Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 5. december 2018 vedtaget lokalplan 0415-14 Ved Blåbærvej – et haveboligområde

Offentliggørelse af planen sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet grænser mod nord op til Ådalsvænget og Ådalsparken, mod vest til Langholm, mod syd til gården Povlinesmindes jorder og mod øst til dalstrøget med Dalby Møllebæk.

Lokalplanens formål er:

 • at sikre en helhedsorienteret planlægning for et sammenhængende område øst for Vonsild.
 • at udlægge lokalplanområdet til boligformål og sikre etablering af grønne fri- og opholdsarealer med adgang til områdets omkringliggende naturværdier,
 • at sikre vejadgang til lokalplanområdet via Blåbærvej,
 • at overføre lokalplanens delområde 1 til byzone,
 • at sikre, at et område med en bredde af mindst 100 meter langs Dalby Møllebæk friholdes for bebyggelse.

Lokalplanen er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 15. august 2017 på følgende punkter:

 • Byggelinjerne udgår, da der med udlæg af grønne bræmmer i lokalplanområdets afgræsninger er sikret  afstand til de omliggende bebyggelser og stendiger.
 • De grønne bræmmer i lokalplanområdets nordlige afgrænsning reduceres fra 5 meter til 4 meter og i lokalplanområdets sydlige og vestlige afgræsning reduceres de fra 8 meter til 6 meter.
 • Der åbnes mulighed for terrænregulering på +/- 1,00 meter mod tidligere +/- 0,75 meter.
 • Den maksimale lyspunktshøjde for belysning på stier, veje m.v. reduceres fra 4 til 3 meter og øges på stamvejen fra 6 til 7 meter.
 • Bestemmelsen om mulig opstilling af mobilantennemast i en højde på op til 40 meter udgår.

Endvidere er der foretaget redaktionelle tilretninger.

 

 

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

 

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til plan. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 9. januar 2019 hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.     

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

 

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Artiklen er publiceret 12. December 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey