Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 3. april 2019 vedtaget tillæg 29 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 0036-42 Ved Buen – et område til centerformål.

Offentliggørelse af planerne sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet ligger i Kolding By i tilknytning til havneområdet, som er under omdannelse fra havne- og industrivirksomheder til nyt centralt by- og uddannelsesområde.

Kommuneplantillæggets formål er at øge bygningshøjden for ejendommen Buen 11 fra 30 meter til 33 meter samt at reducere parkeringskravet i rammeområde 0036-C2 for erhverv og uddannelse fra 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal til 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal.

Tillægget er, udover mindre redaktionelle tilretninger, uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 4. februar 2019.

Lokalplanens formål er:

  • at udlægge området til centerformål og muliggøre etablering af bebyggelse til kontorer og liberale erhverv, café, kulturelle formål, klinikker og offentlig og privat service.
  • at fastlægge et byggefelt med mulighed for opførelse af bebyggelse i 7 etager, som skal følge gadelinjen langs Buen, så der sker en afrunding af området karré mod Buen og Sdr. Havnegade.
  • at sikre et byrum med offentlig adgang mod øst, hvor ejendommen grænser op til det igangværende byggeri af ungdomsboliger, som giver mulighed for at sive igennem området, når man bevæger sig mellem bymidten og uddannelsesinstitutionerne i Campusområdet.

Lokalplanen er, udover mindre redaktionelle tilretninger, uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 4. februar 2019.

 

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planerne. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

  • lovkrav til planens indhold,
  • lovkrav til procedurer,
  • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 6. maj 2019, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Kommuneplaner
Kommuneplaner

Følg med i kommuneplanarbejdet her.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landzonetilladelser
Landzonetilladelser

Se en oversigt over landzonetilladelser.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Marina City
Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Trekantområdet
Trekantområdet

Læs mere om samarbejdet blandt kommunerne i Trekantområdet.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landsbysamarbejdet
Landsbysamarbejdet

Landsbysamarbejdet sikrer, at de små landsbyer i Kolding Kommune bliver hørt.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey