Luftfoto med afgrænsning af lokalplanområdet.

Byrådet har den 22. september 2020 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 30 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til lokalplan 0415-15 Vonsild Øst – en ny bydel.

Offentliggørelse af planforslagene sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet ligger sydøst for Vonsild, umiddelbart øst for Vonsildvej.

Kommuneplantillæggets formål er at justere forløbet af områdeafgrænsninger i planområdet samt grænsen for byudvikling mod syd. Desuden justeres supplerende rammebestemmelser og der
udskilles nye rammeområder. Endvidere justeres detailhandelsramme for lokalcenteret ved Vonsildvej. Endelig opdateres kommuneplanen ift. rækkefølgeplan og princip for udbygning i Vonsild Øst.

Lokalplanens formål er:

 

 • at sikre vejadgang fra Vonsildvej;
 •  at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området;
 • at sikre adgang til og styrke områdets rekreative værdi;
 • at skabe en harmonisk overgang mellem by og det åbne land;
 • at sikre eksisterende, bevaringsværdig bebyggelse og beplantning;
 • at overføre lokalplanområdet til byzone;
 • at udlægge lokalplanens område til centerformål, boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål
    samt til fritidsformål;
 • at sikre etablering af grønne fri- og opholdsarealer;
 • at sikre en ny boligbebyggelse mod støj fra omkringliggende veje;
 • at sikre økologisk forbindelse langs Dalby Møllebæk.

Planforslagene kan ses på www.kolding.dk/plansager og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

 

Planforslagene er fremlagt i 8 uger i perioden fra den 30. september 2020 til den 25. november 2020. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så vi har det senest den 25. november 2020. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Efter offentliggørelsen, den 30. september 2020, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagenes indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven.

Det er vurderet, at realisering af kommuneplantillægget ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport for kommuneplantillægget. Miljøscreeningen er offentliggjort sammen med planforslagene.

Det er samtidig vurderet, at realisering af lokalplanen kan resultere i en væsentlig miljøpåvirkning. Som et grundlag for beslutningen om at fremlægge lokalplanforslaget er der derfor udarbejdet en miljørapport. Den indeholder beskrivelser, hvordan lokalplanens realisering forventes at påvirke miljøet.
Miljørapporten er offentliggjort sammen med planforslagene.

Hvad kan der klages over?
Afgørelse om miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillægget.

Retlige spørgsmål
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene og miljøvurderingen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til miljørapportens indhold,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Afgørelse om miljøvurdering
Klagefristen vedrørende afgørelsen om miljøvurdering er den 28. oktober, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillægget.

Retlige spørgsmål
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planforslagene kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven om miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Ønsker du at afprøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Kommuneplaner
Kommuneplaner

Følg med i kommuneplanarbejdet her.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landzonetilladelser
Landzonetilladelser

Se en oversigt over landzonetilladelser.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Marina City
Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Trekantområdet
Trekantområdet

Læs mere om samarbejdet blandt kommunerne i Trekantområdet.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Landsbysamarbejdet
Landsbysamarbejdet

Landsbysamarbejdet sikrer, at de små landsbyer i Kolding Kommune bliver hørt.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey