Et besøgscenter diskret placeret i landskabet var et af elementerne i udviklingsplanen for Skamlingsbanken.

Kolding Kommune, Skamlingsbankeselskabet og Klokkestabelfonden har 28. juni 2017 fået afslag på ansøgningen til at etablere et nationalt samlingssted med bl.a. besøgscenter og ny folkemødeplads på Skamlingsbanken. Fredningsnævnet vurderer, at projektet vil stride mod den eksisterende fredning af området.

”Vi er overraskede over afgørelsen, for projektet er udviklet med stor respekt for landskabet, men vi tager selvfølgelig Fredningsnævnets afgørelse til efterretning. Vi har stadig et fast og fælles ønske om at udvikle og fremtidssikre Skamlingsbanken som folkeligt mødested og national attraktion. Nu vil vi i fællesskab overveje, hvad der skal til for at realisere den vision og tage en tæt dialog om disse muligheder med A. P. Møller Fonden, som har givet tilsagn om et stort støttebeløb til projektet,” hedder det i en fælles udtalelse fra borgmester Jørn Pedersen, Kolding Kommune, Nis Steffensen, formand for Skamlingsbankeselskabet, og Flemming Agerskov, formand for Klokkestabelfonden.

31 hektar mindepark, skov og overdrev ved Skamlingsbanken blev fredet i 1937 med det væsentligste formål at bevare udsigten fra Skamlingsbankens top. For at kunne gennemføre de ambitiøse planer for Skamlingsbanken krævedes en dispensation fra fredningen. Den ansøgning har Fredningsnævnet nu givet afslag på.

I sin afgørelse skriver Fredningsnævnet:

”Selvom det projekt, som Kolding Kommune har udarbejdet, vil understøtte Skamlingsbankens betydning både i naturmæssig og historisk henseende, vil projektet i væsentlig grad forringe de landskabelige værdier, som fredningerne skal sikre og bevare.”

”Som følge heraf, og da projektets realisering vil tilføre Skamlingsbanken nye aktiviteter, og da projektet strider mod forbuddet mod bebyggelse og opsætning af skæmmende elementer i det fredede landskab, vil det derfor tillige stride mod formålet med fredningen at dispensere til projektets gennemførelse.”

pdfLæs hele afgørelsen1.45 MB

Kolding Kommune, Skamlingsbankeselskabet og Klokkestabelfonden har nu fire uger, hvor de kan klage over afgørelsen fra Fredningsnævnet. En anden mulighed er at søge om at få gennemført en ny fredning, som åbner op for, at der kan etableres et nationalt samlingssted på Skamlingsbanken. En mulighed kan også være at etablere faciliteterne uden for det fredede område.

Projektet, som der blev søgt om dispensation til, består af et nyt besøgscenter, fjernelse af den eksisterende udstillingsbygning og parkeringsareal, retablering af terrænet, en ny parkeringsplads, en ny folkemødeplads, renovering af det eksisterende stiforløb, etablering af et nyt stiforløb og opsætning af små spots i landskabet mv.

Du kan læse mere om projektet på www.kolding.dk/skamlingsbanken

Artiklen er publiceret 28. juni 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey