Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 05. december 2018 vedtaget tillæg 20 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 0912-13 Westerbygård – et boligområde.

Offentliggørelse af planerne sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet ligger i Sdr. Bjert og omfatter den tidligere Westerbygård, de nærliggende enfamiliehuse, det tidl. landbrugsareal mellem Westerbygård og parcelhusområdet mod vest samt Bjert Lægehus ved Gl. Bjært.
 
Kommuneplantillæggets formål er øge de fremtidige anvendelsesmuligheder for Westerbygård, så der både kan blive boliger og drives mindre virksomhed på den gamle gård. Ligeledes giver kommuneplantillægget mulighed for, at Bjert Lægehus kan overtage og udvide på et areal af det tidl. landbrugsareal nærmest Gl. Bjært.

Tillægget er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 11. juni 2019, på følgende punkt:

 • Et areal på ca. 570 m2 umiddelbart øst for ejendommen Gl. Bjært 26 (Bjert Lægeshus) udlægges til blandet bolig- og erhvervsområde, således at det kan tillægges ejendommen Gl. Bjært 26. På arealet kan både lægehusets bygning og parkeringsplads udvides.

Endvidere er der foretaget redaktionelle tilretninger.

Lokalplanens formål er:

 • at overføre størstedelen af lokalplanområdet til byzone
 • at sikre Westerbygårds bevaringsværdige bygninger og sætte bestemmelser for deres renovering/ombygning
 • at sætte bestemmelser for det nye boligområde, der muliggøres mellem Westerbygård og det eksisterende boligområde mod vest.
 • at sikre: Westerbygårds have, områdets levende hegn og markerne øst for Westerbygårds landskabelige karakter.

Lokalplanen er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 11. juni 2019, på følgende punkter:

 • Gl. Bjært 26 er medtaget i lokalplanområdet som selvstændigt delområde inkl. et areal nordligst af marken langs Gl. Bjært. Herved kan lægehuset udvide mod øst og øge sit parkeringsareal.
 • Arealet nærmest Gl. Bjært i det nye boligområde udlægges til fælles friareal.
 • Der er udlagt en 5 meter bred grøn opholdszone - som ikke må bebygges – imellem det eksisterende boligområde mod vest og det nye boligområde.
 • Alleen til Westerbygård kan bevares i sin nuværende bredde ved alléens udmunding til Westerbygårds gårdsplads.

Endvidere er der foretaget redaktionelle tilretninger.

 

ed den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

 

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planerne. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 

 • lovkrav til planernes indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 07. januar 2019, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

 

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Artiklen er publiceret 10. December 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey