Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 04. november 2020 vedtaget lokalplan 0816-13 ved Kløvkærvej –et boligområde.

Offentliggørelse af planen sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet er beliggende i bydelen Seest, i den vestlige del af Kolding. Området er en del af ”Kløvkærgrunden” som er under omdannelse fra erhverv til boligområde. Mod syd og vest afgrænses lokalplanområdet af et ældre parcelhusområde omkring Overbyvej, mens det mod nord og øst afgrænses af nye etageboliger omkring Kløvkærvej og Max Jørgensens Vej.

Lokalplanens formål er:

  • at udlægge lokalplanområdet til boligformål;
  • at sikre, at bebyggelsen opføres som en harmonisk helhed;
  • at sikre etablering af fælles opholdsarealer;
  • at muliggøre etablering af synlige anlæg til håndtering af regnvand med henblik på at klimasikre området og at styrke områdets rekreative værdi;
  • at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området.

Lokalplanen er, udover mindre redaktionelle tilretninger, uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 24. august 2020.

 

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

  • lovkrav til planens indhold,
  • lovkrav til procedurer,
  • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.


Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 7. december 2020, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Kommuneplaner
Kommuneplaner

Følg med i kommuneplanarbejdet her.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landzonetilladelser
Landzonetilladelser

Se en oversigt over landzonetilladelser.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Marina City
Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Trekantområdet
Trekantområdet

Læs mere om samarbejdet blandt kommunerne i Trekantområdet.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landsbysamarbejdet
Landsbysamarbejdet

Landsbysamarbejdet sikrer, at de små landsbyer i Kolding Kommune bliver hørt.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey