Luftfoto med afgrænsningen af planområdet

Et flertal i Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 8. maj 2019 vedtaget tillæg 24 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 0025-22 Ved Engstien – et område med erhverv og boliger.

Offentliggørelse af planerne sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet ligger i den vestlige del af Kolding bymidte, umiddelbart vest for Vestre Ringgade og nord for Kolding Å.

Kommuneplantillæggets formål er at muliggøre, at området kan bebygges med nye bygninger og at de eksisterende bevaringsværdige bygninger kan få ny anvendelse, bl.a. til boliger, erhverv og dagsinstitution.

Tillægget er, udover mindre redaktionelle tilretninger, uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 20. februar 2019.

Lokalplanens formål er:

  • at udlægge området til bolig-, erhvervs- og offentlige formål,
  • at sikre at ombygning og istandsættelse af den bevaringsværdige bebyggelse sker med respekt for bebyggelsens arkitektoniske karaktertræk, og
  • at sikre at arealerne langs Kolding Å fastholdes som grønne arealer med naturlige brinker og med bevarelse af elletræer langs vandløbet.

Lokalplanen er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 20. februar 2019, på følgende punkter

  • der er tilføjet bestemmelser om placering og afskærmning af vinduer og altaner, som skal sikre områdets nærmeste naboer mod indbliksgener fra den kommende bebyggelse.
  • der er tilføjet bestemmelse om, at de tilladte bygningshøjder gælder, uanset afstand til fremtidige skel. Der er ikke ændret på hverken byggefelter eller tilladt højde.
  • der er tilføjet bestemmelse om, at blinde veje skal afsluttes med en vendeplads.

Endvidere er der foretaget redaktionelle tilretninger.

I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet en miljørapport, der beskriver, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet. Miljørapportens sammenfattende redegørelse er vedlagt planen som bilag.

 

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planerne og miljøvurderingen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

  • lovkrav til planens indhold,
  • lovkrav til miljørapportens indhold,
  • lovkrav til procedurer,
  • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.
 
Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 12. juni 2019, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

 

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Kommuneplaner
Kommuneplaner

Følg med i kommuneplanarbejdet her.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landzonetilladelser
Landzonetilladelser

Se en oversigt over landzonetilladelser.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Marina City
Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Trekantområdet
Trekantområdet

Læs mere om samarbejdet blandt kommunerne i Trekantområdet.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landsbysamarbejdet
Landsbysamarbejdet

Landsbysamarbejdet sikrer, at de små landsbyer i Kolding Kommune bliver hørt.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey