Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Byrådet har den 28. maj 2019 vedtaget tillæg 33 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 1013-12 Ved Skamlingvejen – et etageboligområde.

Offentliggørelse af planerne sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet ligger i Tved, i den sydlige del af Kolding by, mellem Skamlingvejen og Kløvervej og umiddelbart syd for Marina Syd. Området omfatter arealet, hvor det tidligere forbrændingsanlæg på Kløvervej lå placeret, samt de omkringliggende arealer.

Kommuneplantillæggets formål er:

 • at udskille et nyt rammeområde, som er sammenfaldende med lokalplanen,
 • at hæve bebyggelsesprocenten fra 75 til 100,
 • at kommuneplanens generelle rammer for hele kommunen er gældende, dvs. opholdsarealer skal udgøre mindst 50% af etagearealet, heraf skal 10% af det udlagte areal udgøres af fælles opholdsarealer (en ændring fra bestemmelsen om, at fælles opholdsarealer skal udgøre et areal på mindst 70% af boligområdets areal).

Tillægget er, udover mindre redaktionelle tilretninger, uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 28. februar 2019.


Lokalplanens formål er:

 • at udlægge området til boligformål i form af etageboligbebyggelse med op til 4 punkthuse,
 • at give mulighed for bebyggelse i op til maks. 15 etager,
 • at skabe en attraktiv boligbebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet,
 • at fastlægge bebyggelsens ydre fremtræden herunder at sikre at etagebebyggelsen fremtræder som en samlet harmonisk helhed,
 • at fastlægge principper for placering og udformning af bebyggelse og friarealer, så der skabes sikre trafikforhold og gode opholdsmuligheder.

Lokalplanen er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 28. februar 2019, idet det vestlige byggefelt er udvidet med 2,5 meter mod vest.

Endvidere er der foretaget redaktionelle tilretninger.

 

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planerne. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 2. juli 2019, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Kommuneplaner
Kommuneplaner

Følg med i kommuneplanarbejdet her.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landzonetilladelser
Landzonetilladelser

Se en oversigt over landzonetilladelser.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Marina City
Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Trekantområdet
Trekantområdet

Læs mere om samarbejdet blandt kommunerne i Trekantområdet.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landsbysamarbejdet
Landsbysamarbejdet

Landsbysamarbejdet sikrer, at de små landsbyer i Kolding Kommune bliver hørt.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey