Ndr. Ringvej og Fynsvej - krydsombygning 

Anlæg

6.015

 

 

 

 

 

Drift

 

5

5

5

VEJ-A-10

Omfartsvej nord om Nr. Bjert

Anlæg

475

 

 

 

 

 

Drift

 

 

 

 

VEJ-A-11

Hævet flade i krydset Sjølundvej/Åstorpvej i Sjølund

Anlæg

900

 

 

 

 

 

Drift

3

3

3

3

VEJ-A-12

Mobilitetspulje 2020 - 2027

Anlæg

 

10.000

15.000

30.000

 

 

Drift

 

500

750

1.500

VEJ-A-13

Krydsombygning Tankedalsvej/Vonsildvej og Industrivej

Anlæg

6.550

 

 

 

 

 

Drift

 

7

7

7

VEJ-A-14

Cykelstier på Skolebakken i Nr. Bjert

Anlæg

8.000

 

 

 

 

 

Drift

 

24

24

24

 

Total anlæg

 

54.540

75.765

15.000

30.000

 

Total drift

 

7.063

10.621

10.176

8.601

 

Samlet sum anlæg og drift

 

61.603

86.386

25.176

38.601

 

VEJ-S-01 - Udskiftning til intelligent inventar i Kolding

Formålet er at udnytte den teknologiske udvikling med henblik på at skabe en mere effektiv drift og hverdag til fordel for medarbejdere, borgere og miljøet. Inventaret vil blive indsat de steder, hvor det optimerer driften, og hvor det kan være med til at skabe et renere og mere sikkert byrum for vores borgere og besøgende.

 

VEJ-S-02 - Nye krav i forbindelse med ny Lov om Ledningsejerregistrering (LER-lov)

For at kunne udlevere ledningsoplysninger digitalt, skal alt digitaliseres på kort, så graveaktører får udleveret oplysningerne ved hjælp af en administrativ ”robot”. Robotten er et program, der genererer kort med oplysninger ud fra det område, der søges oplysninger om. Samtidig skal oplysningerne kunne stilles til rådighed i løbet af få timer.

 

VEJ-S-03 - Afledt drift Bypark Øst - Klimatilpasningsprojekt

Bypark Øst er det første klimatilpasningsprojekt i samarbejde mellem BlueKolding og Kolding Kommune. Den afledte drift på 60.000 kr. årligt blev fremsendt som ændringsforslag til budget 2019. Dette blev ikke bevilliget og genfremsendes derfor til budget 2020.

 

VEJ-S-04 - Kapitalværdi af broer og bygværker

For at opretholde kapitalværdien af kommunens broer og bygværker, har forvaltningen sammen med COWI udarbejdet plan for kommunens broer for 2020-2030. Hvis planen ikke følges, vil kapitalværdien af Kolding Kommunes broer være forringet med 20,5 mio. kr. i 2030. I værste fald betyder det, at nogle broer vil skulle lukkes af sikkerhedsmæssige hensyn.

 

VEJ-S-05 - Udvikling af området mellem I.P. Jensen Plads og værestedet Regnbuen

Bygningen med værestedet Regnbuen forventes nedrevet. Efter drøftelse med Kommunale Ejendomme, Plan, Social- og Handicap, Bo- og Støttetilbud samt lederen af Regnbuen, er der stor interesse i ikke bare at anlægge et byrum, men også et byggeri, som kan rumme udsatte grupper. Det vurderes, at udviklingsfasen vil koste 600.000 kr., hvor der er mulighed for at finde støtte til 50 % via Realdania.

 

VEJ-S-06 - Samkørsel – ”Brug bilen”

For at få samkørselstanken op i større skala, har det været et ønske gennem flere år at indgå partnerskaber med private virksomheder, der kan udvikle et fundament for at planlægge samkørsel f.eks. i app-form samt samarbejde med øvrige kommuner, der har interesse i at få flere til at køre sammen eller køre uden for myldretiden. Forvaltningen har været i dialog med relevante udbydere og kommuner om dette, og har på den baggrund fundet frem til en relevant leverandør.

 

VEJ-S-07 - Udvidelse af ramme til kollektiv trafik

Med udgangspunkt i regnskabet for 2018 og den udvikling, der har vist sig inden for den kollektive trafik, vil budgetrammen blive overskredet fra 2020 og årene frem. Såfremt der ikke afsættes ekstra midler til den kollektive transport, skal der gennemføres besparelser på busruterne.  

 

VEJ-S-08 - Indledende forundersøgelse af forbindelse under Kolding Fjord

Skal mobiliteten sikres i regionen og lokalt, er der behov for at se på et alternativt vejnet til E45. En løsning, der vil aflaste E45, vil være at lave et statsvejnet øst for Kolding med forbindelse under Kolding Fjord med sammenkobling til E45 og E45/E20 henholdsvis syd og nord for Kolding. I den forbindelse er der behov for at gennemføre en række analyser af, hvilken udbygning af vejnettet, der bedst gavner mobiliteten på statsvejnettet og det kommunale vejnet.

 

VEJ-A-02 - Udstykningsforslag - Udvidelse af Vestergade/Hedevej i Almind i forbindelse med udstykningsforslag for et område henholdsvis nord og syd for Vestergade

I forbindelse med godkendelse af Kommuneplan 2017 blev arealerne udlagt til boligformål. Forvaltningen er i dialog med investor om lokalplan og udstykningsforslag for et område henholdsvis nord og syd for Vestergade i Almind. Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at ændre på de eksisterende trafikale forhold for at tilvejebringe en sikker trafikafvikling i området. Ændringerne omfatter Vestergade og Hedevej.

 

VEJ-A-03 - Renovering af Storegade i Lunderskov, etape ll

Byrådet bevilligede i 2018 5,0 mio. kr. til renovering af Storegade i Lunderskov. Det samlede overslag for renovering af Storegade og området omkring Lunderskov Station lød på 10 mio. kr. I første etape renoveres Storegade frem til Torvet foran Lunderskov Station i samarbejde med BlueKolding. 2. etape vil blive en total renovering af Torvet og stationsområdet i samarbejde med BlueKolding og DSB Ejendomme.

 

VEJ-A-04: Parkeringsanlæg ved Campus

Uddannelsesinstitutionen University College Syddanmark (UC Syd) ønsker at flytte til Universitetsparken og etablere et nyt byggeri på ca. 9.000 m2 i 5-6 etager i tæt samspil med Syddansk Universitet (SDU). Med det kommende byggeri af UC Syd er det en forudsætning, at områdets nuværende parkering genetableres i konstruktion, for at parkeringsnormen for de to uddannelsesinstitutioner overholdes. Der etableres et parkeringshus i 4 etager i den sydlige del af lokalplanområdet.

 

VEJ-A-05 - Renovering af Borchs Gård

Med afsæt i Helhedsplanen for Kolding bymidte skabes et multifunktionelt rum, hvor en central del stadig vil være parkering. For at gøre pladsen egnet til større arrangementer, flyttes offentlige toiletter ud i randen af pladsen. Nye træer plantes i randen og vil sammen med facadebeplantning give pladsen et grønt udtryk, som kan samle den i dag meget uens rand. Det forventes, at dagrenovation og industriaffald med en nedgravet løsning, vil blive en del af projektet.

 

VEJ-A-06 - Ny stibro ved Christiansfeld

Den nuværende bro er i dårlig stand og sat i ”kontrolleret forfald”. Schønherr Arkitekter A/S har udarbejdet et forslag til en ny stibro, som samtidig kan bidrage positivt til både landskab og UNESCO-område. Det samlede økonomiske overslag er på 11.000.000 kr. Det vurderes, at der vil være gode muligheder for støtte fra A.P. Møllerfonden. Med en egen finansiering på ca. 10 % vurderes det, at der vil være gode muligheder for at opnå fondsstøtte til hele projektet.

 

VEJ-A-07 - Udskiftning af P-automater på grund af nye servicekrav fra Nets

Nets stiller fra den 31. december 2020 krav om, at ubetjente terminaler skal understøtte kontaktløse betalinger. Forvaltningen anbefaler derfor, at de eksisterende p-automater udskiftes, hvilket svarer til 8 stk., da opdatering af eksisterende automater prismæssigt ville ligge i samme leje. Hvis de nye regler for betalingsparkering rulles tilbage, er der behov for yderligere 1,1 mio.kr.

 

VEJ-A-08 - Cykelrute via Kirkevejen til Kongsbjergskolen i Lunderskov

Teknik- og Klimaudvalget vedtog den 12. december 2018, at der skulle laves ændringsforslag til budget 2020 vedrørende cykelruten. Ruten består af 5 delstrækninger: Kirkevejen fra Rugvang til Bakken, Broen over jernbanen, V/Buen, Frederiksberggade og Søegårdsvej-Storegade-Reinholdts Bakke.

 

VEJ-A-09 - Ndr. Ringvej og Fynsvej - krydsombygning 

Der etableres et signalreguleret kryds med to tilfartsspor fra Fynsvejs sydlige ben. Der skal desuden være venstresvingsbane fra Fynsvej fra nordøst. Der indarbejdes en krydsningshelle på Ndr. Ringvej. Vest for krydset etableres et kaosareal, hvor svingende trafik mod tanken, Marielundsvej og øvrige overkørsler kan afvente svingmulighed.

 

VEJ-A-10 - Omfartsvej nord om Nr. Bjert

Af investeringsfonden er afsat 1 mio. kr. til VVM-redegørelse mv. vedrørende eventuel omfartsvej ved Nr. Bjert. Efterfølgende er det blevet besluttet også at se på det i sammenhæng med infrastrukturudbygninger i den nordlige del af Kolding samt den langsigtede udvikling af Kolding Havn. Denne projektudvidelse kan ikke holdes inden for det oprindeligt afsatte budget.

 

VEJ-A-11 - Hævet flade i krydset Sjølundvej/Åstorpvej i Sjølund

I budget 2016 blev der afsat 500.000 kr. til trafikale forbedringer ved Dalby Skole, Aller Friskole og Sjølund-Hejs Skole. Det var kun muligt at finansiere projekterne i Dalby og Aller indenfor rammen. Det er utrygt at krydse Sjølund Gade for skoleelever og øvrige trafikanter i krydset ved Åstorpvej. En hævet flade vil sikre, at hastigheden reduceres omkring krydset, hvilket erfaringsmæssigt vil gøre det mere trygt og sikkert at krydse vejen.

 

VEJ-A-12 - Mobilitetspulje 2020-2027

Økonomiudvalget besluttede den 23. april 2019, at der til budget 2020 udarbejdes et ændringsforslag til en mobilitetspulje til finansiering af infrastruktur, herunder krydset Fynsvej/Jens Holms Vej og andre udpegede vejprojekter. Det foreslås, at der årligt fremlægges til politisk beslutning, hvilke konkrete investeringer, der skal foretages de kommende 3 år.

 

VEJ-A-13 - Krydsombygning Tankedalsvej/Vonsildvej og Industrivej

I morgen, og særligt eftermiddagsmyldretiden, opleves der trafikafviklingsproblemer i området og i særlig grad i krydset Industrivej/Tankedalsvej, hvor trafik fra Industrivej har svært ved at komme ud på Sdr. Ringvej i eftermiddagsmyldretiden. I krydset Tankedalsvej/Vonsildvej/Haderslevvej/Sdr. Ringvej etableres der en ekstra venstresvingbane på henholdsvis Tankedalsvej og Vonsildvej. Samtidigt etableres der en højresvingsbane på Sdr. Ringvej ind til Industrivej.

 

VEJ-A-14 - Cykelstier på Skolebakken i Nr. Bjert

Der etableres stier på en 500 meter lang strækning, hvilket vil sikre sammenhæng i stisystemet for skoleelever og cykelpendlere, som i dag fravælger strækningen, hvilket medfører en omvej og krydsning af Nr. Bjertvej på et farligt sted.

Sagsid.: 19/14853

Resumé

Budgetbidraget for Forsyningspolitik svarer til den vedtagne budgetramme for perioden 2020-2023 vedtaget af Økonomiudvalget den 23. april 2019.


Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med budgetprocedure 2020. Bidraget, der svarer til budgetrammen, betyder, at serviceniveauet svarer til det, der blev vedtaget ved budget 2019 inklusive eventuelle efterreguleringer. Rammerne er godkendt på Økonomiudvalgets møde den 23. april 2019, men revideres løbende.

 

Bevillingsrammen for Forsyningspolitik er udnyttet således (i hele 1.000 kr.): 

 

2020

2021

2022

2023

Bevillingsramme

-3.964

-3.964

-3.964

-3.964

Budgetbidrag

-3.964

-3.964

-3.964

-3.964

Difference

0

0

0

0

 

Bidraget er i overensstemmelse med den korrigerede bevillingsramme for Forsyningspolitik.

Sagsid.: 19/14854

Resumé

Budgetbidraget for Jordpolitik (Byggemodning under Teknik- og Klimaudvalget) svarer til den vedtagne budgetramme for perioden 2020-2023 vedtaget af Økonomiudvalget den 23. april 2019.


Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med budgetprocedure 2020. Rammerne er godkendt på Økonomiudvalgets møde den 23. april 2019, men revideres løbende.

 

Bevillingsrammen for Jordpolitik (Byggemodning under Teknik- og Klimaudvalget) er udnyttet således (i hele 1.000 kr.): 

 

2020

2021

2022

2023

Bevillingsramme

31.599

23.610

23.405

23.405

Budgetbidrag

31.599

23.610

23.405

23.405

Difference

0

0

0

0

 

Bidraget er i overensstemmelse med den korrigerede bevillingsramme for jordpolitik (byggemodning under Teknik- og Klimaudvalget).

Sagsid.: 19/15941

Resumé

Budgetbidraget for Klimapolitik svarer til den vedtagne budgetramme for perioden 2020-2023 vedtaget af Økonomiudvalget den 23. april 2019.


Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med budgetprocedure 2020. Bidraget, der svarer til budgetrammen, betyder, at serviceniveauet svarer til det, der blev vedtaget ved budget 2019 inklusive eventuelle efterreguleringer. Rammerne er godkendt på Økonomiudvalgets møde den 23. april 2019, men revideres løbende.

 

Bevillingsrammen for Klimapolitik er udnyttet således (i hele 1.000 kr.): 

 

2020

2021

2022

2023

Bevillingsramme

526

526

526

526

Budgetbidrag

526

526

526

526

Difference

0

0

0

0

 

Bidraget er i overensstemmelse med den korrigerede bevillingsramme for Klimapolitik.

Sagsid.: 19/14855

Resumé

Budgetbidraget for Vej- og Parkpolitik svarer til den vedtagne budgetramme for perioden 2020-2023 vedtaget af Økonomiudvalget den 23. april 2019.

 

Med mindre området tilføres midler, forventes serviceniveauet at falde pga. finansiering af væsentlig større udgifter i vejafvandingsbidrag til Blue Kolding Spildevand A/S i 2020.


Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med budgetprocedure 2020. Bidraget, der svarer til budgetrammen, betyder, at serviceniveauet svarer til det, der blev vedtaget ved budget 2019 inklusive eventuelle efterreguleringer. Rammerne er godkendt på Økonomiudvalgets møde den 23. april 2019, men revideres løbende.

 

Bevillingsrammen for Vej- og Parkpolitik er udnyttet således (i hele 1.000 kr.): 

 

2020

2021

2022

2023

Bevillingsramme

199.186

198.512

198.542

198.542

Budgetbidrag

199.186

198.512

198.542

198.542

Difference

0

0

0

0

 

Bidraget er i overensstemmelse med den korrigerede bevillingsramme for Vej- og Parkpolitik.

 

By- og Udviklingsforvaltningen forventer væsentlig forøgede udgifter i vejafvandingsbidraget til Blue Kolding Spildevand A/S. Hvis området ikke tilføres midler, vil serviceniveauet falde.

Sagsid.: missing

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.


Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Teknik- og Klimaudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Der forelå intet til drøftelse.


Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

 

Aktivitet:

 

·         Ingen.

Sagsid.: missing

Resumé

På mødet orienteres om nyt fra By-og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.


Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.


Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.

Sagsid.: missing

Resumé

Orientering fra formanden.


Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.


Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 12-06-2019

Godkendt.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey