Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Byrådet har den 4. juli vedtaget tillæg 34 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 1013-13, Ved Tvedvej – et boligområde.

Offentliggørelse af planerne sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet ligger i det østlige Kolding mellem Tvedvej og Skamlingvejen. Området grænser mod vest op til etageboligområdet Strandparken. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Skamlingvejen, mens det mod syd og øst afgrænses af boligområdet Rosenholm samt to parceller ved Vangen.

Kommuneplantillæggets formål er:

 • at udskille et nyt rammeområde, som er sammenfaldende med lokalplanen
 • at fastsætte rammer for opholdsarealer for området.
 • at ændre bygningshøjden fra max. 48 meter til max. 14 meter

Tillægget er, udover mindre redaktionelle tilretninger, uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 4. marts 2019.

Lokalplanens formål er:

 • at udlægge lokalplanens område til boligformål
 • at sikre, at bebyggelsen fremstår som en ensartet helhed
 • at sikre byggeri og anlægs indpasning i landskabet.

Lokalplanen er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 4. marts 2019, på følgende punkter

 • To 4 etagers bygninger reduceres til 3 etager
 • I byggefelterne mod nord skal østvendte vinduer fra 2. etager og opefter placeres som højtsiddende vinduer.

Endvidere er der foretaget redaktionelle tilretninger.

 

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planerne. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 11. september 2019, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

 

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey