Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Et flertal i Plan-, Bolig- og Miljøudvalget med undtagelse af Benny Dall (Ø) og Hans Holmer (F) har den 17. juni 2019 vedtaget lokalplan 0131-33 Ved Skovvangen – et centerområde.

Et mindretal bestående af Benny Dall (Ø) og Hans Holmer (F) stemte imod med den begrundelse, at man bør afvente igangsætningen af planlægningen indtil der foreligger nærmere viden om og vurdering af udviklingen på detailhandels- og bosætningsområdet.

Offentliggørelse af planen sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet ligger i Koldings nordvestlige bydel ved Skovvangen og Vejlevej. Umiddelbart nord for lokalplanområdet ligger Kolding Storcenter og mod nordvest ligger et større byggemarked.
Lokalplanområdet grænser mod syd og vest op til erhvervsområder langs Vejlevej.

Lokalplanens formål er:

 • at udlægge lokalplanens område til centerformål,
 • at fastsætte bestemmelser for, hvilke erhvervstyper, der må findes i området,
 • at fastsætte bestemmelser om bebyggelsens placering og maksimale byggemulighed,
 • at sikre byggeri og anlægs indpasning i bymiljøet,
 • at sikre bevaring af eksisterende træbeplantning mod Vejlevej, og
 • at sikre nuværende primære vejadgang fra Skovvangen. Eksisterende vejadgang til Ellehammersvej bibeholdes med begrænsningen for gennemkørsel mellem Ellehammersvej og Skovvangen.

Lokalplanen er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 8. april 2019, på følgende punkter:

 • Redegørelsen for lokalplanområdets varmeforsyning er rettet til at være naturgas fremfor fjernvarme.
 • På kortbilag 2 er angivelsen af parkeringsarealet for kundeparkering tilrettet i det nordøstligste hjørne, så der tages hensyn til Energinets interesser omkring 150 kV luftledningerne nord for lokalplanområdet.

Endvidere er der foretaget redaktionelle tilretninger.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 18. juli 2019, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven.
Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

 

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Kommuneplaner
Kommuneplaner

Følg med i kommuneplanarbejdet her.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landzonetilladelser
Landzonetilladelser

Se en oversigt over landzonetilladelser.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Marina City
Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Trekantområdet
Trekantområdet

Læs mere om samarbejdet blandt kommunerne i Trekantområdet.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landsbysamarbejdet
Landsbysamarbejdet

Landsbysamarbejdet sikrer, at de små landsbyer i Kolding Kommune bliver hørt.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey