Luftfoto med afgrænsningen af planområdet. Planområdet ligger cirka 1 km øst for Christiansfeld i tilknytning til landbyen Aller.

Byrådet har den 1. september 2020 vedtaget at sende forslag til tillæg 37 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til lokalplan 1353-31 Ved Allervej - et erhvervsområde i offentlig høring.

Offentliggørelse af planforslagene sker efter planlovens §§ 24-26.
Planområdet ligger cirka 1 km øst for Christiansfeld i tilknytning til landbyen Aller
Kommuneplantillæggets formål er at udvide rammeområde 1353-E1 mod vest, justere den nærmere afgrænsning mod øst, og præcisere anvendelsesbestemmelserne for rammeområdet i kommuneplanen; Rammebestemmelserne ændres så der kan lokalplanlægges for byggeri op til 24 meter og virksomheder i miljøklasse 1-6. I forhold til de eksisterende, faktiske forhold er der tale om en berigtigelse.
Lokalplanens formål er:

  • at overføre området til byzone.
  • at udlægge lokalplanens område til erhvervsformål.
  • at forebygge miljøkonflikter.
  • at sikre indpasning af bebyggelsen i nærområdet og landskabet.
  • at sikre etablering og bevaring af afskærmende beplantning.

Planforslagene kan ses på www.kolding.dk/plansager og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

 

Planforslagene er fremlagt i 8 uger i perioden fra den 7. september til den 2. november 2020. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så vi har det senest den 2. november 2020.
Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.
Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Efter offentliggørelsen, den 7. september 2020, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.
Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagenes indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen er offentliggjort sammen med planforslagene.

Hvad kan der klages over?
Miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget/-ene.

Retlige spørgsmål

Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget/-ene. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planen/-erne ikke bliver opfyldt, f.eks.

  • lovkrav til planens indhold,
  •  lovkrav til procedurer,
  •  lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Miljøvurdering
Klagefristen er den 5. oktober 2020, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af den/de endeligt vedtagne plan/-er. Den endelige vedtagelse af planforslaget/-ene kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

 

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey