Luftfoto med afgrænsningen af aflastningsområdet efter udvidelsen

Byrådet har den 26. marts 2019 endeligt vedtaget tillæg 9 til Kommuneplan 2017-2029 – udvidelse af aflastningsområdet. Offentliggørelse af planen sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

 

 

Planområdet ligger omkring Vejlevej ved Kolding Storcenter i det nordlige Kolding.

Kommuneplantillæggets formål er:

  • At skabe grundlag for en udvidelse af aflastningsområdet geografisk.
  • At inddrage eksisterende butikker på Skovvangen og Albuen i aflastningsområdet.
  • At øge arealrammen til ny detailhandel i det samlede aflastningsområde med 30.000 m².

Tillægget er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 5. december 2018, på følgende punkter

  • I retningslinje og rammebestemmelser tilføjes maksimale butiksstørrelser.
  • Der tilføjes et afsnit i redegørelsen om international naturbeskyttelse og bilag IV-arter.
  • Der tilføjes en faktaboks med beskrivelse af Energinets 150 kV luftledning og sikkerhedsafstande.

Endvidere er der foretaget redaktionelle tilretninger.
I forbindelse med kommuneplantillægget er der udarbejdet en miljørapport, der beskriver, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet. Miljørapporten er vedlagt planen som bilag.

 

Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planen og miljøvurderingen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

  • lovkrav til planens indhold,
  • lovkrav til miljørapportens indhold,
  • lovkrav til procedurer,
  • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 1. maj 2019, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Kommuneplaner
Kommuneplaner

Følg med i kommuneplanarbejdet her.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landzonetilladelser
Landzonetilladelser

Se en oversigt over landzonetilladelser.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Marina City
Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Trekantområdet
Trekantområdet

Læs mere om samarbejdet blandt kommunerne i Trekantområdet.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landsbysamarbejdet
Landsbysamarbejdet

Landsbysamarbejdet sikrer, at de små landsbyer i Kolding Kommune bliver hørt.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey