Ved Donsvej

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 4. september 2019 vedtaget tillæg 43 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 0641-11 Ved Donsvej i Vester Nebel – et haveboligområde.

Offentliggørelse af planenerne sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet ligger i den nordøstlige del af Vester Nebel by, øst for Udsigten og nord for Donsvej. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 2.4 ha og afgrænses mod vest og syd af eksisterende boligområde, samt landbrugsjord og grønt område mod henholdsvis nord og øst.

Kommuneplantillæggets formål er at opnår en topografisk hensigtsmæssig overgang fra det kommende boligområde til det åbne land mod nord. Kommuneplantillægget åbner mulighed for en mindre justering af rammeområdets afgrænsning ved ejendommen Donsvej 19 i Vester Nebel, idet der med tillægget åbnes mulighed for en mindre udvidelse af rammeområde 0641.B1 ved en inddragelse af et areal på ca. 1800 m2.  Med tillægget ændres alene rammeområdets afgrænsning.

Tillægget er, udover mindre redaktionelle tilretninger, uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 17. juni 2019.

Lokalplanens formål er:

 • At udlægge området til boligformål
 • At sikre, at byggeriet indpasses i forhold til omgivelserne og at der sikres gode trafikale forhold samt tilstrækkelige og gode opholdsmuligheder i tilknytning til boligerne.
 • At sikre fokus på klimatilpasningsforholdene og de muligheder, der opstår for at fremme områdets rekreative værdi.
 • At overføre lokalplanområdet til byzone.

Lokalplanen er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 17. juni 2019, på følgende punkter

 • Der udlægges et areal forbeholdt til forsyningsledninger. Arealet fremgår af lokalplanens kortbilag 2. Arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer, som har dybtsøgende rødder, der kan beskadige forsyningsledninger m.m.
 • Lokalplanens bestemmelse vedrørende tage er blevet præciseret således, at tage på bebyggelse kun må opføres med fladt tag på maksimalt 15 grader, som saddeltage eller forskudt tag. Valmede tage tillades kun som helvalmede. Taghældning på bebyggelse må maksimalt være 45 grader.
 • Lokalplanens bestemmelse vedrørende bebyggelsens fremtræden er blevet præciseret i forhold til, at blank mur skal fremstå i gul, rød, brun eller grådæmpet tegl. Desuden må pudset ydermur kun fremstå i hvid eller sort eller i disse farvers blanding.
 • I lokalplanens redegørelse, under afsnittet om lokalplanens forhold til anden planlægning, oplyses det, at lokalplanområdet er udlagt til graveområde i den gældende råstofplan. Se hele afsnittet i vedlagt skema
 • Af lokalplanens kortbilag 3 fremgår det, at der placeres en pumpestation ved regnvandsbassinet i det nordvestlige hjørne.

Endvidere er der foretaget redaktionelle tilretninger.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planerne. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks. 

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 7. oktober 2019, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

 

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Kommuneplaner
Kommuneplaner

Følg med i kommuneplanarbejdet her.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landzonetilladelser
Landzonetilladelser

Se en oversigt over landzonetilladelser.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Marina City
Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Trekantområdet
Trekantområdet

Læs mere om samarbejdet blandt kommunerne i Trekantområdet.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landsbysamarbejdet
Landsbysamarbejdet

Landsbysamarbejdet sikrer, at de små landsbyer i Kolding Kommune bliver hørt.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey