Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 6. maj 2020 vedtaget lokalplan 0612-11 Ved Vestergade, nord –et boligområde.

Offentliggørelse af planen sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.

Planområdet ligger i den vestlige del af Almind.  Der er tale om et område på ca. 6 ha, som mod øst er afgrænset af boligområdet ved Egevænget, mens lokalplanområdet mod nord, syd og vest grænser op til det åbne land. 

Lokalplanens formål er:

 • At muliggøre etablering at et boligområde med boliger i tæt-lav og åben-lav bebyggelse,
 • At sikre etablering af fælles fri- og opholdsarealer,
 • At sikre vejadgang til området fra Vestergade,
 • At overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone,
 • At muliggøre etablering af synlige anlæg til håndtering af regnvand med henblik på at klimasikre området og at styrke områdets rekreative værdi.

Lokalplanen er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 11. marts 2020, på følgende punkter

 • Kortbilag 2 er ændret, så den nordligste sti der skaber forbindelse til Egevænget, flyttes længere mod nord.

Endvidere er der foretaget redaktionelle tilretninger, og præcisering af følgende punkter:

 • § 4.1

Der må kun etableres en bolig pr. grund. Grunde inden for delområde II må dog udstykkes som storparceller med flere boliger pr. grund.

Der må kun udstykkes maksimalt 38 antal boliggrunde inden for delområde II.

 

 • § 4.2

Udstykning må kun ske i overensstemmelse med principperne i den på kortbilag 2 retningsgivende udstykningsplan. Jf. § 4.1 må delområde II udstykkes som enten storparceller eller enkeltgrunde.

Områder der udlægges til fælles fri- eller opholdsarealer må ikke udstykkes eller arealoverføres til boliggrunde.

Der kan ske anden udstykning til tekniske forsyningsanlæg eller lignende.

 

 • § 9.3

Der skal etableres fælles udendørs opholdsareal inden for delområde I, svarende til mindst 5 % af delområdets areal.

Der skal etableres fælles opholdsareal inden for delområde II svarende til mindst 10 % af delområdets areal.

 

 • § 9.10

Befæstelsesgraden på delområde I og delområde II må på den enkelte grund ikke være højere end 40 %.

Hvis der befæstes ud over den maksimalt tilladte befæstelsesgrad, skal der tilbageholdes/forsinkes regnvand på grunden, så afledningen svarer til den maksimalt tilladte befæstelsesgrad.

 

 

 

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 1. juli 2020, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelse.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Kommuneplaner
Kommuneplaner

Følg med i kommuneplanarbejdet her.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landzonetilladelser
Landzonetilladelser

Se en oversigt over landzonetilladelser.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Marina City
Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Trekantområdet
Trekantområdet

Læs mere om samarbejdet blandt kommunerne i Trekantområdet.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landsbysamarbejdet
Landsbysamarbejdet

Landsbysamarbejdet sikrer, at de små landsbyer i Kolding Kommune bliver hørt.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey