Luftfoto med afgrænsning af lokalplanområdet
En model af Marina City ses fra nordøst

Kolding Kommune ønsker som bygherre at etablere en ny bydel Marina City i Kolding.

Bygherre har søgt om tilladelse til projektet og om udarbejdelse af nødvendigt plangrundlag. Kystdirektoratet er myndighed for opfyldningen og anlæggene på søterritoriet, mens Kolding Kommune er myndighed for byggeri og anlægsarbejder på land, samt planmyndighed for projektet.

Kolding Kommune besluttede, at der skulle udarbejdes VVM, lokalplan med kommuneplantillæg
og tilhørende miljøvurdering af planforslagene (SMV). Kystdirektoratet afgjorde tilsvarende, at der skulle udarbejdes VVM for projektet. De to myndigheder besluttede, at der skulle udarbejdes én fælles samlet miljørapport med miljøvurdering af både planerne (SMV) og af projektet/anlægget (VVM). Miljørapporten beskriver den sandsynlige indvirkning på miljøet, og hvilke foranstaltninger der er planlagt for at afværge og om muligt ophæve eventuelle. miljøpåvirkninger.

Som en del af processen har sagen været fremlagt i den 1. offentlighedsfase i perioden fra den 22. marts til den 19. april 2017, suppleret i perioden fra den 29. september til den 27. oktober 2017. Til grund for miljørapporten og planforslagene ligger bl.a. de bemærkninger, der indkom i den samlede 1. offentlighedsfase.

Kolding Kommune igangsætter sammen med Kystdirektoratet hermed den 2. offentlighedsfase med offentlig høring af følgende dokumenter:

 • Miljørapport (VVM-redegørelse og miljøvurdering af planer og programmer)
  Af hensyn til læsevenligheden er kapitel 1 (det ikke tekniske resume samt opsamling) udtaget af rapporten og publiceret som et         selvstændigt dokument
 • Kommuneplantillæg som muliggør ny bydel med bl.a. lystbådehavn og boliger
 • Lokalplan som danner nærmere rammer for de fremtidige anvendelser og bebyggelse.

Idet afgørelserne om VVM-pligt er truffet inden ikrafttræden af LBK nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) sker sagsbehandlingen iht. nedenstående lovgivning.

 • BEK nr. 1440 af 23/11/2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
 • BEK nr. 895 af 21/06/2016 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet
 • LBK nr. 1533 af 10/12/2015 af lov om miljøvurdering af planer og programmer

Offentliggørelse af planforslagene sker efter planlovens §§ 24-26 (LBK nr. 287 af 16/04/2018).

 

Kolding Kommune har igennem en årrække arbejdet for at skabe mulighed for en ny attraktiv bydel med en samlet og udvidet marina på sydsiden af Kolding Fjord.

Det er nødvendigt at udbygge den sydlige lystbådehavn i Kolding, da den nordligste lystbådehavn ønskes flyttet, idet den er utidssvarende og miljømæssigt under pres af naboskabet til industrihavnen, jernbanen og større vejanlæg.

Med overflytning af ca. 500 bådpladser fra Lystbådehavn Nord til Marina City, bliver der i Marina City ca. 1.000 bådpladser.

Planområdet ligger ved lystbådehavn Marina Syd i Kolding, umiddelbart nord for Skamlingvejen.

Kommuneplantillæggets formål er at ændre disponering af bydelen i forhold til den hidtidige planlægning.

Lokalplanens formål er at skabe plangrundlaget for udvidelse af lystbådehavnen op til ca. 1.000 bådpladser i kombination med en ny bydel med boliger og servicefunktioner. Det er ligeledes formålet med lokalplanen, at forebygge de miljøkonflikter, som potentielt kan opstå ved en udvidelse af en lystbådehavn og etablering af en ny bydel, som f.eks. trafikstøj, virksomhedsstøj, støj fra havneaktiviteter og lignende.

Byrådet har d. 2. april 2020 vedtaget at fremlægge planforslagene samt miljørapporten.
Referat af Byrådsmødet kan ses her:
referat, den 2. april 2020
 
Det forventes, at planforslagene med alle indkomne bemærkninger og indsigelser bliver behandlet i byrådet i efteråret 2020

Planforslagene og miljørapporten er fremlagt i 8 uger i perioden fra den 4. maj 2020 til den 29. juni 2020. Herefter vil indkomne bemærkninger blive behandlet af myndighederne.

Planforslagene og miljørapporten kan ses på www.kolding.dk/plansager.

Miljørapporten mv. kan ligeledes ses på Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk under ”Offentliggørelser”.

 Der bliver afholdt et ”kig forbi og spørg” arrangement tirsdag den 2. juni 2020 fra kl. 10 til 19 i restaurant Marinaen på Marina Syd, Skamlingvejen 5. Her har man mulighed for at stille spørgsmål og få information omkring projektet, planerne og miljørapporten.

Grundet COVID-19 vil der være begrænsninger på antal tilstedeværende ad gangen, og det er derfor nødvendigt med tilmelding til arrangementet. Tilmelding skal ske senest den 25. maj på www.kolding.dk/marinacitydag.

Ved tilmelding booker man sig ind til 45 minutters dialog ved at vælge et af de ledige tidspunkter, som fremgår på tilmeldingssiden.

Du kan sende bemærkninger til miljørapporten og bemærkninger eller ændringsforslag til planforslagene til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Bemærkningerne skal være indsendt senest den 29. juni 2020. Kolding Kommune sørger efterfølgende for koordinering med Kystdirektoratet.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndighedernes sagsbehandling, og at indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at indkomne bemærkninger vil kunne optræde i myndighedernes afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmesider.

Hvis du ønsker at klage til et klagenævn over Koldings Kommunes dokumenter, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Spørgsmål vedr. planforslagene og miljørapporten rettes til Kolding Kommune, Planafdelingen på e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 79 79 13 20.

 

Spørgsmål vedrørende miljørapporten rettes til Kystdirektoratet, Anne Villadsgaard, på e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 91 33 84 25.

 

Efter offentliggørelsen, den 4. maj 2020, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene og Kolding Kommunes del af miljøvurderingen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til miljørapportens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet – vedrørende planforslagene og miljøvurdering af disse (SMV).
Miljø- og Fødevareklagenævnet – vedrørende miljøvurdering af projektet (VVM).

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
For klager vedrørende planer og miljøvurdering af disse (SMV) er klagefristen 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer.
For klager vedrørende miljøvurdering af projektet (VVM) er klagefristen 4 uger fra offentliggørelse af tilladelse til projektet.
Den endelige vedtagelse af planforslagene og tilladelse til projektet kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Ønsker du at afprøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Kommuneplaner
Kommuneplaner

Følg med i kommuneplanarbejdet her.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landzonetilladelser
Landzonetilladelser

Se en oversigt over landzonetilladelser.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Marina City
Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Trekantområdet
Trekantområdet

Læs mere om samarbejdet blandt kommunerne i Trekantområdet.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landsbysamarbejdet
Landsbysamarbejdet

Landsbysamarbejdet sikrer, at de små landsbyer i Kolding Kommune bliver hørt.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey