Luftfoto med afgrænsningen af aflastningsområdet efter udvidelsen

Offentlig høring af forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2017-2029 – udvidelse af aflastningsområdet

Byrådet har den 27. november 2018 vedtaget at sende forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring. Offentliggørelse af planforslaget sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet ligger ved Kolding Storcenter i det nordlige Kolding.

Det er ønsket at skabe grundlag for en udvidelse af aflastningsområdet ved Kolding Storcenter for at fremtidssikre det og skabe plads til store udvalgsvarebutikker, som på grund af størrelse, udformning, koncept og varesortiment ikke umiddelbart kan indpasses i Kolding bymidte. Der foreslås fastlagt en minimumsstørrelse på butikkerne, men ikke en maksimum størrelse.

Kommuneplantillæggets formål er:

  • At skabe grundlag for en udvidelse af aflastningsområdet geografisk.
  • At inddrage eksisterende butikker på Skovvangen og Albuen i aflastningsområdet.
  • At øge arealrammen til ny detailhandel i det samlede aflastningsområde med 30.000 m²

Planforslaget, som ledsages af en særskilt redegørelse for kundegrundlag m.v., kan ses på www.kolding.dk/plansager  og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Planforslaget er fremlagt i 8 uger i perioden fra den 5. december 2018 til den 30. januar 2019. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslaget til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på byogudvikling@kolding.dk, så vi har det senest den 30. januar 2019. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagets indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at kommuneplantillægget er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke kun fastlægger anvendelsen af et område på lokalt plan, men kan påvirke den eksisterende detailhandel i et større lokalt og regionalt geografisk område. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, der beskriver, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet. Miljørapporten er offentliggjort sammen med planforslaget.

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget og miljøvurderingen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

  • lovkrav til planens indhold,
  • lovkrav til miljørapportens indhold,
  • lovkrav til procedurer,
  • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan. Den endelige vedtagelse af planforslaget kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

 

 

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Artiklen er publiceret 05. December 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey