Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet. Afgrænsningen er identisk med kommuneplantillæg 68.

Byrådet har den 26. juni 2017 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 68 til Kommuneplan 2013-2025 og forslag til lokalplan 1311-11 Christiansfeld gamle skole – almene boliger

Offentliggørelse af planforslagene sker efter planlovens §§ 24-26.

Planområdet ligger centralt i Christiansfeld, beliggende mellem Lindegade, Nørregade og Salshuset.

Kommuneplantillæggets formål er at give mulighed for at bebyggelsesprocenten kan ændres fra 50 til 70, samt reduktion af kravet om antal parkeringspladser fra 1,5 til 1 pr. bolig.

Lokalplanens formål er:

  • at give mulighed for at omdanne Christiansfeld gamle skole til almene boliger, herunder at omdanne de frede bygninger langs Lindegade til boliger,
  • at give mulighed for parkering for lokalplanens beboere, og
  • at give mulighed for et fælles grønt areal, der kan opdeles i mindre terrasser, og
  • at give mulighed for udhus, og overdækninger i området.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planforslagene er fremlagt i otte uger i perioden fra den 28. juni 2017 til den 23. august 2017. Herefter vil de indkomne indsigelser blive behandlet.

Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på byogudvikling@kolding.dk, så vi har det senest den 23. august 2017. Hvis du ønsker at klage til Planklagenævnet, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Efter offentliggørelsen, den 28. juni 2017, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelse kan ikke meddeles, så længe en eventuel indsigelse fra miljøministeren opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor miljøministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagenes indvirkning på miljøet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 3 og § 4, stk. 2. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag bagerst til lokalplanforslaget.

 

Hvad kan der klages over?

Miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.

Retlige spørgsmål

Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planerne ikke bliver opfyldt, f.eks.

• lovkrav til planens indhold,

• lovkrav til procedurer,

• lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?

Planklagenævnet

Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk  og www.virk.dk.  På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sen-de en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er Planklagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?

Miljøvurdering

Klagefristen er den 26. juli 2017, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål

Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtag-ne planer. Den endelige vedtagelse af planforslagene kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?

Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Artiklen er publiceret 28. juni 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs vores cookie-information Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies