Byrådet har på sit møde den 29. oktober 2019 vedtaget planstrategien.

I forbindelse med vedtagelsen er der indarbejdet enkelte tekstmæssige justeringer på foranledning af fremsendte bemærkninger. Endvidere er der tilføjet et supplerende indhold angående udviklingsområder inden for kystnærhedszonen.

Planstrategi 2019, der samlet set består af ”Planstrategi 2019 for Kolding Kommune” samt ”Strategi for Vækst og Attraktivitet i Trekantområdet”, var fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 28. maj til den 6. august 2019.

Planstrategien er byrådets strategi for udviklingen af Kolding kommune. Planstrategien har sit
ophæng i planloven, som pålægger byrådet at offentliggøre en planstrategi inden udgangen af første
halvdel af den kommunale valgperiode. 

Med vedtagelsen har byrådet besluttet, at der vil blive foretaget en delvis revision af kommuneplanen.
Planstrategien indeholder en nærmere beskrivelse af revisionens temaer.

Du kan se planstrategien i sin endelige udgave på www.kolding.dk/borger/planer-og-projekter/kommunalplaner/planstrategi/kommuneplanstrategi

Byrådet behandlede i forbindelse med vedtagelsen de i alt 30 indkomne høringssvar, som omhandlede bemærkninger til henholdsvis den lokale del og den fælles del af planstrategien.

I sammenhæng med planstrategiens beslutning om at revurdere kommuneplanens udlæg af byudviklingsarealer, har Kolding Kommune i løbet af 2019 vurderet de konkrete muligheder, der overordet er omtalt planstrategien. I den forbindelse har Kolding Byråd behandlet oplæg til nye byudviklingsområder med henblik på efterfølgende indkald af idéer og forslag til kommuneplanen. Denne forhøring vil have særligt fokus på byudviklingsarealer men også forholde sig til andre af revisionsbeslutningens temaer.

Da oplæggene til nye byudviklingsområder indeholder arealer beliggende inden for kystnærhedszone, er der med det supplerende indhold til planstrategien sikret mulighed for at kunne søge om optag af fire udviklingsområder i et landsplandirektiv ved førstkommende ansøgningsrunde. For alle de fire områder er formålet at sikre mulighed for senere at kunne udlægge nye byudviklingsområder inden for kystnærhedszonen.

Planlægning for udvikling af byer og byvækst skal i øvrigt følge de generelle regler herom i planloven. Herunder vil der skulle redegøres for, at byvækst sker efter principperne om ”indefra-og-ud” og der skal redegøres for kommuneplanens rummelighed og behov i forhold til nye udlæg af byudviklingsområder.

Den endelige bekendtgørelse af Planstrategi 2019 sker samtidigt i Trekantområdets syv kommuner.

Byrådets vedtagelse af planstrategien kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til
Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk.3. Klagen skal sendes inden for 4 uger efter bekendtgørelsen af
planstrategien.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er Planklagenævnet, der afgør om en borger kan
fritages.

Der opkræves et gebyr for at klage over en afgørelse. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra
offentliggørelsen.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Kommuneplaner
Kommuneplaner

Følg med i kommuneplanarbejdet her.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landzonetilladelser
Landzonetilladelser

Se en oversigt over landzonetilladelser.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Marina City
Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Trekantområdet
Trekantområdet

Læs mere om samarbejdet blandt kommunerne i Trekantområdet.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landsbysamarbejdet
Landsbysamarbejdet

Landsbysamarbejdet sikrer, at de små landsbyer i Kolding Kommune bliver hørt.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey