Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 05. december 2018 vedtaget tillæg 11 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 1211-11 Ved Nørregade i Vamdrup – et boligområde.

Offentliggørelse af planerne sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet omfatter et areal ved Nørregade og Nygade i Vamdrup bymidte. Mod vest afgrænses området af Vamdrup Kraftvarmeværk og mod øst af den centrale parkeringsplads langs Nørregade. Nord for området ligger en boligbebyggelse i 2½ plan og mod syd 1½ plan bebyggelse.

Kommuneplantillæggets formål er at forhøje bebyggelsesprocenten i området, samt muliggør etableringen af boliger i stueetagen. Der oprettes et nyt rammeområde, med tilsvarende afgrænsning som lokalplanområdet, hvor den maksimale bebyggelsesprocent ændres fra 65 til 90.

Tillægget er, udover mindre redaktionelle tilretninger, uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 29. august 2018.

Lokalplanens formål er:

  • at sikre byggeri og anlægs indpasning i bymiljøet
  • at sikre opholdsarealer til fremtidige boliger
  • at muliggør vejadgang fra Nygade
  • at sikre etablering af beplantning

Lokalplanen er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 29. august 2018, på følgende punkter

  • Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Nygade. Ejendommene matr.nr. 14ah og 12c V. Vamdrup By, Vamdrup kan derudover i forhold til anvendelse som enfamiliehuse vejbetjenes fra Nørregade. Hertil skal der ved etablering af vejadgang sikres tilstrækkelige oversigtsforhold i overensstemmelse med vejreglerne.

Endvidere er der foretaget mindre redaktionelle tilretninger.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planerne. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

  • lovkrav til planens indhold,
  • lovkrav til procedurer,
  • lovkrav til procedurer,

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk  og www.virk.dk.  På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 16. januar 2018, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

 

 

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Artiklen er publiceret 19. December 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey