Kolding Kommune har modtaget ansøgning om byggetilladelse til et nyt besøgscenter på Skamlingsbanken. Det ansøgte kræver dispensation efter § 65, stk. 2, jf. § 17 (skovbyggelinje) i Lov om naturbeskyttelse.

Kolding Kommune giver hermed dispensation efter § 65, stk. 2, jf. § 17 i Lov om naturbeskyttelse til opførelse af nyt besøgscenter på Skamlingsbanken som ansøgt på matrikel nr 34a og 34b Grønninghoved By, Vejstrup.

Afgørelsen offentliggøres den 6. juni 2019 på www.kolding.dk/landzone

Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 4. juli 2019, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.
dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Det nye besøgscenter ligger indenfor 300-meter skovbyggelinje (naturbeskyttelsesloven § 17) med ca. 240 meters afstand til Binderup Strandskov. Skovbyggelinjen skal sikre skovenes værdi som landskabselementer, opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet og beskytte skovene mod blæst. Inden for skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse mv. uden en konkret vurdering efter hensigten med loven.

Det ansøgte byggeri vurderes ikke at være i modstrid med de hensyn, der skal tages i forhold til skovbyggelinjen. Byggeriet er placeret under størst muligt hensyn til de landskab og natur. Der lægges i vurderingen vægt på afstanden til skovbrynet. (Naturbeskyttelseslovens § 17). Med cirka 240 meter mellem byggeriet og skoven, vil der ikke ske påvirkning af skovbrynet.

Der er foretaget en høring efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1 af skovejer. Der er i den forbindelse ikke modtaget nogle bemærkninger.

Der gøres opmærksom på, at sagen kun er behandlet efter Naturbeskyttelsesloven. Hvis projektet kræver yderligere tilladelser og godkendelser, skal du selv fremsende de relevante ansøgninger.

Der er oprettet en byggesag. Arbejdet må ikke påbegyndes, inden du har fået byggetilladelse til det ansøgte. Byggesagsafdelingen er orienteret om afgørelsen.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

 

Lene Lindberg Marcussen
Byplanlægger, cand polyt urban design

email:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. tlf 79791314

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet (Naturbeskyttelsesloven).

Hvortil skal klagen sendes?

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Når du søger på borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen? Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelserne er meddelt eller offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Hvad er lovgrundlaget? Lov om naturbeskyttelse.

Hvad koster det at klage? Pr. klage: 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

 

 

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen.

(offentliggjort den 6. juni 2019)

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Kommuneplaner
Kommuneplaner

Følg med i kommuneplanarbejdet her.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landzonetilladelser
Landzonetilladelser

Se en oversigt over landzonetilladelser.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Marina City
Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Trekantområdet
Trekantområdet

Læs mere om samarbejdet blandt kommunerne i Trekantområdet.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landsbysamarbejdet
Landsbysamarbejdet

Landsbysamarbejdet sikrer, at de små landsbyer i Kolding Kommune bliver hørt.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey