Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Offentlig høring af forslag til tillæg 34 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 1013-13 Ved Tvedvej – et boligområde

Byrådet har den 26. februar 2019 vedtaget at sende forslag til tillæg 34 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til lokalplan 1313-13 Ved Tvedvej – et boligområde i offentlig høring. Offentliggørelse af planforslagene sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet ligger i det østlige Kolding mellem Tvedvej og Skamlingvejen. Området grænser mod vest op til etageboligområdet Strandparken. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Skamlingvejen, mens det mod syd og øst afgrænses af boligområdet Rosenholm samt to parceller ved Vangen.

Kommuneplantillæggets formål er:
• at udskille et nyt rammeområde, som er sammenfaldende med lokalplanen
• at give mulighed for lavere bebyggelsesprocent
• at ændre bygningshøjden fra 48 til 14 meter

Lokalplanens formål er:
• at udlægge lokalplanens område til boligformål
• at sikre, at bebyggelsen fremstår som en ensartet helhed
• at sikre byggeri og anlægs indpasning i landskabet.
Planforslagene kan ses på www.kolding.dk/plansager og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Planforslagene er fremlagt i 8 uger i perioden fra den 4. marts 2019 til den 29. april 2019. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så vi har det senest den 29. april 2019. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Efter offentliggørelsen, den 4. marts 2019, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelse kan ikke meddeles, så længe en eventuel indsigelse fra miljøministeren opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor miljøministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning

Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagenes indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen er offentliggjort sammen med planforslagene.

Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planenerne ikke bliver opfyldt, f.eks.
• lovkrav til planens indhold,
• lovkrav til procedurer,
• lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 1. april 2019, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planforslagene kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey