Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til

  • opførelse af en rundbuehal på ca. 140 m² på ejendommen matr.nr. 1m, Drenderup, Ødis beliggende Riglandsegvej 6, 6580 Vamdrup, som ansøgt.(offentliggjort den 13.05.2019)

 

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter § 35, stk. 1, i lov om planlægning til opførelse af

  • nyt stuehus på i alt ca. 200 m2 i 1 plan som erstatning for eksisterende, der nedrives på ejendommen matr.nr. 16b m.fl. V. Nebel By, V. Nebel beliggende Koldingvej 99, 6040 Egtved, som beskrevet på seneste tegninger og visualisering dateret hhv. 12. marts 2019 og 1. april 2019.
    Der meddeles samtidig dispensation efter § 65, jf. § 16 stk. 1 (sø- og åbeskyttelseslinjen) i lov om naturbeskyttelse til terrænændring og nyopførelse af bebyggelse ved Søndersø.(offentliggjort den 13.05.2019)
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey