Luftfoto med afgrænsning af kommuneplanområdet.
Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 17. juni 2019 vedtaget tillæg 13 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 0131-31 Ved Skovvangen –et erhvervsområde. Offentliggørelse af planerne sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområderne er beliggende i den nordlige del af Kolding, umiddelbart syd for Skovvangen, og syd for Kolding Storcenter. Kommuneplantillægget omfatter i alt cirka 7,4 ha og lokalplanområdet omfatter i alt cirka 4 ha, hvoraf ca. 1 ha udgør naturområde med sø og mose, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

 

Kommuneplantillæggets formål er at muliggøre en butik til pladskrævende varegrupper med max. bygningshøjde på 16 meter, og areal på butikstørrelse på 11.400 m2.

Tillægget er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 14. marts 2019, på følgende punkter:

 • Der tilføjes den del af kommuneplantillæg 69 til Kommuneplan 2013-2025 som blev forglemt ved offentliggørelsen af Kommunplan 2017-2029. Der tilføjes således en justering af arealudlæg til potentiel økologisk forbindelse, så udpegningen ikke længere omfatter planlægningsområdet, og der tilføjes derfor nyt kort.

Endvidere er der foretaget redaktionelle tilretninger.

 

Lokalplanens formål er:

 • at åbne mulighed for etablering af én større butik, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper;
 • at sikre bebyggelsen tilstrækkelige parkeringspladser;
 • at fastlægge vejadgang;
 • at sikre etablering af erstatningssøer og mose og at erstatningssøer har en kvalitet, der sikrer forbedrede forhold for områdets paddearter.

Lokalplanen er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 14. marts 2019, på følgende punkter

 • Der er tilføjet en ny bestemmelse om at der på det servitutbelagte areal for transmissionsledningen (luftledningen) kun må etableres parkering, befæstelse og beplantning på arealet når transmissionsledningen er kabellagt i jord.
 • Der tilføjes til § 8.8, at såfremt tekniske installationer og anlæg placeres på tagfladen, skal disse placeres samlet og tilbagetrukket fra facaden i en afstand af minimum 5 meter fra skæring mellem tagflade, samt afskærmes i overensstemmelse med bygningens øvrige arkitektur. Solceller er dog undtaget herfor.
 • Der tilføjes mulighed for flagstænger inden for lokalplanområdet.

   

 

Endvidere er der foretaget redaktionelle tilretninger.

I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet en miljørapport, der beskriver, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet. Miljørapportens sammenfattende redegørelse er vedlagt planen som bilag.

 

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planerne og miljøvurderingen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til miljørapportens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.


Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 25. juli 2019, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Kommuneplaner
Kommuneplaner

Følg med i kommuneplanarbejdet her.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landzonetilladelser
Landzonetilladelser

Se en oversigt over landzonetilladelser.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Marina City
Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Trekantområdet
Trekantområdet

Læs mere om samarbejdet blandt kommunerne i Trekantområdet.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landsbysamarbejdet
Landsbysamarbejdet

Landsbysamarbejdet sikrer, at de små landsbyer i Kolding Kommune bliver hørt.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey